Kwestię zaopatrywania mieszkań i domów w wodę regulują przepisy ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy, zawartej między wodociągami a klientem. Wodociągi mają obowiązek popisać umowę z odbiorcami tych domów, które zostały podłączone do sieci wodno-kanalizacyjnej. Zanim dojdzie do podpisania umowy, potrzebne jest złożenie wniosku. Gdy chodzi o bloki, taką umowę z wodociągami podpisuje właściciel mieszkania lub zarządca bloku.

Wodociągi mogą odciąć lub też zamknąć dostarczanie wody w kilku przypadkach:

 - gdy przyłącze do sieci zostało wykonane sprzecznie z prawem,

 - kiedy klient nie zapłacił rachunku za dwa pełne okresy rozliczeniowe (najczęściej miesięczne lub dwumiesięczne, gdy rachunki są płacone co dwa miesiące). Co ważne, przed odcięciem lub zamknięciem dopływu wody właściciel mieszkania lub domu musi dostać upomnienie zobowiązujące do zwrotu zaległości w płatnościach,

 - gdy zostanie stwierdzone, że pobór wody następuje nielegalnie, np. został uszkodzony lub zniszczony wodomierz.

Ponadto wodociągi mogą odciąć lub zamknąć dopływ wody, jeżeli jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach (w tym przypadku wodociągi muszą zaoferować właścicielom mieszkań punkty, gdzie mogą zaopatrzyć się w wodę i poinformować je o tym.

Przepisy nakładają ponadto na wodociągi obowiązek zawiadomienia o zamiarze odcięcia wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego na minimum 20 dni przed tym.

Przepisy dotyczące odcięcia wody przez firmę wodociągową nie budzą wątpliwości. Czasem jednak zdarza się, że media odcina wspólnota mieszkaniowa na podstawie uchwały członków wobec właścicieli mieszkań, którzy zalegają z opłatami za nie. Jest to działanie samowolne i sprzeczne z prawem.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie przewidują możliwości odcięcia dostawy wody przez inne – niż firmę wodociągową – podmioty, w tym przez właściciela domu lub mieszkania lub przez zarządcę nieruchomości. Zarządca budynku lub też administrator mogą jedynie podpisać umowę na dostawę wody do budynku, jeżeli chodzi o budynek wielomieszkalny, co wynika z art. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zasady funkcjonowania właścicieli mieszkań w ramach wspólnoty mieszkaniowej regulują bowiem przepisy ustawy o własności lokali.

Podobne członkowie wspólnoty mieszkaniowej nie mogą odciąć właścicielowi mieszkania centralnego ogrzewania czy też gazu.

Członkowie wspólnoty mieszkaniowej nie mogą zatem podjąć uchwały o odłączeniu mieszkania pozwanych od wody, centralnego ogrzewania, wody, gazu z racji ich zaległości w opłatach, bo to narusza prawo własności właścicieli mieszkań, jeżeli taka uchwała jest podjęta jest ona nieważna na podstawie art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego. 

Jeżeli właściciel mieszkania zalega z opłatami za media, wspólnota mieszkaniowa może:

  • wystąpić do sądu z żądaniem zapłaty zaległości i egzekwować następnie wyrok u komornika,
  • bez wcześniejszego wystąpienia do sądu wszcząć proces o przymusową sprzedaż mieszkania w drodze licytacji (dopuszcza to art. 16 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali)

 

CZYTAJ WIĘCEJ O PRAWIE W OTODOM