Podatek od nieruchomości na nowych zasadach

30 kwietnia 2020

Autor otodom

Podatek od nieruchomości na nowych zasadach

 

 

Podatki i opłaty a urządzenia infrastruktury technicznej

Najważniejszym aspektem ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym jest wyjaśnienie zasad opodatkowania gruntów, z których korzystają przedsiębiorcy, ze względu na posadowienie na nich infrastruktury, służącej do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów, energii elektronicznej, a także infrastruktury telekomunikacyjnej. Chodzi zatem o wszelkie urządzenia podziemne, naziemne i nadziemne, takie jak chociażby linie wysokiego napięcia, które na mocy stosownych zezwoleń i orzeczeń administracyjnych, posadowiono na nieruchomości. Co jednak kluczowe, nieruchomość ta nie należy do właściciela tych urządzeń.

 

Postanowienia nowelizacji

Zgodnie z nową regulacją umieszczenie jakiejkolwiek infrastruktury technicznej na gruncie, nie będzie wpływało na sposób ich opodatkowania. Właściciele urządzeń nie zapłacą podatku od nieruchomości, ani żadnych innych opłat, związanych ściśle z gruntem. Te obciążenia będą leżały tylko i wyłącznie po stronie właściciela gruntu. Wskazane zasady, w ocenie Bartłomieja Kuźniara – Koordynatora Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. –  tworzyły i tworzą nadal spójną koncepcję. Niewątpliwie jednak nie było to dotychczas oczywiste dla poszczególnych organów administracji. Urzędnicy, wymierzając podatek od nieruchomości, podatek leśny i inne obciążenia, raz uznawali, że to właściciel gruntu jest zobowiązany do ich zapłaty, a raz obarczali tym przedsiębiorcę przesyłowego. 

 

Infrastruktura przesyłowa neutralna podatkowo

Co przy tym istotne, posiadanie na danej nieruchomości infrastruktury przesyłowej nie świadczy o zajęciu gruntu na cele prowadzenia działalności gospodarczej. Tym samym może być uznane za neutralne podatkowo. – Ustawodawca, uzasadniając wprowadzane zmiany, stwierdził natomiast, że posadowienie na nieruchomości urządzeń i infrastruktury przemysłowej nie będzie powodowało zmiany sposobu opodatkowania tych gruntów. Ta stanowcza i precyzyjna regulacja z pewnością wyeliminuje uznaniowość podatku – podkreśla Bartłomiej Kuźniar.

 

Inne zmiany przepisów

Z początkiem roku zmianie uległa też formuła przepisów ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. W oparciu o ten akt gminy były zobowiązane do określenia wzorów informacji i deklaracji, związanych z podatkiem od nieruchomości, rolnym i leśnym. Wymagane formularze zostały ujednolicone, a od 1 lipca 2019 r. ich przekazanie możliwe będzie nawet drogą elektroniczną. Do tego czasu pojawi się również rozporządzenie, określające sposób przesyłania informacji oraz dopuszczalny rodzaj e-podpisu. 

 

Istotne modyfikacje w zakresie PCC

W kontekście zagadnienia nieruchomości, na uwagę zasługuje również modyfikacja, w odniesieniu do podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Od 1 stycznia 2019 r. obniżona została bowiem stawka podatku od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego z 2 procent do 0,5 procent. – Z kolei pożyczki na kwotę, nieprze kraczającą progu 1000 zł, zostały całkowicie zwolnione od opodatkowania. Dodatkowo, od 1 lipca 2019 r. będzie możliwe złożenie jednej deklaracji dla wszystkich umów, o jednolitym charakterze, zawartych w ciągu jednego miesiąca – wskazuje Bartłomiej Kuźniar. Wszystkie wskazane wyżej zmiany mają ułatwić rozliczenia podatkowe, związane z nieruchomościami, zarówno osobom fizycznym, jak i osobom prawnym, rozwiewając jednocześnie wszystkie, istniejące dotychczas wątpliwości.

 

CZYTAJ WIĘCEJ O FINANSACH W OTODOM

 

 

 

Artykuł zaktualizowany: 30 kwietnia 2020

Udostępnij