Zasady udostępniania dokumentów przez spółdzielnię mieszkaniową członkom spółdzielni

20 września 2019

Autor otodom

Zasady udostępniania dokumentów przez spółdzielnię mieszkaniową członkom spółdzielni

 

   Na skróty 

 

Prawa członka spółdzielni mieszkaniowej

Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi. Koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów pokrywa członek spółdzielni, który chce ich otrzymania. Nie dotyczy to statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, w tym wypadku koszty odpisów pokrywa spółdzielnia.

 

Obowiązki spółdzielni mieszkaniowej wobec lokatorów

Przepisy zobowiązują spółdzielnię do umieszczania na swojej stronie internetowej regulaminów, uchwał i protokołów obrad organów spółdzielni, a także protokołów lustracji i rocznych sprawozdań finansowych.

Wiele wątpliwości budzi kwestia udostępnienia informacji dotyczących zadłużenia czynszowego członków spółdzielni. 

 

Ochrona danych osobowych a prawo do informacji

Jak stwierdził Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z ustawą Prawo spółdzielcze, majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków. Informacje o zadłużeniach czynszowych członków spółdzielni mieszkaniowej są informacjami bezpośrednio dotyczącymi majątku członków spółdzielni. Dlatego też mają interes w uzyskaniu informacji dotyczących ich majątku. 

Tryb i forma udostępniania tych informacji powinna być szczegółowo uregulowana w statucie spółdzielni. Dostęp do tych danych powinny mieć jedynie osoby uprawnione do przeglądania rejestru, tj. członek spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub spółdzielni – uznał Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 

Kiedy spółdzielnia mieszkaniowa może odmówić wydania dokumentów?

Spółdzielnia może odmówić członkowi spółdzielni wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa taka powinna nastąpić na piśmie. 

Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy. Spółdzielnia mieszkaniowa nie może zasłaniać się przepisami o ochronie danych osobowych, aby odmówić udostępnienia dokumentów.

 

Opłaty za udostępnianie dokumentów członkom spółdzielni mieszkaniowej

Wysokość opłat za udostępnienie dokumentów musi wynikać z rzeczywistych kosztów udostępnienia tych dokumentów i to spółdzielnia musi wykazać, że taka opłata jest prawidłowa. W razie braku udostępnienia dokumentów członek spółdzielni może wystąpić na  drogę sądową.

Członek zarządu spółdzielni mieszkaniowej, który nie udostępnia członkowi spółdzielni mieszkaniowej odpisów oraz kopii dokumentów podlega karze grzywny. Nakładanie grzywny następuje na podstawie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

   Przeczytaj również

 

Źródła prawne:

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U.2018.0.1285 t.j.)

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

Decyzja z 11 lutego 2013 r. (sygn. decyzji: DOLiS/DEC-120/13/8350)

Artykuł zaktualizowany: 13 maja 2020

Udostępnij