Regulamin Otodom dla biur nieruchomości 
Obowiązuje od 18 kwietnia 2022 roku

 

Spis treści:

 1. Definicje
 2. Postanowienia Ogólne
 3. Konto
 4. Zasady publikacji Ogłoszeń
 5. Usługi Odpłatne
 6. Usługi Promowania Ogłoszeń
 7. Płatności
 8. Bezprawne i niezgodne z Regulaminem działania Użytkowników
 9. Postępowanie reklamacyjne
 10. Skarga i mediacja
 11. Rozwiązanie umowy z Grupą OLX
 12. Postanowienia końcowe

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Cennik

Załącznik nr 2 - Usługi Promowania

 

 1. Definicje 
 2. Branding Plus - usługa dodatkowa dostępna w ramach Pakietu Optymalny oraz Pakietu Premium polegająca na umieszczeniu logo Partnera w treści Ogłoszenia oraz nad zdjęciami Nieruchomości.
 3. Branding Pro - usługa dodatkowa dostępna w ramach Pakietu “Premium” polegająca na umieszczeniu logo Partnera w treści Ogłoszenia, nad zdjęciami Nieruchomości oraz na liście wyników wyszukiwania.
 4. Cennik - zestawienie ustalanych przez Grupę OLX opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu Otodom, określone w przedziałach cenowych w ramach udostępnionych Partnerom Pakietów określonych w Załączniku nr 1 “Cennik”.
 5. Dzień – oznacza następujące kolejno po sobie 24 godziny.
 6. Grupa OLX – Grupa OLX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872, Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568963, kapitał zakładowy 1.510.000 złotych, NIP: 7792433421. Kontakt z Grupą OLX jest możliwy pod adresem: www.otodom.pl/kontakt lub za pomocą innych wskazanych w Serwisie kanałów komunikacji.
 7. Kategoria – kategoria tematyczna (np. mieszkania na sprzedaż), do której przypisane jest Ogłoszenie. Na Kategorię w ramach Serwisu składa się co najmniej określenie rodzaju Nieruchomości oraz celu publikacji Ogłoszenia.
 8. Konto – zbiór danych powiązanych z danym Partnerem, obejmujący informacje o jego aktywności w Serwisie, w tym informacje podawane przez Partnera w Serwisie. Zasady dotyczące Konta zostały określone w punkcie 3 Regulaminu.
 9. Nieruchomość - część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności (grunt), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności, w tym w szczególności nieruchomości gruntowe, nieruchomości rolne, nieruchomości budynkowe i części budynków, nieruchomości lokalowe (np. mieszkania, lokale usługowe, komórki, strychy, garaże) będące przedmiotem Ogłoszenia. 
 10. Ogłoszenie – propozycja sprzedaży lub najmu Nieruchomości sporządzona przez Partnera i opublikowana w Serwisie na okres co najmniej 30 dni, na zasadach określonych w punkcie 4 Regulaminu.
 11. Okres Rozliczeniowy - ustalany indywidualnie dla każdego Partnera powtarzalny 30-dniowy okres, na podstawie którego dokonywane jest rozliczenie za świadczone w tym okresie na jego rzecz Usługi Odpłatne lub inne usługi świadczone Partnerowi przez Grupę OLX w ramach Serwisu. 
 12. Pakiet - jeden z pakietów: Na Start, Optymalny, Premium, z których każdy zawiera wybraną liczbę Wystawień o określonej cenie, a także odmienne funkcjonalności i usługi dodatkowe dostępne w ramach Serwisu Otodom.
 13. Partner - przedsiębiorca, który prowadzi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą lub zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zajmujący się kojarzeniem stron zainteresowanych sprzedażą, kupnem, wynajmem Nieruchomości. 
 14. Planer Promowań - usługa dodatkowa dostępna w ramach Pakietu, która umożliwia planowanie automatycznej aktywacji wybranych Usług Promowania na okres do 30 dni do przodu; niniejsza usługa ma zastosowanie do następujących Usług Promowania: Podbicie, Top, Megapodbicie. 
 15. Powierzchnia Użytkowa - to powierzchnia pomieszczeń służąca potrzebom mieszkalnym użytkowników nieruchomości, do której zalicza się w szczególności powierzchnię: pokoi, kuchni, łazienek, przedpokoi, holi, alków, korytarzy, spiżarni oraz innych pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych. Do powierzchni użytkowej budynku nie zalicza się powierzchni pomieszczeń przynależnych, w szczególności takich jak: loggie, balkony, tarasy, antresole, pralnie, suszarnie, wózkarnie, strychy, piwnice, komórki lokatorskie.
 16. Radar Otodom - to usługa dodatkowa dostępna jedynie w Pakiecie Premium. Usługa polega na monitorowaniu w Serwisie Ogłoszeń innych Partnerów, których przedmiotem jest Nieruchomość będąca również przedmiotem Ogłoszenia Partnera korzystającego z niniejszej usługi i następnie udostępnianiu takiemu Partnerowi zebranych informacji o znalezionych Ogłoszeniach.
 17. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, określający zasady korzystania z Serwisu. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie Serwisu w każdym czasie, w formie umożliwiającej jej pobranie, zapisanie na dysku twardym urządzenia lub wydruk.
 18. Rejestracja – proces utworzenia przez Partnera Konta, po podaniu danych Partnera i akceptacji Regulaminu.
 19. Serwis - prowadzona przez Grupę OLX internetowa platforma online dostępna w domenie otodom.pl oraz w aplikacji mobilnej OTODOM.
 20. Usługa Obserwowane wyszukiwanie - nieodpłatna usługa polegająca na możliwości zapisania parametrów wyszukiwania Nieruchomości posiadających określone cechy w ramach Ogłoszeń oraz otrzymywania cyklicznych powiadomień o emisji w Serwisie Ogłoszeń spełniających tak wybrane kryteria. 
 21. Usługi Odpłatne – odpłatne usługi świadczone przez Grupę OLX na rzecz Partnera, obejmujące m.in.: Pakiet, Wystawienie lub Usługi Promowania.
 22. Usługi Promowania – odpłatne usługi promowania Ogłoszeń określone w Załączniku nr 2 “Usługi Promowania”.
 23. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu, nie będąca jednocześnie Partnerem.
 24. Wystawienie - każde nowe opublikowanie Ogłoszenia na 30 Dni albo przedłużenie czasu emisji istniejącego Ogłoszenia na kolejne 30 Dni.

 

2. Postanowienia Ogólne

 

 1. Warunki korzystania z Serwisu przez Partnerów, w tym zasady Rejestracji, publikacji Ogłoszeń i nabywania Usług Odpłatnych, a także kwestie dotyczące płatności i postępowania reklamacyjnego określa Regulamin. 
 2. Treści publikowane w Serwisie, w tym w szczególności Ogłoszenia, niezależnie od ich formy, tj. materiały tekstowe, graficzne oraz wideo, są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz praw własności przemysłowej, Grupy OLX, Partnerów, Użytkowników lub osób trzecich. Zabrania się w szczególności:
  a. jakiegokolwiek wykorzystywania tych treści bez pisemnej zgody uprawnionych;
  b. jakiegokolwiek agregowania i przetwarzania danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem;
  c. wykorzystywania oznaczeń Serwisu oraz Grupy OLX, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody Grupy OLX.
 3. Z zastrzeżeniem licencji udzielonej przez Partnera na rzecz Grupy OLX zgodnie z punktem 4.3. Regulaminu, żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie stanowi udzielenia zgody na wykorzystywanie praw Grupy OLX lub praw osób trzecich, o których mowa w punkcie 2.2. Regulaminu ani też nie powinno być interpretowane jako zrzeczenie się tych praw.
 4. Grupa OLX nie jest stroną umów zawieranych między Partnerem a Użytkownikiem.
 5. W ramach Serwisu możliwe jest w szczególności:
  a. przeglądanie zawartości Serwisu;
  b. korzystanie z Konta i powiązanych funkcjonalności;
  c. publikacja Ogłoszeń;
  d.korzystanie z Usług Odpłatnych.
 6. Usługi przeglądania zawartości Serwisu i usługi Konta są świadczone bezpłatnie. Pozostałe usługi świadczone są odpłatnie.
 7. Do korzystania z Serwisu w pełnym zakresie wymagane jest posiadanie urządzenia połączonego z siecią Internet, spełniającego poniższe wymogi:
  a. aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;
  b. prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną, aktualną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Safari. Przeglądarki internetowe powinny pracować w rozdzielczości ekranu nie mniejszej niż 1024x768 pikseli;
  c. włączoną obsługę JavaScript oraz plików cookies (zwykle domyślnie włączone w przeglądarce);
  d. w przypadku urządzeń mobilnych: oryginalny system Android w wersji nie mniej niż 5.0 lub oryginalny system iOS w wersji nie mniej niż 10.0, a aplikacja Otodom powinna być pobrana z oficjalnego sklepu (np. App Store lub Google Play). Serwis może nie wyświetlać się poprawnie na telewizorach, telefonach Blackberry oraz telefonach z systemem Windows.
 8. Grupa OLX dołoży należytych starań, aby zapewnić nieprzerwane działanie Serwisu. Dążąc do zapewnienia wysokiej jakości usług oraz sprawności funkcjonowania Serwisu, Grupa OLX ma prawo do dokonywania przerw w funkcjonowaniu Serwisu przy czym przerwy techniczne mogą być dokonywane w godzinach nocnych (22-6), w czasie których określone funkcjonalności Serwisu i usługi świadczone przez Grupę OLX mogą być ograniczone lub niedostępne.

 

3. Konto

 

 1. W celu uzyskania pełnej funkcjonalności Serwisu Partner powinien dokonać Rejestracji Konta. Konto daje Partnerowi możliwość korzystania m.in. z następujących funkcjonalności Serwisu:
  a. publikowania i zarządzania opublikowanymi Ogłoszeniami
  b. nabywania Usług Odpłatnych;
  c. zarządzania płatnościami i fakturami związanymi z usługami świadczonymi w Serwisie przez Grupę OLX;
  d. wysyłania i odbierania wiadomości od innych Użytkowników;
  e. skorzystania z nieodpłatnej Usługi Obserwowanego wyszukiwania.
 2. Partnerem może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Do utworzenia Konta w ich imieniu oraz dokonywania wszelkich czynności w ramach Serwisu uprawniona jest jedynie osoba umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów. 
 3. Osoba działająca w ramach Serwisu w imieniu i na rzecz Partnera musi być należycie upoważniona do działania i dokonywania w ramach Serwisu wszelkich czynności imieniu i na rzecz takiego Partnera. Grupa OLX ma prawo do dokonania dodatkowej weryfikacji Partnera poprzez żądanie dokumentu potwierdzającego umocowanie do działania w jego imieniu.
 4. Partnerem nie może być podmiot, który spełnia choćby jedno z poniższych kryteriów:
  a. prowadzi działalność konkurencyjną wobec Grupy OLX w zakresie usług świadczonych w ramach Serwisu, tj. usług publikacji ogłoszeń w sieci Internet w zakresie wynajmu i sprzedaży nieruchomości,
  b. świadczy usługi zamieszczania Ogłoszeń, które pochodzą od osób prywatnych, gdzie dane teleadresowe tych osób podawane są w zamieszczonych Ogłoszeniach,
  c. nie posiada podpisanej z właścicielem Nieruchomości stosownej umowy pośrednictwa na sprzedaż lub wynajem Nieruchomości,
  d. prowadzi za pośrednictwem lub przy użyciu Serwisu działalność o charakterze biura ogłoszeń,
  e. zamieszcza w Serwisie Ogłoszenia pochodzące od podmiotów innych niż właściciel Nieruchomości,
  f. jest jednocześnie deweloperem w rozumieniu Regulaminu dla Deweloperów.
 5. Za uprzednią zgodą Grupy OLX usługi świadczone w ramach Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu, na równi z Partnerami mogą być świadczone także dla:
  a. podmiotów trzecich takich jak przedsiębiorcy, którzy nie są Partnerami jednakże są bezpośrednim właścicielem Nieruchomości, która miałaby zostać przedmiotem Ogłoszenia, oraz
  b. podmiotów zajmujących się sprzedażą Nieruchomości, np. w związku z prowadzonymi postępowaniami takim jak np. postępowanie egzekucyjne (komornik), upadłościowe czy likwidacyjne. 

          Zgoda Grupy OLX jest wydawana na wniosek danego podmiotu po jego pozytywnej weryfikacji.

     6. Partner może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie. Powyższa zasada nie dotyczy przypadków, gdy:

                 a. Partner wykorzystuje różne Konta w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w związku z obsługą tych Kont przez różnych przedstawicieli lub oddziały prowadzonego przez Użytkownika przedsiębiorstwa;

                 b. Partner posiada także Konto utworzone na zasadach opisanych w Regulaminie dla Deweloperów, gdzie prowadzi sprzedaż lub wynajem Nieruchomości w ramach danej inwestycji deweloperskiej;

przy czym wszystkie wyłączenia w tym zakresie będą szczegółowo weryfikowane przez Grupę OLX, która uprawniona jest do zawieszenia Konta lub Kont na czas weryfikacji, wypowiedzenia umowy dotyczącej danego Konta lub Kont lub rozwiązania umowy i usunięcia Konta lub Kont ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku potwierdzenia okoliczności uzasadniających zastosowanie powyższych wyłączeń.

     7. W przypadkach opisanych w punkcie 3.6. Regulaminu Partner może posiadać więcej niż jedno Konto w Serwisie wyłącznie pod warunkiem, że:

                a. w zakresie żadnego z Kont nie istnieje opóźnienie w płatnościach z tytułu usług świadczonych przez Grupę OLX, 

                b. Konta nie są wykorzystywane przez Partnera wyłącznie w celu unikania płatności należności z tytułu świadczonych w ramach Serwisu usług lub naruszania innych postanowień Regulaminu,

c. konkretna, jedna Nieruchomość jest w danym czasie objęta tylko jednym Ogłoszeniem na wszystkich Kontach danego Partnera lub Użytkownika w Serwisie.

    8. Rejestracja Konta wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie poprzez podanie wymaganych w nim danych, w tym adresu e-mail Partnera oraz unikalnego hasła oraz zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień.

   9. W trakcie Rejestracji Partner podaje nazwę Konta, którą będzie się posługiwał w ramach Serwisu. Nazwa Konta Partnera powinna być zbieżna z nazwą Partnera wynikającą z danych do faktury, przy czym nie musi zawierać określenia formy prawnej lub imienia i nazwiska w przypadku               jednoosobowych działalności gospodarczych (nazwa handlowa).  

  10. Po wypełnieniu danych wymaganych do Rejestracji, Serwis poinformuje o konieczności weryfikacji danych Partnera oraz prześle aktualny Regulamin na adres e-mail wskazany przez Partnera. Z tym momentem dochodzi do zawarcia umowy usługi Konta na czas nieokreślony. 

   11. Aktywacja Konta następuje po pozytywnej weryfikacji danych Partnera podanych w formularzu rejestracyjnym, o której Partner zostanie poinformowany podczas rozmowy telefonicznej z Zespołem Obsługi Klienta wybraniu podczas takiej rozmowy jednego z Pakietów oraz wpisaniu       przez Partnera kodu aktywacyjnego podczas pierwszego logowania na Konto w ciągu 90 dni od daty jego otrzymania na adres e-mail podany przez Partnera.

   12. W przypadku niedokonania aktywacji w ciągu 90 Dni od otrzymania e-maila potwierdzającego weryfikację Konta, kod aktywacyjny wygasa a Konto nie zostaje aktywowane. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji, Grupa OLX poinformuje Partnera o przyczynach braku pozytywnej             weryfikacji. Partner może dokonać Rejestracji od nowa z wykorzystaniem tego samego adresu e-mail dopiero po uprzednim skontaktowaniu się z Grupą OLX poprzez formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem: www.otodom.pl/kontakt.

   13. Partner ma obowiązek w procesie Rejestracji oraz w toku korzystania z Serwisu podać dane prawdziwe, poprawne i aktualne i do których wykorzystywania jest uprawniony. Partner ma obowiązek aktualizacji danych w razie ich zmiany. W przypadku, gdy podane dane nie będą                    spełniały powyższych wymogów, Grupa OLX może zastosować działania wskazane w punkcie 8.11. b.-d. Regulaminu.

   14. Partner ma obowiązek zachowania danych dostępu do Konta w tajemnicy i do ich ochrony przed dostępem przez osoby trzecie. Partner niezwłocznie poinformuje Grupę OLX w razie powzięcia wiadomości o pozyskaniu danych dostępu do Konta przez osoby trzecie i w miarę możliwości dokona niezwłocznej ich zmiany.

   15. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z niego osób, Grupa OLX ma prawo do dokonania dodatkowej weryfikacji aktualności i prawdziwości danych podanych przez Partnera w tym w Ogłoszeniu oraz żądania potwierdzenia przez Partnera jego tożsamości i informacji zawartych w Ogłoszeniu. W powyższym zakresie Grupa OLX może korzystać m.in. z tzw. instytucji tajemniczego klienta w celu weryfikacji informacji o nieprawidłowościach przekazanych przez innych Użytkowników lub Partnerów oraz wynikających z zastosowania wewnętrznych narzędzi monitorujących.

   16. Jeśli w trakcie weryfikacji danego podmiotu podczas Rejestracji lub w ramach działań, o których mowa w punkcie 3.15. Regulaminu Grupa OLX poweźmie uzasadnione wątpliwości co do celu Rejestracji nowego podmiotu lub działalności Partnera w ramach Serwisu w tym zgodności                    podejmowanych przez Partnera działań z Regulaminem, tj. w przypadku:

a. uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta Partnera lub Użytkowników, 

b. gdy Grupa OLX poweźmie uzasadnione wątpliwości, że próba rejestracji nowego podmiotu lub działalność danego Partnera w Serwisie ma na celu unikanie zapłaty wynagrodzenia Grupy OLX za świadczone w ramach Serwisu usługi,

c. gdy Grupa OLX poweźmie uzasadnione wątpliwości, że próba rejestracji nowego podmiotu lub działalność danego Partnera w Serwisie ma na celu unikanie odpowiedzialności za naruszenia dokonane na danym lub innym Koncie Partnera lub Użytkownika,

Grupa OLX może odmówić rejestracji w ramach Serwisu Otodom lub podjąć działania wskazane w punkcie 8.11. b. - d. Regulaminu w stosunku do Partnera. 

   17. Grupa OLX przetwarza dane osobowe Partnerów, osób działających w imieniu Partnerów zgodnie  z postanowieniami Polityki Prywatności oraz Polityką dotyczącą Cookies i Podobnych Technologii.

   18. W przypadku braku wyboru przez Partnera Pakietu zgodnie punktem 3.11 Regulaminu, jeśli Partner zawiera umowę, o której mowa w punkcie 3.10 Regulaminu, Konto nie może zostać aktywowane. Jeśli Partner posiada Konto zarejestrowane przed wejściem w życie Pakietów,                   zostanie mu przypisany Pakiet Na start, w przedziale odpowiadającym aktualnej liczbie Wystawień. 

 

4. Zasady publikacji Ogłoszeń

 

 1. Grupa OLX umożliwia Partnerowi publikację Ogłoszenia w Serwisie. Partner może opublikować Ogłoszenie w poniższy sposób:
  a. poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w Serwisie lub
  b. poprzez zewnętrzny program do eksportu Ogłoszeń do Serwisu (XML/API).
 2. Ogłoszenie opublikowane przez Partnera w Serwisie jest dostępne dla wszystkich korzystających z Serwisu wraz z:
  a. numerem telefonu Partnera, podanym podczas publikacji Ogłoszenia;
  b. formularzem kontaktowym, umożliwiającym Użytkownikom skontaktowanie się z Partnerem publikującym Ogłoszenie i przesłanie mu wiadomości. 
 3. Z momentem publikacji Ogłoszenia Partner udziela Grupie OLX niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie i nieodpłatną licencję na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu Ogłoszenia, w celu jego wyświetlania w Serwisie oraz innych serwisach, których Grupa OLX jest operatorem, a także u partnerów Grupy OLX za pośrednictwem których prowadzona jest promocja Serwisu, a także w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Internet, w tym w wyszukiwarkach internetowych (jak np. Google), portalach społecznościowych (np. Facebook). Udzielenie licencji jest konieczne dla pełnego korzystania z Serwisu. Ze względu na specyfikę Internetu Grupa OLX nie ma pełnej kontroli nad rozpowszechnianiem treści publikowanych lub przesyłanych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu innym Użytkownikom.
 4. Treść każdego Ogłoszenia powinna spełniać wymogi określone w punkcie 8.1. Regulaminu, być zgodna z prawdą, jednoznaczna i zrozumiała oraz spełniać wymogi techniczne określone przez Grupę OLX. Partner zachowuje swobodę określenia treści Ogłoszenia w granicach prawa i z zachowaniem następujących wymogów:
  a. Ogłoszenie sporządzone zostanie w języku polskim, przy czym może być również uzupełnione o wersję w języku obcym;
  b. Ogłoszenie nie będzie zawierało słów powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe;
  c. jedno Ogłoszenie może dotyczyć wyłącznie jednej, konkretnie wskazanej i opisanej Nieruchomości;
  d. konkretna, jedna Nieruchomość może być w danym czasie objęta tylko jednym Ogłoszeniem na Koncie Partnera lub Kontach Partnera lub Użytkownika;
  e. przedmiotem Ogłoszenia może być jedynie Nieruchomość znajdująca się na terytorium Polski;
  f. przedmiotem Ogłoszenia nie może być poszukiwanie Nieruchomości;
  g. Ogłoszenie powinno w precyzyjny sposób wskazywać na zamiar sprzedaży lub wynajmu Nieruchomości;
  h. Partner wybierze jedną, zgodną ze stanem faktycznym, właściwą dla Nieruchomości Kategorię, do której Ogłoszenie powinno zostać przypisane;
  i. Partner musi opublikować w Ogłoszeniu co najmniej jedno zdjęcie lub wizualizację, przy czym:
                    i. w przypadku rynku wtórnego dopuszczalna jest publikacja wyłącznie zdjęć Nieruchomości odzwierciedlających jej stan faktyczny,
                    ii. w przypadku rynku pierwotnego dopuszczalna jest publikacja zarówno zdjęć Nieruchomości odzwierciedlających jej stan faktyczny jak i wizualizacji.
  j. zdjęcia i wizualizacje dodane w Ogłoszeniu powinny dotyczyć wyłącznie danej Nieruchomości lub inwestycji i być zgodne z ich parametrami;
  k. Partner wskaże cenę Nieruchomości w polskich złotych brutto;
  l. cena wskazana we właściwym polu formularza powinna obejmować łączną cenę jaką nabywca lub najemca będzie zobowiązany zapłacić w związku z nabyciem lub najmem Nieruchomości (np. jeśli sprzedaż lub najem Nieruchomości wiąże się z obowiązkowym nabyciem lub najmem garażu, cena Ogłoszenia powinna uwzględniać łączną kwotę jaką nabywca lub najemca zobowiązany będzie ponieść); 
  m. cena Nieruchomości powinna być zgodna z prawdą (tj. powinna odzwierciedlać warunki oferty sprzedaży dostępnej u danego Partnera) i rzetelna (tj. powinna odzwierciedlać wartość rynkową podobnych nieruchomości na rynku właściwym);
  n. Ogłoszenie powinno zawierać dokładny i kompletny opis Nieruchomości, zawierający zgodne z prawdą i niewprowadzające w błąd informacje co do cech Nieruchomości, w tym określenie czy Nieruchomość pochodzi z rynku pierwotnego czy wtórnego;
  o. w przypadku gdy przedmiotem Ogłoszenia jest sprzedaż udziału w Nieruchomości, Partner wskaże procentową wielkość sprzedawanego udziału oraz części Nieruchomości objęte tym udziałem, w tym w szczególności numery lokali, części wspólne;
  p. w przypadku gdy przedmiotem Ogłoszenia jest Nieruchomość wystawiona na sprzedaż w formie przetargu lub licytacji, Parter zobowiązany jest wskazać taką informację w tytule Ogłoszenia;
  q. Partner wskaże w odpowiednim polu formularza publikacji Ogłoszenia, Powierzchnię Użytkową lokalu, będącego częścią Nieruchomości;
  r. w przypadku, gdy przedmiotem Ogłoszenia jest najem Nieruchomości, Partner wskaże we właściwych polach formularza publikacji Ogłoszenia wszystkie opłaty wynikające z najmu Nieruchomości, w tym miesięczną opłatę wynikającą z umowy najmu należną wynajmującemu oraz jeśli są należne: czynsz administracyjny i kaucję;
  s. w przypadku, gdy Ogłoszenie dotyczy Nieruchomości z rynku pierwotnego Partner zobowiązany jest wskazać w Ogłoszeniu unikalny identyfikator lokalu w ramach inwestycji deweloperskiej oraz umieścić co najmniej jedno zdjęcie bądź inną formę wizualizacji całej inwestycji, w skład której wchodzi dana Nieruchomość; 
  t. w przypadku gdy Ogłoszenie dotyczy Nieruchomości, co do której toczy się spór sądowy lub administracyjny, objęta jest postępowaniem egzekucyjnym lub wchodzi w skład masy upadłościowej lub sanacyjnej treść Ogłoszenia powinna wyraźnie wskazywać na takie okoliczności;
  u. dane kontaktowe Partnera mogą być wskazane wyłącznie w polach formularza do tego przeznaczonych;
  v. treść Ogłoszenia nie może zawierać żadnych dodatkowych oznaczeń, opisów, emotikonów, emoji, jakichkolwiek znaków graficznych i innych oznaczeń wprowadzających mylne wrażenie, że dane Ogłoszenie korzysta z Promowania Ogłoszeń;
  w. zdjęcie dodane w Ogłoszeniu może być opatrzone wyłącznie oznaczeniem Partnera w postaci znaku wodnego;
  x. w treści Ogłoszenia nie można zamieszczać elementów takich jak w szczególności: reklamy, kody qr, treści promocyjne i ogłoszeniowe, adresy stron internetowych oraz innych elementów prowadzących lub zachęcających Użytkowników do przejścia na strony Partnerów lub podmiotów trzecich, poza przypadkami zamieszczania linku do filmów i wizualizacji prezentujących daną Nieruchomość;
  y. zabroniona jest manipulacja słowami kluczowymi.
   
 5. Publikując Ogłoszenie Partner powinien być należycie umocowany do publikacji Ogłoszenia danej Nieruchomości oraz do wykorzystania zdjęć publikowanych w Ogłoszeniu. Partner zobowiązany jest do potwierdzenia okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie na każde żądanie Grupy OLX. 
 6. W przypadku gdy Partner opublikuje Ogłoszenie w niewłaściwej Kategorii Grupa OLX uprawniona jest do zmiany Kategorii.
 7. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie dokonywana jest przez Partnera poprzez kliknięcie w ikonę „Aktywuj” lub podobną, bądź za pomocą zewnętrznych, nie dostarczanych przez Grupę OLX systemów, narzędzi, oprogramowań służących do automatycznego wystawiania Ogłoszeń w Serwisie, na warunkach określonych we właściwych dla nich regulaminach.
 8. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się w ciągu 1 godziny po jego publikacji przez Partnera i trwa przez kolejne 30 Dni, jednak nie dłużej niż do momentu wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
  a. doszło do usunięcia wszystkich zdjęć dotyczących Nieruchomości w ramach Ogłoszenia;
  b. Partner zakończył emisję Ogłoszenia;
  c. emisja Ogłoszenia została chwilowo wstrzymana, w związku z naruszeniami Regulaminu, do czasu skorygowania Ogłoszenia przez Partnera;
  d. emisja Ogłoszenia została wstrzymana przez Grupę OLX w związku z naruszeniem Regulaminu przez Partnera, a naruszenie nie może zostać skorygowane przez Partnera (np. gdy doszło do zbycia Nieruchomości).
 9. W okresie emisji Ogłoszenia w Serwisie, Partner może modyfikować treść Ogłoszenia i jego niektóre parametry oraz usunąć Ogłoszenie. 
 10. Grupa OLX uprawniona jest do edycji treści Ogłoszenia w celu poprawy lub uzupełnienia parametrów Ogłoszenia oraz w przypadku niezgodności treści Ogłoszenia z Regulaminem.
 11. Niedozwolone są działania Partnera, których efektem może być sztuczne zawyżanie pozycji Ogłoszenia na liście Ogłoszeń znajdującej się w Serwisie. Za sztuczne zawyżenie pozycji Ogłoszenia na liście Ogłoszeń uznaje się w szczególności:
  a. usuwanie Ogłoszenia i dodawanie go na nowo w czasie krótszym niż 30 dni od zakończenia ostatniego okresu emisji Ogłoszenia;
  b. dodawanie Ogłoszenia, w czasie krótszym niż 30 dni od zakończenia okresu emisji Ogłoszenia, którego przedmiotem była ta sama Nieruchomość;
  c. manipulowanie parametrami Ogłoszenia.
 12. W przypadku, o którym mowa w punkcie 4.8. a. Regulaminu, emisja Ogłoszenia zostanie wznowiona po ponownym umieszczeniu przez Partnera chociażby jednego zdjęcia Nieruchomości w Ogłoszeniu. Wznowienie emisji, o którym mowa w niniejszym punkcie nie jest traktowane jako powtórna publikacja Ogłoszenia i nie skutkuje przedłużeniem okresu jego emisji.  
 13. Grupa OLX umieszcza na zdjęciach przedstawiających Nieruchomość znak wodny wskazujący nazwę Serwisu, celem zabezpieczenia przedmiotowego zdjęcia przed nieuprawnionym wykorzystywaniem go przez podmioty trzecie.

 

5. Usługi Odpłatne i nieodpłatna Usługa Obserwowanego wyszukiwania

 

 1. W ramach Usług Odpłatnych naliczana jest:
  a. opłata abonamentowa za publikację Ogłoszeń w ramach danego Pakietu, obliczana zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu “Cennik” oraz
  b. opłata z tytułu Usług Promowania, wskazanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu “Usługi Promowania”. 
 2. Opłata abonamentowa naliczona jest w zależności od wybranego Pakietu i liczby Wystawień naliczonych na Koncie Partnera w danym Okresie Rozliczeniowym.
 3. Partner może w każdym czasie zmienić rodzaj obowiązującego go Pakietu, przy czym zmiana ta odnosi skutek od następnego Okresu Rozliczeniowego.
 4. Partner może w dowolnym momencie dokonać Wystawienia Ogłoszenia, przy czym po jego 30-dniowej emisji, będzie ono niezwłocznie publikowane ponownie na kolejne 30 dniowe okresy emisji, bez konieczności ponownego uzupełniania formularza Ogłoszenia,  aż do momentu usunięcia Ogłoszenia. Partner może wyłączyć funkcję automatycznej ponownej publikacji Ogłoszenia w dowolnym czasie.
 5. Partner może dokonać bezpłatnie wznowienia Ogłoszenia, w sytuacji, gdy Ogłoszenie zostało usunięte przez Partnera, a od momentu jego Wystawienia nie upłynęło 30 dni. Wznowienie oznacza ponowną publikację Ogłoszenia na czas pozostały do upływu okresu, na jaki nastąpiło Wystawienie. 
 6. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Odpłatnej nastąpi wraz z Wystawieniem lub wyborem przez Partnera Usługi Promowania Ogłoszeń.
 7. W Serwisie dostępne są również inne niż Usługi Promowania usługi dodatkowe, które określane są w specyfikacji określonego Pakietu.
 8. W przypadku skorzystania z Usług Promowania, których uruchomienie Partner zaplanował w terminie późniejszym niż w data ich wyboru, a następnie usunięciu Ogłoszenia, względem, którego zostały zaplanowane Usługi Promowania, nieaktywne Usługi Promowania zostaną zwrócone na Konto Partnera i mogą zostać ponownie zaplanowane lub wykorzystane. Przez aktywne Usługi Promowania rozumie się te usługi, które widoczne były jako promowanie danego Ogłoszenia w Serwisie. 
 9. Użytkownik korzystający z Radaru Otodom będzie informowany o znalezionych Ogłoszeniach raz w tygodniu na przypisany do Konta adres e-mail. Wysłana wiadomość zawierała będzie link do Konta Partnera, na którym widoczne będą statystyki znalezionych Ogłoszeń m.in zasięg i skala zainteresowania danym Ogłoszeniem, rodzaj zastosowanych Usług Promowania.
 10. Za pomocą dedykowanego przycisku w Serwisie, Użytkownik w ramach Konta może skorzystać z nieodpłatnej Usługi Obserwowanego wyszukiwania poprzez zapisanie wybranych parametrów selekcji i wyszukiwania Nieruchomości spełniających dane kryteria w ramach Ogłoszeń. Obserwowane wyszukiwania o określonych parametrach dostępne będą na Koncie Użytkownika. W ramach każdego obserwowanego wyszukiwania Użytkownik otrzyma maksymalnie raz dziennie powiadomienie na podany w ramach Konta adres e-mail zawierające (i) linki do przykładowych - aktualnie widniejących w Serwisie - Ogłoszeń spełniających kryteria wyszukiwania oraz (ii) link do pełnej listy aktualnie widniejących w Serwisie Ogłoszeń spełniającej kryteria danego wyszukiwania. W ramach każdego z zapisanych wyszukiwań Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania ww. powiadomień.

 

6. Usługi Promowania Ogłoszeń

 

 1. Partner chcąc zwiększyć atrakcyjność Ogłoszenia może skorzystać z płatnych Usług Promowania opisanych szczegółowo w Załączniku nr 2 “Usługi Promowania”.
 2. Partner może skorzystać z każdej z Usług Promowania w momencie publikacji Ogłoszenia lub przez cały okres jego emisji, na zasadach opisanych w Załączniku nr 2  “Usługi Promowania”. Wybranie Usługi Promowania, o których mowa w zdaniu poprzednim, o czasie trwania dłuższym, niż czas emisji Ogłoszenia, powoduje automatycznie ponowną publikację Ogłoszenia na kolejne 30 Dni i naliczenie opłaty za Wystawienie Ogłoszenia, zgodnej z Załącznikiem nr 1 - Cennik. Partner może wyłączyć funkcję automatycznej publikacji w dowolnym czasie.
 3. Usługi Promowania są ważne przez 60 dni od dnia ich nabycia, jednak nie dłużej niż do dezaktywacji Konta na podstawie punktu 11.3 Regulaminu. Po tym czasie Usługi Promowania zostają usunięte z Konta i nie jest możliwe ich aktywowanie.
 4. Grupa OLX nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność Usług Promowania, rozumianą jako rzeczywiste zwiększenie zainteresowania Ogłoszeniem lub jego przedmiotem.
 5. Grupa OLX jest również operatorem serwisu olx.pl i umożliwia Partnerom w ramach Serwisu skorzystanie z Usług Promowania Ogłoszeń, polegających na publikacji Ogłoszenia Partnera także w serwisie olx.pl. oraz promowania opublikowanych w taki sposób Ogłoszeń na olx.pl. zgodnie z Załącznikiem nr 2 Regulaminu “Usługi Promowania”.

 

7. Płatności

 

 1. Partner będzie informowany w Serwisie, w widoczny sposób, każdorazowo o aktualnej cenie wybieranych Usług Odpłatnych. Wszystkie ceny podawane w Serwisie, w Załączniku nr 1 “Cennik” lub 2 “Usługi Promowania” są cenami netto (nie zawierają podatku od towarów i usług, tj. VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN).
 2. Płatność za wszystkie zamówione lub zrealizowane w danym Okresie Rozliczeniowym Usługi Odpłatne dokonywana jest z dołu za dany Okres Rozliczeniowy, tj. zbiorczo na koniec Okresu Rozliczeniowego właściwego dla danego Partnera.
 3. Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni i jego bieg zaczyna się z dniem, w którym Partner dokonał poprawnego wpisania kodu aktywacyjnego, o którym mowa w punkcie 3.11. Regulaminu. 
 4. Świadczenie usług przez Grupę OLX na rzecz Partnera dokumentowane jest fakturami VAT wystawionymi na koniec każdego Okresu Rozliczeniowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Domyślną formą udostępniania Użytkownikowi faktur VAT jest forma papierowa. Możliwe jest udostępnienie faktury w formie elektronicznej po zaznaczeniu opcji o wyrażeniu zgody na wystawianie faktur drogą elektroniczną przy Rejestracji lub w ustawieniach Konta. 
 6. Partner w każdej chwili może cofnąć akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, zaznaczając odpowiednie pole w ustawieniach Konta. Wycofanie akceptacji skuteczne jest od dnia następnego. 
 7. Faktury VAT wystawiane są z użyciem danych do faktury zamieszczonych na Koncie Partnera. Zmiana danych do faktury VAT jest możliwa wyłącznie po zgłoszeniu konieczności zmiany, za pomocą formularza kontaktowego: www.otodom.pl/kontakt przed wystawieniem faktury.
 8. Dla zapewnienia autentyczności pochodzenia faktur VAT, w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury będą udostępniane Partnerowi w formie elektronicznej wyłącznie po zalogowaniu Partnera na Konto Partnera, przy użyciu loginu i hasła, w sposób umożliwiający pobranie ich do systemu informatycznego Partnera.
 9. Dla zapewnienia integralności treści i czytelności faktur VAT, w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury udostępniane w formie elektronicznej będą generowane jako pliki w formacie PDF (Portable Document Format),
 10. Partner otrzymujący faktury VAT przesyłane (udostępniane) w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania we własnym zakresie.
 11. Termin płatności za korzystanie z Usług Odpłatnych w ramach Serwisu wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury przez Grupę OLX i udostępnienia jej Partnerowi na Koncie. 
 12. W przypadku przekroczenia terminu płatności Grupa OLX ma prawo zawiesić Konto Partnera w Serwisie Otodom ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności składania Partnerowi pisemnego oświadczenia w tym zakresie.
 13. Usługi płatności realizowane są przez zewnętrznych usługodawców na rzecz Partnerów, na podstawie odrębnych stosunków prawnych, których Grupa OLX nie jest stroną.
 14. Partner, wedle swego wyboru, może dokonać płatności z wykorzystaniem jednej z dostępnych w Serwisie metod płatności zgodnie z informacjami podanymi w Koncie.
 15. Skorzystanie z którejkolwiek z metod płatności udostępnianych w Serwisie, wymagać będzie nawiązania odrębnego stosunku prawnego z dostawcą danej usługi płatniczej i zaakceptowania jego regulaminu. Grupa OLX nie jest stroną takiego stosunku i nie ma możliwości ingerowania w jego treść ani sposób realizacji. W razie jakichkolwiek problemów z płatnością Partner powinien skontaktować się z właściwym operatorem płatniczym celem wyjaśnienia wątpliwości lub zgłoszenia reklamacji. Wyjątkowo oraz w granicach technicznych i organizacyjnych możliwości, Grupa OLX może jednak pomóc Partnerowi w wyjaśnieniu problemu. Grupa OLX nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za realizację usługi płatniczej przez zewnętrznego usługodawcę.
 16. W przypadkach, gdy czas emisji Ogłoszenia jest krótszy niż 30 dni, tj. w przypadkach wskazanych w punkcie 4.8. Regulaminu Partner zostanie obciążony opłatą w pełnej wysokości z tytułu zamówionych dla danego Ogłoszenia Usług Odpłatnych.

 

8. Bezprawne i niezgodne z Regulaminem działania Partnerów

 

 1. Partner uprawniony jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, w granicach prawa i dobrych obyczajów obowiązujących społeczeństwo informacyjne, z poszanowaniem praw i dóbr innych osób. W szczególności, Partner zobowiązuje się do:
  a. niepodejmowania działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym do nieingerowania w zawartość Serwisu, Konta lub Kont innych Użytkowników, czy też w elementy informatyczne Serwisu;
  b. niepodejmowania działań bezprawnych, w tym przesyłania lub publikowania z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu treści naruszających przepisy prawa, dobra osobiste, treści zawierających lub rozpowszechniających pornografię dziecięcą lub treści terrorystycznych i naruszających cudze prawa własności intelektualnej, a także treści o charakterze dyskryminującym lub rasistowskim;
  c. nieoferowania z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu sprzedaży, najmu (lub niepodejmowania innych mających podobny skutek działań) Nieruchomości, którymi obrót jest wyłączony ze względu na obowiązujące przepisy prawa;
  d. niewprowadzania osób korzystających z Serwisu oraz Grupy OLX w błąd, np. poprzez podawanie nieprawdziwych informacji dotyczących Nieruchomości albo zatajenie istotnych informacji;
  e. powstrzymywania się od działania w złej wierze, od nadużywania funkcjonalności Serwisu, korzystania z Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem i wbrew Regulaminowi.
 2. Partner zobowiązany jest przestrzegać obowiązków określonych w punkcie 8.1 Regulaminu na każdym etapie korzystania z Serwisu, w stosunku do każdej oferowanej funkcjonalności, w tym w szczególności w przypadku publikacji Ogłoszeń i przesyłania wiadomości do innych Użytkowników.
 3. Publikowanie lub przesyłanie jakichkolwiek treści w Serwisie odbywa się w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem interfejsu Serwisu, a Grupa OLX nie weryfikuje automatycznie wszystkich treści przesyłanych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.
 4. Każda osoba korzystająca z Serwisu ma możliwość zgłoszenia Grupie OLX treści bezprawnych lub sprzecznych z Regulaminem, rozpowszechnianych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, za pośrednictwem funkcjonalności “Zgłoś naruszenie” dostępnej w ramach Ogłoszenia („Zgłoszenie nadużycia”). Zgłaszający powinien w miarę możliwości podać dane umożliwiające Grupie OLX dokonanie weryfikacji Zgłoszenia nadużycia, w tym w szczególności szczegółowe wyjaśnienie powodów, dla których uznaje daną treść za bezprawną lub sprzeczną z Regulaminem oraz wedle jego wyboru, danych kontaktowych oraz ID Ogłoszenia.
 5. W razie uzyskania wiarygodnej wiadomości (na podstawie Zgłoszenia nadużycia lub w inny sposób) o tym, że treść przesyłana czy publikowana z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu ma bezprawny charakter lub narusza postanowienia Regulaminu, Grupa OLX może:
  a. podjąć właściwe czynności wyjaśniające, dążąc do ustalenia okoliczności sprawy, działając proporcjonalnie i rozsądnie, w tym przykładowo poprzez kontakt z podmiotem zgłaszającym nadużycie, dostawcą danej treści, właściwym organem lub zewnętrznym doradcą;
  b. podjąć czynności wskazane w punkcie 8.6. Regulaminu co do danej treści, w tym w szczególności co do Ogłoszenia, a także związanych z nim Usług Promowania. 
 6. W przypadku gdy treść przesyłana czy publikowana przez Partnera z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu ma bezprawny charakter lub narusza postanowienia Regulaminu,
  Grupa OLX uprawniona jest do:

        a. edytowania treści w niezbędnym zakresie,
        b. czasowego zawieszenia emisji danej treści do czasu jej skorygowania przez Partnera lub
        c. usunięcia treści.

W przypadku czasowego zawieszenia lub usunięcia treści, dana treść nie będzie widoczna ani dostępna dla innych osób korzystających z Serwisu.

   7. W razie podjęcia działań opisanych w punkcie 8.6 Regulaminu, Grupa OLX poinformuje niezwłocznie Partnera w formie wiadomości email, o powodach podjętych działań ze wskazaniem podstaw decyzji z powołaniem treści Regulaminu. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania           w  przypadku zawiadomienia właściwego organu publicznego, z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa życia lub zdrowia osób lub państwa, wynika obowiązek nieujawniania informacji, o których mowa w tym punkcie.

   8. Partner ma możliwość zakwestionowania podjętych przez Grupę OLX działań opisanych w punkcie 8.6. Regulaminu poprzez złożenie sprzeciwu od przekazanej przez Grupę OLX informacji o ingerencji w daną treść. Postanowienia regulujące postępowanie reklamacyjne stosuje się                   odpowiednio.

   9. W przypadku uznania sprzeciwu, o którym mowa w punkcie 8.8. Regulaminu za zasadny lub w razie niebudzącego wątpliwości ustania okoliczności uzasadniających bezprawność lub sprzeczność z Regulaminem danej treści:

a. zablokowana treść zostaje przywrócona, poprzez jej udostępnienie w Serwisie;

b. Grupa OLX przedłuży czas emisji Ogłoszenia proporcjonalnie, o czas, w którym Ogłoszenie nie było widoczne w Serwisie a w przypadku, gdy Ogłoszenie było objęte jedną z Usług Promowania, Grupa OLX dokona zwrotu opłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu w jakim dana usługa nie została wykorzystana na podstawie ceny jej zakupu przez Partnera.

10. W przypadku uznania sprzeciwu, o którym mowa w punkcie 8.8. Regulaminu za bezzasadny lub niewniesienia przez Partnera sprzeciwu w terminie 7 dni od pozyskania informacji określonej w punkcie 8.7 Regulaminu.:

a. Grupa OLX utrzyma w mocy podjęte zgodnie z punktem 8.6 Regulaminu działania;

b. jeżeli Ogłoszenie było objęte jedną z Usług Odpłatnych, Grupa OLX naliczy opłatę w pełnej wysokości zakupionej przez Partnera usługi.

   11. W razie naruszenia prawa z wykorzystaniem Serwisu, a także poważnego lub powtarzającego się naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności w razie powtarzających się prób publikowania lub rozpowszechniania nielegalnych treści przez danego Partnera lub różnych                    Partnerów działających wspólnie i w porozumieniu, w tym z wykorzystaniem różnych Kont, Grupa OLX może, z zachowaniem zasad proporcjonalności i poszanowania wolności obrotu:

a. zmienić pozycję Ogłoszeń na Koncie, co oznacza przesunięcie Ogłoszeń na koniec listy wyników wyszukiwania na okres maksymalnie 30 dni lub do upływu czasu emisji Ogłoszeń;

b. zawiesić Konto lub Konta tymczasowo lub na stałe, co będzie równoznaczne z wstrzymaniem jego funkcjonalności. Partner, którego Konto zostało zawieszone, traci możliwość aktywnego korzystania z Serwisu, co oznacza, że nie może wysyłać i otrzymywać wiadomości z wykorzystaniem jego funkcjonalności oraz nie ma dostępu do historii wiadomości, nie może publikować nowych Ogłoszeń, edytować istniejących ani przeglądać historii opublikowanych już Ogłoszeń, przy czym Usługi Odpłatne zamówione przez Partnera przed zawieszeniem Konta, ale niezrealizowane na dzień jego blokady będą kontynuowane. 

c. wypowiedzieć umowę z Partnerem w trybie zwykłym zgodnie z punktem 11.1. b. Regulaminu lub przyspieszonym, tj. ze skutkiem na koniec bieżącego Okresu rozliczeniowego;

d.rozwiązać umowę z Partnerem i usunąć Konto ze skutkiem natychmiastowym.

   12. W przypadku podjęcia działań wskazanych w punkcie 8.11. Regulaminu Grupa OLX poinformuje Partnera niezwłocznie, w formie wiadomości e-mail, ze wskazaniem, powodów podjętych działań ze wskazaniem podstaw decyzji wynikających z treści Regulaminu.

   13. Grupa OLX uprawniona jest do usunięcia Ogłoszenia, zawieszenia lub usunięcia Konta, jeśli zaistniało uzasadnione podejrzenie, że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Partnerów oraz Użytkowników w ramach Serwisu, jak również w przypadku, w którym Partner lub publikowane przez niego Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Grupy OLX lub w inny sposób szkodzi Grupie OLX.

   14. Dla uniknięcia wątpliwości, wniesienie lub niewniesienie skutecznego sprzeciwu w sytuacji określonej punktem 8.8. Regulaminu pozostaje bez wpływu na prawo Partnera do wniesienia reklamacji zgodnie z punktem 9. Regulaminu.

 

9. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących działania Serwisu, w tym poszczególnych usług mających charakter techniczny Partner powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Zespołem Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego, podając dane niezbędne do identyfikacji danego problemu.
 2. Grupa OLX dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były jak najwyższej jakości. Niezależnie od powyższego Partner ma prawo do nieodpłatnego złożenia reklamacji dotyczącej niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Grupę OLX usług świadczonych na podstawie Regulaminu.
 3. Reklamację można złożyć za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: www.otodom.pl/kontakt w terminie do 14 dni od daty zakończenia emisji Ogłoszenia.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Partnera przypisany do Konta, numer ID Ogłoszenia, okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie Partnera związane ze składaną reklamacją.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, Grupa OLX zwróci się do Partnera o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji, o ile będzie to niezbędne dla rozpoznania reklamacji przez Grupę OLX, wskazując precyzyjnie takie wątpliwości lub wymagane informacje.
 6. Grupa OLX rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji lub otrzymania informacji uzupełniającej, o której mowa w punkcie 9.5 Regulaminu. Odpowiedź Grupy OLX w sprawie reklamacji jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta, chyba, że Partner zażąda w treści reklamacji przesłania odpowiedzi pocztą na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji.

      10. Skarga i mediacja

 1. Skarga przysługuje Partnerowi w następujących przypadkach:
  a. rzekomego niewywiązywania się przez Grupę OLX z obowiązków wynikających z Regulaminu oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego;
  b. trudności technologicznych, dotyczących funkcjonowania Serwisu i wpływających na możliwość wykorzystania oferowanych w nim usług przez Partnera;
  c. podejmowanych przez Grupę OLX środków w ramach Serwisu, które wpływają na sytuację Partnera;
  d. blokady wybranej treści publikowanej lub przesłanej przez Partnera lub blokady Konta Partnera zgodnie z punktem 8.6 i 8.11. Regulaminu.
 2. Skargę można złożyć za pośrednictwem funkcjonalności “Wyślij zlecenie” dostępnego w Centrum pomocy Serwisu lub pisemnie na adres Grupy OLX. Do skargi zgłaszający powinien w miarę możliwości podać dane lub informacje umożliwiające Grupie OLX dokonanie weryfikacji skargi, w tym w szczególności ID Ogłoszenia, wyjaśnienie powodów, dla których uznaje daną treść lub zachowanie za bezprawne lub sprzeczne z Regulaminem oraz wedle jego wyboru, danych kontaktowych.
 3. Do skargi znajdują odpowiednie zastosowanie postanowienia punktów 9.3. - 9.6. Regulaminu.
 4. Partner ma możliwość wnioskowania o skorzystanie z mediacji celem rozwiązania sporów powstałych między Grupą OLX a danym Partnerem w związku ze świadczonymi przez Grupę OLX usługami, w tym sporów dotyczących kwestii mogących być przedmiotem skargi, o której mowa w punkcie 10.1. Regulaminu. Grupa OLX jest gotowa podjąć próbę osiągnięcia porozumienia w zakresie takich sporów za pośrednictwem mediatorów współpracujących z Centrum Skutecznego Rozwiązywania Sporów (ang. The Centre for Effective Dispute Resolution). Lista mediatorów oraz regulamin mediacji dostępne są na stronach internetowych Centrum Skutecznego Rozwiązywania Sporów. Mediacja jest odpłatna, przy czym Grupa OLX ponosi rozsądną część całkowitych kosztów mediacji zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w punkcie 10.1. a. Regulaminu.
 5. Partner zachowuje pełną swobodę zaproponowania innego mediatora, z pomocą którego jest gotów podjąć mediacje.
 6. Możliwość skorzystania z mediacji jest dobrowolna. Grupa OLX ma prawo odmowy udziału w mediacji.

 

11. Rozwiązanie umowy z Grupą OLX

 

 1. Partner może, w każdym czasie rozwiązać umowę usługi Konta z Grupą OLX poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy z adresu e-mail, który stanowi jednocześnie login do Konta Partnera. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni i liczony jest od pierwszego dnia kolejnego Okresu Rozliczeniowego. 
 2. Umowa usługi Konta może zostać rozwiązana przez Partnera z zachowaniem poniższych zasad:
  a. rozwiązanie umowy usługi Konta możliwe jest poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy usługi Konta poprzez formularz kontaktowy;
  b. wraz z rozwiązaniem umowy usługi Konta przez Partnera wygasają pozostałe umowy łączące Grupę OLX z Partnerem dotyczące usług świadczonych w ramach Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu;
  c. rozwiązanie umowy Konta będzie skuteczne od chwili jego dokonania (na przyszłość), co oznacza, że uiszczone przez Partnera płatności nie będą podlegać zwrotowi. Grupa OLX nie będzie również zobowiązana do zwrotu równowartości niewykorzystanych kwot w ramach Usług Odpłatnych.
 3. Poza przypadkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie, Grupa OLX uprawniona jest także do rozwiązania umowy z Partnerem, jeśli Partner nie opublikował ogłoszenia przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. W rezultacie Partner nie będzie już uprawniony do korzystania z Konta a usługi promowania, które partner posiada na koncie wygasną.  Informacja o rozwiązaniu umowy zostanie wysłana Partnerowi z 30-dniowym wyprzedzeniem na adres e-mail podany podczas Rejestracji. Partner będzie mógł wyrazić chęć dalszego korzystania z Konta kontaktując się z Zespołem Obsługi Klienta lub wysyłając taką informację w odpowiedzi na otrzymaną wiadomość e-mail. Prawo Grupy OLX do rozwiązania umowy zgodnie z niniejszym postanowieniem nie ogranicza prawa Partnera do ponownej rejestracji w Serwisie. 
 4. W trakcie okresu wypowiedzenia Partner uprawniony jest do korzystania z wszystkich usług świadczonych przez Grupę OLX w ramach Serwisu, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. 
 5. Jeżeli umowa z Partnerem została rozwiązana na podstawie decyzji Grupy OLX, Partner nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Grupy OLX.
 6. Po rozwiązaniu umowy pomiędzy Partnerem a Grupą OLX, Partner będzie miał dostęp wyłącznie do zakładki Ustawienia Konta Partnera oraz Płatności w Serwisie.
 7. Umowa pomiędzy Partnerem a Grupą OLX może zostać rozwiązana przez Partnera z zachowaniem reguł wskazanych w punkcie 11.2. Regulaminu w przypadku braku akceptacji zmian do Regulaminu. W takim przypadku, w celu rozwiązania umowy, Partner powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni od ogłoszenia zmian powiadomić Grupę OLX o rozwiązaniu umowy, z adresu e-mail, który stanowi jednocześnie login do Konta Partnera. Rozwiązanie przez Partnera umowy w powyższym trybie, odnosi skutek najwcześniej od dnia następującego po wystawieniu Faktury VAT za Okres Rozliczeniowy, w którym powiadomiono Partnera o zmianach Regulaminu.

 

12. Postanowienia końcowe

 

 1. Grupa OLX ma prawo do zmiany Regulaminu z zachowaniem następujących zasad:

  a. zmiany Regulaminu mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych i mogą dotyczyć również zmiany opłat, cenników i warunków Usług Odpłatnych;
  b. o każdej zmianie Partner zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz drogą elektroniczną;
  c. zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Grupę OLX, nie krótszym niż 15 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu, chyba, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią odmiennie, przy czym zmiana dotycząca opłaty abonamentowej wiąże Partnera od kolejnego Okresu Rozliczeniowego;
  d. zmiany nie mogą prowadzić do pozbawienia lub ograniczenia praw Partnera związanych z nabytymi Usługami Odpłatnymi. Usługi Odpłatne wykupione przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 2. Grupa OLX może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:

  a. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie wyżej wymienionego 15-dniowego okresu powiadomienia,
  b. musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
 3. Do Usług Odpłatnych aktywnych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym.
 4. Z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania usług, Grupa OLX ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie faktycznie poniesionej przez Partnera szkody z wyłączeniem utraconych korzyści.  
 5. W celu rozwoju Serwisu Grupa OLX ma prawo wprowadzenia nowych usług i funkcjonalności, które mogą być poprzedzone testami produktowymi, bez uszczerbku dla nabytych praw Partnerów. 
 6. Grupa OLX posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 7. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla umów pomiędzy Partnerem a Grupą OLX jest prawo polskie. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru prawa.
 8. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Grupę OLX w ramach Serwisu zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.
 9. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

 Załącznik nr 1 - Cennik

 

Przedział Wystawień

Na start 

(netto PLN)

Optymalny

(netto PLN)

Premium 

(netto PLN)

1-10

279

299

349

11-20

299

349

399

21-30

349

399

499

31-40

449

499

599

41-50

549

599

699

51-60

649

699

799

61-70

749

799

899

71-80

849

899

999

81-90

899

999

1099

91-100

999

1099

1199

>100

4 PLN za każde kolejne Wystawienie

5 PLN za każde kolejne Wystawienie

5.5 PLN za każde kolejne Wystawienie

 

Podane ceny są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT.

 

Załącznik nr 2 - Usługi Promowania

 1. Grupa OLX umożliwia Partnerowi odpłatne skorzystanie z Usług Promowania Ogłoszeń, takich jak:
  a. “TOP” - usługa umożliwiająca wyświetlanie Ogłoszenia rotacyjnie w sekcji “Promowane ogłoszenia” nad listą wyszukiwań przez wybraną liczbę dni,
  b. “Podbicie” - usługa polegająca na umieszczeniu Ogłoszenia na początku domyślnej listy wyszukiwań, wśród Ogłoszeń niepromowanych. Pozycja Ogłoszenia na liście wyszukiwań uzależniona jest od daty umieszczenia Ogłoszenia w Serwisie oraz daty wykupienia usługi Podbicie na liście, tj. późniejsza data i godzina umieszczenia Ogłoszenia lub wykupienia usługi Podbicie wpływa na wyższą pozycję Ogłoszenia na liście wyszukiwań.
  c. “Megapodbicie” – usługa polegająca na umieszczeniu Ogłoszenia na początku domyślnej listy wyszukiwań odpowiadającej danej lokalizacji trzy razy w dwudniowych odstępach między kolejnymi podbiciami.
  d. “Ogłoszenie na OLX” - usługa polegająca na równoczesnej publikacji Ogłoszenia w serwisie OLX.pl prowadzonym przez Grupę OLX, w odpowiedniej kategorii, o ile dane Ogłoszenie jest zgodne z wymaganiami wskazanymi w regulaminie serwisu OLX.pl; 
  e. “Strona główna” - usługa polegająca na umieszczeniu Ogłoszenia w puli Ogłoszeń, spośród których w regularnych odstępach czasu automatycznie wybieranych jest kilka Ogłoszeń, których zdjęcie wraz z wybranymi parametrami prezentowane jest na stronie głównej Serwisu. Zdjęcie wraz z wybranymi parametrami Ogłoszeń wyświetlane jest na stronie głównej Serwisu, rotacyjnie, przez określony czas, w boksie promocyjnym zamieszczonym pod wyszukiwarką, przy czym pierwszeństwo w wyborze mają Ogłoszenia, które były publikowane na stronie głównej Serwisu najmniej razy w okresie ich promocji.
  f. Promowanie Ogłoszeń na OLX.pl - usługa polegająca na umożliwieniu Partnerowi skorzystania z usług promowania w serwisie OLX.pl objętych nią Ogłoszeń. Aktualnie dostępne sposoby promowania Ogłoszeń w serwisie OLX.pl oraz ich cena określone są w cenniku widocznym w punkcie 3. poniżej. Promowanie Ogłoszeń na OLX.pl odbywa się zgodnie z zasadami wskazanymi w Załączniku nr 2 do regulaminu serwisu OLX.pl. Zarządzanie usługami promowania na OLX.pl odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Konta.

  2. Opłata naliczana z tytułu Usług Promowania na otodom:

 

Nazwa promowania

Cena (netto PLN)

Podbicie

13.99

Megapodbicie

39.99

Top

9.99 za dzień

Ogłoszenie na OLX

19.99

Strona Główna 1 dzień

59.99

Strona Główna 7 dni

299.99

Strona Główna 15 dni

499.99

 
 

3. Opłata naliczana z tytułu Usług Promowania na OLX.pl:
 

Nazwa promowania

Cena (brutto PLN)

Odświeżenie 1 dzień

19.99

Odświeżenie 7 dni

120.99

Wyróżnienie 7 dni

41.99

Wyróżnienie 30 dni

88.99

Pakiet MINI OLX

33.99

Pakiet MIDI OLX

91.99

Pakiet MAXI OLX

185.99

4. Poszczególne Usługi Promowania rozpoczynają się z chwilą ich wyboru przez Partnera lub w przypadku skorzystania z Planera Promowań z chwilą nadejścia daty planowanego rozpoczęcia danej Usługi Promowania.

5.  W przypadku wcześniejszego zakończenia emisji Ogłoszenia z aktywną Usługą Promowania z powodu usunięcia go przez Grupę OLX w przypadku naruszeń Regulaminu lub z powodu usunięcia Ogłoszenia przez Partnera w przypadku gdy doszło do zbycia przedmiotu Ogłoszenia ponowna reaktywacja danej Usługi Promowania nie będzie możliwa.

6. W przypadku wcześniejszego zakończenia emisji Ogłoszenia objętego jedną z Usług Promowania z powodu usunięcia Ogłoszenia przez Partnera i wznowieniu Ogłoszenia (w trakcie trwania pierwotnej emisji), wraz z Ogłoszeniem przywrócona zostaje Usługa Promowania na czas, który pozostał do jej wykorzystania.  

7. W przypadku całkowitego usunięcia Ogłoszenia przez Partnera za pomocą zewnętrznych, nie dostarczanych przez Grupę OLX systemów, narzędzi, oprogramowań służących do automatycznego wystawiania Ogłoszeń w Serwisie, Partner nie ma możliwości wznowienia Ogłoszenia i Usług Promowań.

8. Do cen wskazanych w niniejszym załączniku jako ceny netto, zostanie doliczony podatek VAT.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu