Chodzi o nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 23 października 2018 r., której większość przepisów weszła w życie 1 stycznia 2019 r.

Zmiana w omawianym zakresie umożliwia skorzystanie z ulgi mieszkaniowej większej grupie podatników, którzy pieniądze uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych wydatkują na własne cele mieszkaniowe. Do 1 stycznia 2019 r. przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT zwalniał z opodatkowania dochód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli podatnik wydatkuje przychód na własne cele mieszkaniowe, nie później niż w okresie dwóch lat liczonych od końca roku, w którym nastąpiło zbycie (sprzedaż). Zmiana polega na wydłużeniu obowiązującego dwuletniego okresu do lat trzech. Za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe rozumie się wydatki poniesione na:

  1. nabycie domu, jego części lub udziału w takim budynku, mieszkania stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, 
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, 
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego domu, jego części lub własnego mieszkania,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego domu, jego części, własnego mieszkania lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego.

Ponadto nowelizacja przewiduje, że we wskazanym wyżej terminie musi dojść do nabycia prawa własności lub określonego prawa majątkowego, by ponoszone wydatki na własne cele mieszkaniowe zostały uwzględnione w ramach ulgi mieszkaniowej. Warto wskazać w tym miejscu na ważny dla podatników chcących skorzystać z omawianej ulgi wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 lutego 2018 r., sygn. akt II FSK 3510/17, w którym NSA orzekł, że kwoty płacone deweloperowi na podstawie umowy deweloperskiej są wydatkami na budowę własnego mieszkania w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy o PIT, czyli są objęte ulgą. Zatem dla skorzystania z ulgi nie jest konieczne podpisanie aktu notarialnego po upływie 2 lat (po zmianach 3 lat). Podobnie orzekł naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 16 lutego 2018 r., sygn. akt II FSK 413/16.

 

CZYTAJ WIĘCEJ O PRAWIE W OTODOM