W myśl art. 191 § 1 Kodeksu karnego kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Tej samej karze podlega, kto w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia stosuje przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego mieszkania (art. 191 § 1a Kodeksu karnego). W art. art. 191 § 1a Kodeksu karnego chodzi o przemoc innego rodzaju, zatem przemoc inną niż przemoc wobec osoby, o której jest mowa w art. 191 §1 Kodeksu karnego.

Chodzi tu zatem o przemoc tzw. pośrednią, polegającą na utrudnianiu korzystania z mieszkania np. na odcinaniu wody, gazu, ogrzewania, wyjmowanie, zamurowywania drzwi, czy okien, zamykanie drzwi na kłódkę. Co istotne, dla pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności z art. art. 191 § 1a Kodeksu karnego nie ma potrzeby, aby odcięcie mediów było miało charakter uporczywy, wystarczy, aby odcięcie mediów istotnie utrudniało korzystanie z mieszkania.

Aby można było pociągnąć właściciela mieszkania do odpowiedzialności karnej, wystarczy zaistnienie jednej z dwóch przesłane z omawianego przepisu: przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego mieszkania. Ponadto przestępstwo to może polegać na współsprawstwie dwóch lub więcej osób.

 

CZYTAJ WIĘCEJ O PRAWIE W OTODOM