Dotychczas obowiązujący przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określał, że przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości lub określonych praw majątkowych lub udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej czy prawa wieczystego użytkowania gruntówpowstawał wtedy, gdy zbycie następuje przed upływem 5 lat liczonych od końca roku, w którym miało miejsce nabycie.  Przepis obejmował również osoby, które nabyły nieruchomość w drodze spadku i jeśli ją sprzedały przed upływem 5 lat od jej nabycia musiały zapłacić podatek. Dotychczas zatem 5-letni termin był liczony od dnia śmierci spadkodawcy.

Nowy art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. przewiduje natomiast, że w przypadku zbycia nieruchomości lub określonych praw majątkowych nabytych w drodze spadku, 5-letni okres liczony będzie od daty nabycia nieruchomości przez spadkodawcę. Obecnie zatem pięcioletni termin będzie liczony od daty nabycia lub też zbudowania nieruchomości przez spadkodawcę.

Powyższy przepis wprowadziła nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 23 października 2018 r. i stosuje się go do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

W konsekwencji, jeżeli spadkobierca odziedziczył nieruchomość, którą spadkodawca nabył wcześniej niż 5 przed śmiercią spadkobierca nie będzie musiał płacić podatku od sprzedaży tej nieruchomości.

 

CZYTAJ WIĘCEJ O PRAWIE W OTODOM