Jakie przeglądy domu musi zrobić właściciel domu i jakie kary grożą za ich brak?

30 kwietnia 2020

Autor otodom

Jakie przeglądy domu musi zrobić właściciel domu i jakie kary grożą za ich brak?

 

 

Obowiązki właściciela domu w kwestii kontroli okresowych budynków zawierają przepisy Prawa budowlanego. Właściciel lub zarządca domu musi go utrzymywać w dobrym stanie technicznym i estetycznym, tak aby nie doprowadziło to do pogorszenia się jego wytrzymałości konstrukcyjnej.

Ponadto musi zapewnić, aby w razie niekorzystnych warunków atmosferycznych, np. osuwisk ziemi, czy też burzy, dom nie stworzył zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego.

 

Instalacja gazowa, komin i wentylacja

Według przepisów Prawa budowlanego właściciel domu powinien co najmniej raz do roku sprawdzić stan techniczny instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Tu trzeba zaznaczyć, że budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m kw. oraz budynki o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m kw. należy skontrolować co najmniej dwa razy do roku, gdy chodzi o instalację gazową oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Ponadto osoba, która tę kontrolę przeprowadziła musi zawiadomić o jej wynikach organ nadzoru budowlanego.

Podczas kontroli instalacji gazowej oraz przewodów kominowych sprawdza się, czy właściciel wykonał zalecenia z poprzedniej kontroli.

 

Sprawdzenie instalacji elektrycznej

Co najmniej raz na 5 lat należy sprawdzić stan techniczny instalacji elektrycznej i piorunochronów, chodzi tu o sprawność połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i ochrony od porażeń, stanu technicznego izolacji przewodów oraz uziemień instalacji.

Kontrolę musi wykonać osoba o odpowiednich kwalifikacjach budowlanych, o które trzeba ją zapytać przed przeglądem. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronowych i gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. Natomiast kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.

Właściciel domu, na którym spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, ma obowiązek w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a przede wszystkim katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Jeżeli organ nadzoru budowlanego stwierdzi, że dom zagraża bezpieczeństwu życia lub zdrowia ludzi, mienia albo środowiska lub też jest w nieodpowiednim stanie technicznym, może nakazać w decyzji usunięcie nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. Co ważne, w przypadku gdy stan domu powoduje zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska albo jest w złym stanie technicznym, organ nadzoru budowlanego może zakazać użytkowania budynku lub jego części do czasu usunięcia wad. W takim wypadku decyzja taka podlega natychmiastowemu wykonaniu i organ nadzoru budowlanego może ją także ogłosić ustnie. Wskazany wyżej obowiązek należy następnie potwierdzić w protokole z kontroli obiektu budowlanego. Osoba dokonująca kontroli musi przesłać kopię tego protokołu do nadzoru budowlanego. Nadzór budowlany, po otrzymaniu kopii protokołu, przeprowadza kontrolę budynku w celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uchybień.

 

Kary za brak przeglądów

Właściciel domu, który nie utrzymuje go w należytym stanie technicznym, użytkuje go w sposób niezgodny z przepisami lub też, gdy nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania musi się liczyć z grzywną do 5 tys. zł, karą ograniczenia wolności albo nawet karą więzienia do roku.

Właścicielowi domu, który nie wypełnił obowiązku usunięcia wad domu, mogących spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska grozi kara aresztu, kara ograniczenia wolności albo grzywna.

Znacznie poważniejsze kary grożą za nieumyślne doprowadzenie do śmierci człowieka lub zniszczenia mienia na skutek nieusunięcia wad domu. W grę wchodzą wówczas sankcje z Kodeksu karnego.

Warto też pamiętać, że w razie, gdy nieusunięte przez właściciela wady domu spowodowały szkodę, zakład ubezpieczeniowy może odmówić wypłaty odszkodowania.

 

CZYTAJ WIĘCEJ O PRAWIE W OTODOM

 

 

 

Artykuł zaktualizowany: 30 kwietnia 2020

Udostępnij