Umowa najmu mieszkania

 

   Na skróty         

 

Czym właściwie jest umowa najmu mieszkania?

Zgodnie z ustawową definicją, zawartą w przepisach Kodeksu cywilnego, przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Na tym właśnie zasadza się umowa najmu mieszkania. 

Należy jednak wiedzieć, że w ramach tego kontraktu może istnieć wiele szczegółowych postanowień – bardziej i mniej korzystnych dla wynajmującego oraz najemcy – podkreśla Bartosz Antos, Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

 

Umowa najmu lokalu i jej elementy

Profesjonalna umowa najmu pokoju lub lokalu mieszkalnego powinna zostać podzielona na 6 zasadniczych części. Przy sporządzaniu kontraktu należy uwzględnić następujące elementy:

 1. Po pierwsze wyszczególnienie danych stron umowy, czyli najemcy i wynajmującego.

 2. Po drugie uwzględnienie kosztów najmu, czyli ile i za co.

 3. Po trzecie konieczne jest wskazanie wysokości kaucji. 

 4. Czwartym elementem jest określenie czasu trwania umowy najmu pokoju lub mieszkania. 

 5. Piąta część jest z reguły najbardziej obszerna, ponieważ zawiera prawa i obowiązki stron.

 6. Po szóste natomiast należy dołączyć do kontraktu obowiązkowy załącznik w postaci protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

Dane osobowe stron przy umowie najmu lokalu

Dane stron powinny zawierać wszelkie informacje, które znajdziemy w dowodzie osobistym, czyli imię i nazwisko, PESEL, numer dokumentu tożsamości, a także adres zamieszkania. Jeżeli wynajmujemy mieszkanie przedsiębiorstwu, konieczne jest wskazanie adresu jego siedziby, NIP-u, REGON-u oraz osoby, reprezentującej jego interesy. Warto pamiętać o tym, że nie ma czegoś takiego, jak przesyt informacji. Im więcej danych, tym większa wiarygodność kontrahenta.

 

Umowa najmu mieszkania z kaucją czy bez?

Kaucja nie jest obowiązkowym elementem umowy, ale stanowi ona dobre zabezpieczenie dla wynajmującego. W przypadku jakichkolwiek zniszczeń albo nieterminowej zapłaty czynszu, kaucja pokryje straty finansowe jakich doznał wynajmujący. Najczęściej wynosi ona wartość jednego lub dwóch czynszów. Oczywiście, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, jeżeli lokator wywiąże się ze wszystkich swoich obowiązków, kwota ta zostanie mu zwrócona.

 

Czas trwania umowy najmu

Jeśli natomiast chodzi o czas trwania umowy, mamy do wyboru dwie możliwości. Kontrakt może zostać zawarty zarówno na czas określony, jak i nieokreślony. Czym to się różni? Co do zasady umowa zawarta na czas określony może zostać rozwiązana przed upływem wskazanego w niej terminu tylko i wyłącznie z ważnych przyczyn. Z kolei umowę na czas nieokreślony łatwiej wypowiedzieć, ale jednocześnie wiąże się to z ryzykiem jej niespodziewanego  zakończenia.

 

Prawa i obowiązki stron

Najbardziej obszerny fragment umowy najmu mieszkania dotyczy praw i obowiązków stron. W tej części wynajmujący i najemca ustalają wszelkie zasady ich wzajemnej "współpracy". W tym miejscu można wskazać, między innymi:

 • w jaki sposób najemca może wykorzystywać lokal, 

 • czy może go podnająć,

 • czy może wykonać w nim remont, 

 • czy może zmienić instalacje, 

 • w jakim stanie powinien utrzymywać lokal, 

Dobrą praktyką jest uwzględnienie również informacji, czy wynajemca może przeprowadzać okresowe kontrole w lokalu, a także kto jest odpowiedzialny za naprawę ewentualnych usterek.

 

Protokół zdawczo-odbiorczy

Finalnie niezbędne jest spisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, który będzie stanowił załącznik do zawartej umowy najmu lokalu. W tym dokumencie należy szeroko opisać, w jakim stanie znajduje się mieszkanie. Warto wskazać jaki poziom czystości prezentuje, jakie meble i sprzęty zawiera itd. W tym miejscu spisuje się również stan liczników w dniu przekazania lokalu. Można też dołączyć szczegółową dokumentację zdjęciową.

 

Podsumowanie – jak poprawnie sporządzić umowę najmu?

Poprawnie i rzetelnie skonstruowana umowa najmu lokalu mieszkalnego pozwoli uniknąć rozczarowań i niepotrzebnych konfliktów. Zarówno w interesie wynajmującego, jak i najemcy jest szczegółowe przeanalizowanie i uzgodnienie jej wszelkich postanowień – podsumowuje Bartosz Antos, Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

 

   Przeczytaj również