Jak podkreśla rząd, jednym z najważniejszych problemów polityki mieszkaniowej w Polsce jest brak dostępnych mieszkań dla osób, których dochody są zbyt wysokie, aby ubiegać się o mieszkania gminne i jednocześnie zbyt niskie, aby zaciągnąć kredyt na zakup własnego mieszkania. Według analiz w takiej sytuacji jest około 40 proc. społeczeństwa, w tym głównie osoby młode rozpoczynające karierę zawodową. Problemem w ich sytuacji są nie tylko niskie dochody (niższe niż w innych grupach wiekowych), ale również forma zatrudnienia (umowy o pracę na czas określony, umowy zlecenia lub umowy o dzieło).

W przyszłości problem mieszkaniowy dotknie również osób starszych, które stanowią coraz większy odsetek społeczeństwa. Doświadczenia krajów zachodnich wskazują, że grupa ta będzie tworzyła popyt na mieszkania na wynajem, w których zamieszkiwanie jest połączone z zapewnieniem dodatkowych usług opiekuńczych.

W myśl rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Zgodnie z projektem, dopłaty do czynszów będą adresowane do gospodarstw domowych o określonym poziomie dochodów (zależnym od liczby osób w gospodarstwie domowym) i nieposiadających innego mieszkania. Wysokość dopłat zależeć będzie od kosztów budownictwa mieszkaniowego na danym terenie oraz powierzchni mieszkania (ograniczonej liczbą członków gospodarstwa domowego: im  liczniejsze gospodarstwo domowe, tym wyższe dopłaty).

Dopłaty będą przyznawane na 9 lat. Dodatkowo, co roku beneficjenci będą weryfikowani, czy nadal spełniają kryteria dochodowe uprawniające do otrzymywania dopłat. W sytuacji ich nie spełniania, prawo do dopłat zostanie wygaszone. Możliwe jest jednak wznowienie otrzymywania dopłat, z zastrzeżeniem, że w sumie okres ich pobierania nie może przekroczyć 9 lat.

Dopłaty będą stosowane w przypadku mieszkań zasiedlanych po raz pierwszy. Mogą to być nowo wybudowane mieszkania lub mieszkania znajdujące się w istniejącym budynku mieszkalnym na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, poddanym remontowi lub przebudowie. Zdaniem rządu rozwiązanie takie powinno wykreować nowe inwestycje mieszkaniowe na wynajem, które wypełniłyby lukę rynkową.

Zaproponowane rozwiązania kierowane są do:

  • najemców – co zwiększy ich możliwości finansowe i umożliwi płacenie czynszu rynkowego za mieszkanie, którego wynajem zapewnia stabilność życiową; dopłaty do czynszów mogą pomóc w wynajęciu samodzielnego mieszkania lub zwiększenia standardu (np. powierzchniowego) mieszkania i lepszego przystosowania go do potrzeb rodziny;
  • samorządów gminnych – zwiększając zakres dostępnych instrumentów lokalnej polityki mieszkaniowej; samorządy będą miały możliwość zwiększenia zasobu mieszkaniowego na swoim terenie oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności bez bezpośredniego angażowania środków publicznych w realizację inwestycji mieszkaniowych;
  • inwestorów – co umożliwi im rozszerzenie dotychczasowej działalności o nowy rynek z dużym potencjałem na stabilne i długoletnie źródło przychodów czynszowych; dzięki zastosowaniu dopłat do czynszów oraz włączeniu gmin w proces naboru najemców, zmniejszy się ryzyko braku odpowiedniego popytu na mieszkania na wynajem budowane w oparciu o zasady rynkowe.

W założeniu efektem proponowanych rozwiązań będzie stworzenie mieszkań na wynajem budowanych przez podmioty instytucjonalne, zarządzające całymi budynkami z mieszkaniami na wynajem.

Proponowane wsparcie będzie finansowane ze środków Funduszu Dopłat. Ma nastąpić przejście od realizowanych dotychczas programów wsparcia osób fizycznych w nabyciu własnego mieszkania („Rodzina na swoim”, „Mieszkanie dla młodych”) do programu finansowania dopłat do czynszów. Wsparcie będzie obsługiwane przez samorządy gminne i Bank Gospodarstwa Krajowego, który zarządza Funduszem Dopłat. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem przepisów umożliwiających wcześniejsze zawarcie umów gmina-BGK oraz gmina-inwestor, co pozwoli na sprawniejsze wdrożenie systemu dopłat.

 

CZYTAJ WIĘCEJ O FINANSACH W OTODOM