Narodowy spis powszechny

 

   Na skróty 

 

Narodowy spis powszechny w 2021

Narodowy spis powszechny to badanie statystyczne obejmujące całą populację ludności i mieszkań. Najbliższy rejestr zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00. Za jego sporządzenie odpowiada prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Kogo obejmie spis mieszkańców?

Każda osoba objęta spisem będzie musiała również zrobić go sama w formie internetowej między 1 kwietnia 2021 r., a 16 maja 2021 r. Spis powszechny obejmie:

  • osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami,

  • osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania,

  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

 

Brak dostępu do Internetu nie będzie problemem

Jeżeli ktoś nie posiada dostępu do internetu, Generalny Komisarz Spisowy, wojewódzcy komisarze spisowi i ich zastępcy oraz gminni komisarze spisowi zapewnią im bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem wystarczającym do przeprowadzenia spisu. Chodzi tu o pomieszczenia wyposażone w komputer z dostępem do internetu w ośrodkach GUS, urzędach wojewódzkich i urzędach miast. Wskazane wyżej pomieszczenia będą musiały być również dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań – wyjątkowe sytuacje

W przypadku, gdy dana osoba nie może sama dotrzeć do urzędu ze względu na stan zdrowia lub inny uzasadniony powód, dane będą zbierane w formie:

  • wywiadu telefonicznego, przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego,

  • wywiadu bezpośredniego, przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego.

Przed zbieraniem danych będzie można sprawdzić tożsamość rachmistrza w drodze telefonicznej lub osobiście w gminnym lub wojewódzkim biurze spisowym.

Dane dotyczące osób nieobecnych i osób małoletnich będą przekazywały osoby pełnoletnie wspólnie z nimi zamieszkałe. Dane dotyczące budynków stanowiących własność osób fizycznych będą przekazywali właściciele, użytkownicy lub administratorzy tych budynków.

 

Kto będzie odpowiedzialny za spis powszechny?

Administratorem danych osobowych zebranych w ramach spisu jest prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Na terenie województwa spisem będzie kierował wojewoda – jako wojewódzki komisarz spisowy. Zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego będzie właściwy miejscowo dyrektor urzędu statystycznego.

 

Nabór rachmistrzów do przeprowadzenia spisów mieszkańców

W celu wykonania spisu nastąpi nabór na rachmistrzów, którym będzie mogła zostać osoba pełnoletnia, zamieszkała na terenie danej gminy, z co najmniej średnim wykształceniem, z nieposzlakowaną opinią i nie karana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wybrane na rachmistrza osoby przejdą szkolenie i będą musiały zdać egzamin testowy. Każdy rachmistrz otrzyma identyfikator. 

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na przeprowadzenie spisu na lata 2019–2028 wyniesie 386 mln zł. Omawiana ustawa trafiła obecnie do prac w Senacie.

 

 

   Przeczytaj również