Wizerunek pośredników nieruchomości w Polsce – badanie internautów

Jako największy polski portal nieruchomości mamy świadomość istnienia problemów w postrzeganiu branży nieruchomości. A ponieważ zależy nam, aby poziom zaufania pomiędzy wszystkimi stronami biorącymi udział w transakcji był jak największy, postanowiliśmy określić skalę tych problemów i ich potencjalne przyczyny.

Jaki jest wizerunek pośrednika nieruchomości w Polsce?

Właśnie po to postanowiliśmy przeprowadzić badanie. Jego wynikiem będzie próba określenia aktualnego wizerunku pośredników nieruchomości w Polsce w oczach potencjalnych klientów korzystających z portali internetowych.

Badanie odbyło się w dniach 22 września – 15 października. Zostało przeprowadzone pod postacią ankiety, do której wypełnienia zachęcało zaproszenie wyświetlone użytkownikom serwisu Otodom. Ankieta została podzielona na sześć pytań, z których cztery miały charakter pytań zamkniętych, a dwa pozostałe pytań otwartych. W wynikach badania uwzględnione jedynie te ankiety, które zostały wypełnione do końca. Zebraliśmy 1584 takich odpowiedzi.

Pytanie 1: Jaka jest Twoja opinia na temat pracy pośredników nieruchomości w Polsce?

Wizerunek pośredników nieruchomości w Polsce

 
Mniej niż co czwarty badany pozytywnie ocenił pracę pośredników nieruchomości w Polsce. Jest to dość alarmująca statystyka, która powinna skłonić do refleksji. 37% procent ankietowanych wyraziło neutralny stosunek do pośredników. Należy to rozumieć jako częściowe docenienie wysiłków i przydatności biur nieruchomości, przy jednoczesnym dostrzeganiu istniejących wad oraz, jak wykazała dalsza część badania, braku zrozumienia jak działają pośrednicy nieruchomości i co zapewniają. Czterech na dziesięciu badanych wyraziło negatywny stosunek do biur nieruchomości.

Pytanie 2: Co Twoim zdaniem zapewnia pośrednik osobie kupującej nieruchomość?

Aż 254 badanych (16% ogółu) nie zaznaczyło żadnej opcji. Analiza odpowiedzi tych osób na dalsze pytania wskazuje, że oceniali oni pracę pośredników w sposób jednoznacznie negatywny. Większością z nich kierowały silne emocje, więc można założyć, że ich wskazania nie były w pełni obiektywne.

 

Najwięcej, bo prawie 6 na 10 badanych uznało, że pośrednik zapewnia znalezienie dokładnie takich nieruchomości, które są w orbicie zainteresowań szukającego. Pozostawia to jednak ponad 40% ankietowanych, których zdaniem biura tego nie ułatwiają. Tylko połowa badanych uważa, że pośrednicy sprawdzają stan prawny oferowanej nieruchomości (a ma to przecież niebagatelny wpływ na poczucie bezpieczeństwa transakcji).

Według jednej trzeciej ankietowanych biura dostarczają informacji dotyczących okolicy, a tylko jedna czwarta wskazuje wiedzę na temat stanu technicznego oferowanej nieruchomości. Wpływ na takie wyniki ma najprawdopodobniej wysoki odsetek tzw. umów otwartych w ofercie biur – nie jest wówczas łatwo o natychmiastową, rzetelną i wyczerpującą informację dla klienta.

 

Pytanie 3: Co Twoim zdaniem zapewnia pośrednik osobie sprzedającej nieruchomość?

W przypadku tego pytania 152 badanych nie wskazało żadnej opcji. Analogicznie – najprawdopodobniej wskazania tych 10% ankietowanych nie były obiektywne.Ponad dwie trzecie badanych przyznało, że biura zapewniają wystawienie ofert w portalach internetowych oraz zaprezentowanie nieruchomości potencjalnym nabywcom. Jednak już tylko mniej niż połowa uznała, że pośrednik zapewnia przedstawienie oferty w ciekawy/korzystny sposób.

 

Tylko 47% ankietowanych potwierdziło możliwość uzyskania pomocy w załatwieniu formalności sprzedażowych. Jest to zaskakujące, gdyż czynności te należą do głównych obowiązków pośredników.

Niepokoi odsetek osób, które uznały, że biura zapewniają znalezienie kupującego i szybką finalizację transakcji – tylko 37% docenia skuteczność pośredników pod tym względem.

 

Pytanie 4: Jakie dostrzegasz 3 główne zalety współpracy z pośrednikami nieruchomości?

 

35% badanych nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie otwarte, a 20% wskazało, że nie dostrzegają żadnych zalet. Daje to ponad połowę ankietowanych, którzy nie wymienili ani jednego pozytywu ze współpracy z pośrednikiem nieruchomości. Właściwe odpowiedzi zostały pogrupowaliśmy w zbiorcze kategorie, które prezentujemy poniżej (im większą czcionką jest napisana zaleta, tym częściej była wymieniana).

Pytanie 5: Jakie dostrzegasz 3 główne „grzechy” pośredników nieruchomości?

24% ankietowanych nie udzieliło żadnej odpowiedzi. Od pozostałych 76% popłynęło sporo gorzkich słów, często o bardzo negatywnym brzmieniu. Postanowiliśmy ich nie wygładzać, nawet jeśli można mieć wątpliwości co do sprawiedliwości części osądów. Pośrednikom nieruchomości ankietowani najczęściej zarzucali:

Najwięcej badanych zwróciło uwagę na brak profesjonalizmu pośredników. Co ważne – niektórzy ankietowani wyraźnie zaznaczyli, że uwaga dotyczy jedynie części osób, z jakimi się zetknęli. Świadczy to o tym, że wysiłki prawdziwie profesjonalnych pośredników w celu zbudowania pozytywnego wizerunku branży są niweczone przez pewien odsetek działający wbrew umownym zasadom i obsługujący klientów z nienależytą starannością.

Kolejny zarzut badanych dotyczy chęci doprowadzenia do transakcji za wszelką cenę, nawet kosztem interesów sprzedającego czy kupującego. Ankietowani często zwracali też uwagę na fakt reprezentowania obu stron transakcji, co ich zdaniem wyklucza bezstronność. Pojawiły się również opinie, że pośrednicy nienaturalnie zawyżają cenę nieruchomości celem uzyskania wyższej prowizji (co jednocześnie zmniejsza szanse na sprzedaż).

Wysoki koszt prowizji zafigurował na trzecim miejscu zestawienia. Co istotne – bardzo duża część badanych podkreśliła, że wynagrodzenie jest niewspółmierne do faktycznie wykonywanej pracy. Świadczy to najprawdopodobniej o tym, że pośrednicy niezbyt transparentnie informują o działaniach, które wykonują na rzecz klienta.

Często występowała opinia, jakoby po podpisaniu umowy o współpracy i wystawieniu ogłoszenia na portalach internetowych pośrednicy nie wykazywali już żadnego zaangażowania. Badani wskazali też, że bardzo rzadko byli informowani o tym, co się dzieje z ich ofertą – jaką ma popularność, jak wygląda na tle innych itp. Z całą pewnością potrzebne są więc zmiany w komunikowaniu ogromu pracy, którą pośrednik wykonuje dla klientów, żeby ci docenili wartość oferowanej usługi.

Co dziesiąty badany odpowiedział, że pośrednicy mają znikomą wiedzę na temat nieruchomości znajdujących się w ich ofercie. Nie ulega wątpliwości, że dla osób poszukujących najlepiej byłoby kontaktować się z kimś, kto ma pełną wiedzę na temat danej nieruchomości – zna jej stan prawny, mocne i słabe strony, okolicę, w jakiej jest położona itd.

9% ankietowanych wskazało na stosowanie nieczystych praktyk przez biura (intencjonalne utrzymywanie nieaktualnych ofert, sugerowanie posiadania klienta na daną nieruchomość tylko po to, by podpisać umowę), podobny odsetek wyraził niezadowolenie sytuacją ubarwiania ofert i zatajania części wad (choć trudno oczekiwać, by biura nie starały się przedstawiać oferowanych nieruchomości w pozytywnym świetle).

7% badanych zarzuciło pośrednikom, że kłamią lub są niesłowni. 6% zwróciło uwagę, że jakość ofert wystawionych w internecie jest bardzo niska – kiepskie zdjęcia, błędy w opisach (pomylenie piętra lub metrażu, brak informacji o wyposażeniu i istotnych cechach).

 

Pytanie 6: Jak najchętniej rozliczałbyś się z pośrednikiem?

Aż 45% badanych opowiedziało się za modelem, w którym płaciliby pośrednikom za określone usługi. Tak duży odsetek wskazań na tę odpowiedź jest spowodowany faktem, że ludzie nie znajdują zależności pomiędzy ponoszonym kosztem a pracą, którą w ich mniemaniu pośrednik wykonuje (na co wskazują odpowiedzi na poprzednie pytania).

Korzystanie z alternatywnego modelu rozliczeń, bazującym na honorarium za konkretne usługi mogłoby więc pomóc w zrozumieniu sposobu pracy pośredników nieruchomości i zwiększyć poziom zaufania ze strony klientów. System ten zwiększyłby transparentność działań biur i w naturalny sposób sprzyjał komunikowaniu ich klientom (zarówno obecnym jak i potencjalnym).

Podsumowanie

Dzięki naszemu badaniu poznaliśmy spostrzeżenia i obawy naszych użytkowników. Tym łatwiej będzie wspólnie wypracować taką strategię działania, która doprowadzi do pozytywnej zmiany w postrzeganiu pracy pośredników nieruchomości. Chcemy, by coraz więcej ludzi na dźwięk słów „pośrednik w obrocie nieruchomościami” pomyślało o profesjonaliście, który pomaga spełniać ludzkie marzenia.

Save

Back to top button