Umowę najmu okazjonalnego może podpisać właściciel mieszkania, który nie prowadzi działalności gospodarczej polegającej na wynajmie mieszkań. Umowę taką można podpisać na okres do 10 lat.

Należy do niej dołączyć kilka dokumentów. Musi być to być po pierwsze oświadczenie najemcy lub najemców mieszkania w formie aktu notarialnego, że poddają się egzekucji. Za to oświadczenie notariusz może pobrać nie więcej niż 1/10  minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 stycznia 2019 r. wynosi 2250 zł. brutto.

Po drugie najemca musi wskazać mieszkanie, do którego będzie się mógł wyprowadzić w razie egzekucji, czyli przymusowego obowiązku opuszczenia wynajmowanego mieszkania. Mieszkanie to może należeć zarówno do członka rodziny najemcy lub do osoby spoza jego rodziny. Przepisy nie zawierają ograniczeń, kto może być tą osobą. Istotne jest, aby taka osoba zaświadczyła, że najemca może się do niej wprowadzić w razie egzekucji z wynajmowanego mieszkania. W konsekwencji należy dołączyć oświadczenie właściciela tego mieszkania, że wyraża na to zgodę. To oświadczenie musi mieć poświadczony notarialne podpis właściciela mieszkania. Notarialne poświadczenie podpisu to koszt zwykle kilkudziesięciu złotych. Nie może jednak przekraczać 300 zł (to wymóg rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w stawek maksymalnych stawek taksy notarialnej).

Łącznie koszt oświadczeń o poddaniu się egzekucji oraz poświadczenia podpisu notarialnego wynosi do 500 zł. 

Mając te trzy wskazane wyżej dokumenty można podpisać umowę najmu okazjonalnego. Umowa musi być zawarta na piśmie, ale nie ma wymogu zachowania formy aktu notarialnego. W razie niezachowania formy pisemnej umowy jest ona nieważna.

Najemca musi informować właściciela w terminie 21 dni, jeśli nastąpią zmiany w kwestii lokum, do którego będzie się mógł wyprowadzić w razie egzekucji i wskazać wówczas inne mieszkanie, do którego będzie się mógł wyprowadzić na wypadek egzekucji z mieszkania.

Właściciel mieszkania może uzależnić podpisanie umowy najmu okazjonalnego od zapłacenia przez najemcę kaucji, która nie może przekraczać kwoty 6 miesięcy czynszu.

Wynajmujący musi zgłosić umowę najmu okazjonalnego w terminie 14 dni od jej podpisania urzędowi skarbowemu według swojego miejsca zamieszkania.

Jeżeli najemca nie chce się wyprowadzić z mieszkania, właściciel kieruje sprawę do komornika, który go eksmituje do wskazanego wcześniej w oświadczeniu mieszkania. Co ważne, eksmitować można także osoby chronione przed eksmisją, czyli np. kobiety w ciąży. Eksmisja przy najmie okazjonalnym może odbywać się również w okresie zimowym.

Korzyści dla właściciela wynikające z podpisania umowy najmu okazjonalnego to:

  • zabezpieczenie praw właściciela mieszkania przed nieuczciwymi lokatorami, 
  • nie trzeba prowadzić długiego postępowania egzekucyjnego wobec najemcy,
  • możliwość szybkiego odzyskania mieszkania i dalszego wynajmu,
  • nie obowiązują przepisy chroniące przed eksmisją,
  • niski koszt oświadczeń notarialnych.

 

CZYTAJ WIĘCEJ O PRAWIE W OTODOM