Wynika to z ustawy uchwalonej 10 września br. nowelizacji Kodeksu karnego, ustawy – Prawo budowalne oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (dalej: nowelizacja, Dz.U. z 2015 r., poz. 1549), która wejdzie w życie 7 stycznia 2016 r.

 

Odpowiedzialność karna właściciela budynku

Zgodnie z obowiązującym aktualnie art. 191 § 1 Kodeksu karnego stosowanie przemocy wobec osoby lub grożby bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Przepis ten nie obejmuje tylko przemoc bezpośrednią, ale nie obejmuje swoim zakresem przemocy pośredniej. Przemocy pośredniej dopuszczają się często właściciele budynku wobec lokatorów w zamiarze zmuszenia ich do opuszczenia mieszkań. Przybiera to postać przede wszystkim wyłączania prądu lub ogrzewania, odcinania dostępu do wody, odbierania kluczyków do samochodu, wyjmowania okien, zamurowywania wejścia do mieszkania, czy też  zamykania pomieszczeń na kłódkę.

W myśl uchwalonych 10 września br. zmian Kodeksu karnego, ustawy – Prawo budowalne oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia stosowanie uporczywej przemocy innego rodzaju lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego mieszkania będzie podlegało karze pozbawienia wolności do lat 3. Ściganie tego  przestępstwa będzie następowało na wniosek osoby pokrzywdzonej. 

 

Sankcje w prawie budowlanym

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami prawa budowalnego, jeżeli organ nadzoru budowlanego stwierdzi, że właściciel budynku dokonał bezprawnej ingerencji w ten obiekt, aby uniemożliwić lub znacznie utrudnić funkcjonowanie mieszkańcom tego budynku, wówczas organ nadzoru budowlanego nakaże, w drodze decyzji, usunięcie skutków ingerencji lub naruszeń lub przywrócenie stanu poprzedniego. Decyzja będzie podlegała natychmiastowemu wykonaniu i będzie mogła być ogłoszona ustnie. Usunięcie ingerencji w budynek, który powoduje niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia, usunięcie tych ingerencji będzie następowało na koszt właściciela lub zarządcy budynku.

Właściciel lub zarządca budynku, który ingeruje w ten budynek, aby uniemożliwić lub znacznie utrudnić funkcjonowanie mieszkańcom tego budynku i narusza tym samym Prawo budowlane będzie groziła grzywna w wysokości do 2 tys. złotych.