W ocenie Prawa i Sprawiedliwości program Mieszkanie dla młodych służy przede wszystkim firmom budowalnym, czyli deweloperom. Szczegóły planów rządu co do zapełnienia luki po programie Mieszkanie dla młodych nie są znane. Z programu PiS można się jednak dowiedzieć, że partia ta ma w planach stworzenie w Polsce systemu kas budowalnych.

 

Na czym ma polegać system kas budowalnych?

Według programu PiS kasy mieszkaniowe mają stać się wyspecjalizowanymi instytucjami zajmującymi się budownictwem mieszkaniowym. Członek kasy co miesiąc będzie odkładał określone kwoty na swoje imienne konto przez minimalny okres trzech lat. Oszczędzanie w kasie ma być dostępne dla większości obywateli, poza osobami, które osiągają wysokie dochody i nie mają problemu z uzyskaniem w pełni komercyjnego kredytu bankowego. Kasy będą dysponowały ułatwieniami w pozyskiwaniu i organizowaniu finansowania na cele mieszkaniowe – odsetki od obligacji emitowanych przez kasy nie będą podlegać podatkowi od zysków kapitałowych. Kasy będą zwolnione także z podatku bankowego. Środki finansowe na budowę mieszkań mają pochodzić albo z kredytów pod wynajem, albo z wystawienia listów zastawnych. Członek kasy i zarazem najemca mieszkania sukcesywnie, wraz ze spłatą zobowiązań kredytowych stawałby się jego właścicielem.

 

Kto może się ubiegać o wsparcie w ramach programu Mieszkanie dla młodych?

Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:
•    zakup mieszkania;
•    wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.

Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeżeli nabywca:
1)  złożył wniosek o dofinansowanie wkładu własnego najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończył 35 lat;
2) do dnia ustanowienia lub przeniesienia na jego rzecz własności mieszkania nie był:
•    właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
•    osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
•    właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

 

W przypadku gdy nabywcą są małżonkowie, warunek, o którym mowa we wskazanym wyżej pkt 1, dotyczy młodszego małżonka, zaś warunek dotyczący posiadania innego mieszkania dotyczy obojga małżonków.
Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone w odniesieniu do mieszkania, jeżeli:  mieszkanie służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy. Kolejny warunek to ten, aby  powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza odpowiednio:
•    75 m2 dla mieszkania i 100 m2 dla domu jednorodzinnego,
•    85 m2 dla mieszkania i 110 m2 dla domu jednorodzinnego - w przypadku gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci.

Kolejnym wymogiem dotyczącycym mieszkania jest to, aby cena zakupu mieszkania lub wkład budowlany nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2  powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie oraz:

•    współczynnika 1,1 - dla nowo wybudowanego mieszkania, które jest po raz pierwszy zasiedlane przez nabywcę,
•    współczynnika 0,9 - w pozostałych przypadkach;

Ostatnim warunkiem jest to, że mieszkanie musi być położone na terytorium Polski.

Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeżeli kredyt został udzielony przez bank:
•    wyłącznie na zakup mieszkania lub wkład budowlany;
•    w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania lub wkładu budowlanego
•    w walucie polskiej, a umowa kredytu nie uzależnia zmiany wysokości raty kapitałowo-odsetkowej ani pozostającego do spłaty kredytu od zmiany kursów walut;
•    na okres co najmniej 15 lat;
•    na podstawie umowy kredytu, której stroną jest nabywca.

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego można skladać, w terminie do dnia 30 września 2018 r., do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banku, wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu.
W przypadku gdy nabywca w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania:
1)    dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, z wyłączeniem rozszerzenia wspólności ustawowej małżeskiej na podsatawei przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
2)     wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie,
3)     dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania lub jego części w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
4)     uzyskał prawo własności lub współwłasności innego mieszkania lub domu  lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku,
5)     dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego.
- część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.


Wysokość zwrotu określa się na dzień wystąpienia zdarzenia, o którym jest mowa wyżej. Zwrot środków dokonywany jest za pośrednictwem banku. Nabywca ma obowiązek do pisemnego poinformowania banku o zdarzeniu w terminie 30 dni od dnia jego wystąpienia. Nabywca, który nie poinformował banku o zdarzeniu ma obowiązek do niezwłocznego zwrotu na rachunek banku wskazany w tym celu w umowie kredytu kwoty wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi począwszy od dnia wystąpienia zdarzenia, z którym przepisy ustawy wiążą obowiązek przekazania informacji.

 

 

SPRAWDŹ W OTODOM MIESZKANIA SPEŁNIAJĄCE KRYTERIA MDM