Projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości określa zasady funkcjonowania firm inwestujących w najem nieruchomości oraz spółek zależnych. W myśl ustawy firmą inwestującą w najem nieruchomości jest spółka akcyjna, której przedmiotem przeważającej działalności jest najem nieruchomości mieszkalnych położonych na terytorium Polski, w tym za pośrednictwem spółek zależnych. Ponadto firma inwestująca w najem nieruchomości to taka, która jednocześnie:

 1. posiada siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. akcje spółki zostały dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań;
 3. została utworzona na czas nieoznaczony;
 4. kapitał zakładowy spółki wynosi co najmniej 50 000 000 zł;
 5. wszystkie akcje spółki są na okaziciela;
 6. spółka nie emituje akcji uprzywilejowanych;
 7. statut spółki określa zasady strategii gospodarczej tej spółki oraz spółek zależnych, w szczególności rodzaj nieruchomości, których najem będzie przedmiotem działalności tych spółek, oraz kryteria doboru takich nieruchomości;
 8. jest wpisana do rejestru firm inwestujących w najem nieruchomości.

Projekt definiuje też spółkę zależną, która ma być spółką akcyjną, spółką z o.o lub spółką komandytowo-akcyjna, która będzie musiała spełniać łącznie między innymi następujące warunki:

 1. posiada siedzibę i zarząd na terytorium Polski, a w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej – spółka oraz jej komplementariusze posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. co najmniej 95% udziału w jej kapitale zakładowym posiada firma inwestująca w najem nieruchomości; 
 3. co najmniej 80% wartości bilansowej aktywów stanowią nieruchomości mieszkalne stanowiące jej własność;

Sprawozdanie finansowe spółki zależnej będzie podlegało corocznemu badaniu przez firmę audytorską. Badanie odbywa się zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W sprawozdaniu z badania rocznego sprawozdania finansowego biegły rewident stwierdza, czy spółka zależna spełniła określone w ustawie warunki. 

W myśl projektu przez mieszkanie (nieruchomość mieszkalna) rozumie się budynek mieszkalny lub udział w takim budynku lub lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, wraz z gruntem lub udziałem w gruncie albo prawem użytkowania wieczystego gruntu lub udziałem w takim prawie, które są związane z tym budynkiem lub lokalem, a także lokal, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Budynek uznaje się za mieszkalny, jeżeli co najmniej 70% całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku, określonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych wykorzystywane jest do celów służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

Przez nieruchomość mieszkalną rozumie się także budynek lub lokal stanowiący odrębną nieruchomość wraz z gruntem lub udziałem w gruncie albo prawem użytkowania wieczystego gruntu lub udziałem w takim prawie wykorzystywany:

 1. do prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. do celów służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych uczniów, nauczycieli, słuchaczy, studentów, doktorantów lub nauczycieli akademickich, a w szczególności do prowadzenia internatów, akademików i domów studenckich.

 

Obowiązki firmy inwestującej w najem

Firma inwestująca w najem nieruchomości będzie miała obowiązek:

 1. utrzymywać wartość stanowiących jej własność nieruchomości mieszkalnych oraz udziałów lub akcji spółek zależnych na poziomie nie niższym niż 80% wartości bilansowej aktywów firmy;
 2. uzyskiwać co najmniej 90% przychodów z tytułu najmu nieruchomości mieszkalnych stanowiących jej własność lub z odpłatnego zbycia tych nieruchomości, które były przed ich zbyciem wynajmowane przez firmę co najmniej przez rok, lub z tytułu udziałów w spółkach zależnych lub ze sprzedaży udziałów lub akcji spółek zależnych;
 3. uzyskiwać przychody z najmu, z co najmniej 5 nieruchomości mieszkalnych położonych na terytorium Polski,
 4. utrzymywać wartość nominalną zobowiązań wynikających z finansowania dłużnego, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek lub emisji obligacji na poziomie nie wyższym niż 50% wartości bilansowej aktywów;
 5. dokonywać na rzecz akcjonariuszy podziału zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego.

 

Rejestr firm inwestującej w najem

Komisja Nadzoru Finansowego będzie prowadzić rejestr firm inwestujących w najem nieruchomości. Rejestr będzie jawny i będzie prowadzony w systemie informatycznym. Wpisy do rejestru dokonywać się będzie na wniosek, do którego trzeba będzie dołączyć:

 1. statut;
 2. odpis z rejestru przedsiębiorców;
 3. dane osobowe członków zarządu oraz rady nadzorczej, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, w tym oświadczenie o posiadaniu pięcioletniego doświadczenia w zakresie zarządzania nieruchomościami wraz z opisem tego doświadczenia, a także informację z Krajowego Rejestru Karnego o spełnieniu warunku o niekaralności,
 4. dane o spółkach zależnych ze wskazaniem ich nazw, siedzib, adresów oraz ich numerów w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o braku spółek zależnych.

Do wniosku o wpis do rejestru spółka będzie musiała dołączyć również oświadczenie członków zarządu, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru firm inwestujących w najem nieruchomości są zgodne z prawdą.

Wpis do rejestru będzie podlegał opłacie w wysokości nie większej niż równowartość 750 euro (w złotych).

Projekt określa też kary za brak dopełnienia obowiązkówwynikających z ustawy.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ O PRAWIE W OTODOM