W wyroku z dnia 14 lipca 2015 r., sygn. akt SK 26/14 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niezgodne z konstytucją jest uzależnianie żądania byłego współwłaściciela wywłaszczonej nieruchomości lub jego spadkobierców od zgody pozostałych byłych współwłaścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców. Natomiast w wyroku z dnia 12 grudnia 2017 r., sygn. akt SK 39/15 Trybunał Konstytucyjny orzekł niekonstytucyjność przepisu, który wyłączał prawo do żądania przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę zwrotu nieruchomości nabytej przez Skarb Państwa lub samorząd w drodze umowy, gdy nieruchomość stała się zbędna na cel publiczny uzasadniający jej nabycie.

Złożony w Sejmie rządowy projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami przewiduje zmiany w kwestii zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.

Proponowane zmiany umożliwiają każdemu poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy zwrot wywłaszczonej nieruchomości (dochodzenie zwrotu udziału w wywłaszczonej nieruchomości albo udziału w jej części) – niezależnie od tego czy wniosek o zwrot złożyli pozostali uprawnieni, czy poprzedni współwłaściciele lub ich spadkobiercy. Zawiadomienie pozostałych uprawnionych (w przypadku braku możliwości ustalenia ich adresów), zgodnie z nowymi zasadami, będzie odbywać się w drodze obwieszczenia. Niezłożenie wniosku o zwrot udziału w wywłaszczonej nieruchomości albo udziału w jej części w wyznaczonym terminie przez pozostałe osoby uprawnione, będzie powodować wygaśnięcie uprawnienia do zwrotu.

Projekt umożliwia każdemu poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy dochodzenie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, niezależnie od formy pozyskania prawa do nieruchomości (decyzja lub umowa).

W ciągu 20 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, będzie możliwe dochodzenie zwrotu nieruchomości. Oznacza to, że prawo do zwrotu nieruchomości przedawni się po 20 latach jeśli w tym terminie nie zostanie złożony odpowiedni wniosek. Zatem możliwość dochodzenia zwrotu wywłaszczonych nieruchomości będzie ograniczona w czasie.

Projekt przewiduje możliwość wystąpienia w ciągu 3 lat (od dnia wejścia w życie omawianej ustawy) z żądaniem zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, jeżeli w dniu wejścia w życie tej ustawy upłynęło 20 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna oraz jeżeli do upływu tego terminu pozostało nie więcej niż 3 lata. Omawiana nowelizacja ma wejść w życie po 14 dniach od daty jej opublikowania w Dzienniku Ustaw.

 

CZYTAJ WIĘCEJ O PRAWIE W OTODOM