Chodzi o nowelizację z 20 lipca 2017 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, której większość przepisów weszła w życie 1 września 2017 r.

W myśl znowelizowanych przepisów pośrednik w obrocie nieruchomościami to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na odpłatnym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów:

 1. nabycia lub zbycia praw do nieruchomości;
 2. nabycia lub zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 3. najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części;
 4. innych niż określone w pkt 1–3, których przedmiotem są prawa do nieruchomości lub ich części.

Umowa z pośrednikiem nieruchomości wymaga formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności. Kopia dokumentu ubezpieczenia, aktualnego na dzień zawarcia umowy pośrednictwa stanowi załącznik do tej umowy. Pośrednik w obrocie nieruchomościami niezwłocznie informuje stronę umowy pośrednictwa o wszelkich zmianach danych zawartych w dokumencie ubezpieczenia i o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia, przekazując kopię dokumentu ubezpieczenia.

Jeżeli pośrednik w obrocie nieruchomościami nie dopełnił obowiązków, związanych z ubezpieczeniem strona umowy pośrednictwa, po uprzednim wezwaniu w formie pisemnej pośrednika w obrocie nieruchomościami do przedłożenia kopii dokumentu ubezpieczenia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania, ma prawo wypowiedzieć umowę pośrednictwa ze skutkiem natychmiastowym.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonujący czynności w związku z zawartą umową pośrednictwa ma prawo wglądu do:

 1. ksiąg wieczystych,
 2. katastru nieruchomości,
 3. ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 4. tabel taksacyjnych i map taksacyjnych,
 5. planów miejscowych, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 6. rejestrów cen i wartości nieruchomości,
 7. ewidencji ludności w zakresie obowiązku meldunkowego,
 8. świadectw charakterystyki energetycznej

– oraz do pobierania z nich niezbędnych odpowiednio odpisów, wypisów i zaświadczeń.

W odniesieniu do umów pośrednictwa oraz umów o zarządzanie nieruchomością zawartych przed dniem wejścia w życie omawianej nowelizacji ustawy i obowiązujących w dniu jej wejścia w życie odpowiednio pośrednik w obrocie nieruchomościami oraz zarządca nieruchomości są obowiązani do przedłożenia kopii dokumentu ubezpieczenia na wniosek strony złożony w formie pisemnej. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wniosku strona odpowiedniej umowy ma prawo wypowiedzieć tę umowę ze skutkiem natychmiastowym.

 

CZYTAJ WIĘCEJ O PRAWIE W OTODOM