Jak podkreślił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 19 marca 2008 r., sygn. akt I SA/Sz 835/07, dla oceny obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości wystarczające jest stwierdzenie, że istnieje obiekt, który jest umocowany na ziemi lub w ziemi, posiadający ściany, słupy albo filary oraz pokrycie dachowe. Istnienie obiektu posiadającego takie cechy jest równoznaczne z istnieniem budynku. Nie ma natomiast znaczenia w jakim stanie technicznym są te obiekty. Decydujące znaczenie dla powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości ma fakt istnienia tytułu prawnego do nieruchomości, o którym jest mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, czyli: 

  • własność, 
  • posiadanie, 
  • użytkowanie wieczyste, 
  • posiadanie nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub samorządu, jeżeli posiadanie to wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego nastąpiła zmiana sposobu wykorzystywania nieruchomości lub jego części, podatek od nieruchomości ulega obniżeniu lub podwyższeniu, zaczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek, czyli utratę posiadania czy prawa własności nieruchomości.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustalany jest proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Osoby fizyczne mają obowiązek złożyć organowi podatkowemu informację o nieruchomościach w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, czyli np. zakupu nieruchomości.

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych organ podatkowy ustala w formie decyzji. Organem podatkowym właściwym w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta według miejsca położenia nieruchomości. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, organ podatkowy zmienia decyzję, którą ustalono ten podatek.

1 lipca 2019 r. wejdzie w życie zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która przewiduje, że informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracje na podatek od nieruchomości mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów niniejszej ustawy.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Rada gminy może zarządzać pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczać inkasentów i określać wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Od budynków i budowli, których budowa zakończy się w trakcie roku, podatek od nieruchomości należy zapłacić dopiero w roku następnym. Obowiązek podatkowy w odniesieniu do nowo powstałych budynków lub budowli powstaje od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończono budowę lub rozpoczęto użytkowanie przed ich ostatecznym wykończeniem, także w sytuacji nabycia danego obiektu przez podmiot, który go nie wybudował.

 

CZYTAJ WIĘCEJ O PRAWIE W OTODOM