Umowy sprzedaży

 • Pobierz:

  .doc .pdf

  Umowa sprzedaży nieruchomosci lokalowej finansowana przez bank wraz z ustanowieniem hipoteki

 • Pobierz:

  .doc .pdf

  Umowa sprzedaży nieruchomosci gruntowej zabudowanej

Najem mieszkania

 • Pobierz:

  .doc .pdf

  Umowa najmu lokalu mieszkalnego

 • Pobierz:

  .doc .pdf

  Umowa najmu lokalu mieszkalnego przez kilku najemców

 • Pobierz:

  .doc .pdf

  Umowa najmu lokalu mieszkalnego z możliwością podnajmu

 • Pobierz:

  .doc .pdf

  Umowa podnajmu

 • Pobierz:

  .doc .pdf

  Protokół zdawczo-odbiorczy lokalu mieszkalnego

 • Pobierz:

  .doc .pdf

  Wypowiedzenie dotychczasowej wysokości czynszu

 • Pobierz:

  .doc .pdf

  Powiadomienie o zamiarze wypowiedzenia stosunku najmu i wyznaczeniu dodatkowego terminu do zapłaty należności

 • Pobierz:

  .doc .pdf

  Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Umowy dzierżawy - najmu

 • Pobierz:

  .doc .pdf

  Umowa dzierżawy

 • Pobierz:

  .doc .pdf

  Umowa najmu lokalu użytkowego - osoba prawna wynajmującym

 • Pobierz:

  .doc .pdf

  Umowa najmu lokalu użytkowego - osoba fizyczna wynajmującym

 • Pobierz:

  .doc .pdf

  Umowa dzierżawy nieruchomości niezabudowanej

 • Pobierz:

  .doc .pdf

  Umowa podnajmu lokalu użytkowego

 • Pobierz:

  .doc .pdf

  Umowa dzierżawy nieruchomości niezabudowanej innej niż grunt rolny

Budowa

 • Pobierz:

  .doc .pdf

  Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

 • Pobierz:

  .doc .pdf

  Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę

 • Pobierz:

  .doc .pdf

  Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

 • Pobierz:

  .doc .pdf

  Zgłoszenie robót budowlanych

Księgi wieczyste

 • Pobierz:

  .doc .pdf

  Wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej (KW-WGLAD)

 • Pobierz:

  .doc .pdf

  Wniosek o wpis w księdze wieczystej (KW-WPIS)

 • Pobierz:

  .doc .pdf

  Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej (KW-ODPIS-AKT)

 • Pobierz:

  .doc .pdf

  Wniosek o założenie księgi wieczystej (KW-ZAL)

 • Pobierz:

  .doc .pdf

  Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej (KW-OZN)

 • Pobierz:

  .doc .pdf

  Załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy (KW-PP)

 • Pobierz:

  .doc .pdf

  Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania (KW-WU)

 • Pobierz:

  .doc .pdf

  Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej (KW-ZAD)

Inne wnioski - pozwy

 • Pobierz:

  .doc .pdf

  Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

 • Pobierz:

  .doc .pdf

  Wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa

 • Pobierz:

  .doc .pdf

  Wniosek o wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

 • Pobierz:

  .doc .pdf

  Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

 • Pobierz:

  .doc .pdf

  Deklaracja o wysokości dochodów do wniosku o dodatek mieszkaniowy

 • Pobierz:

  .doc .pdf

  Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej

 • Pobierz:

  .doc .pdf

  Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • Pobierz:

  .doc .pdf

  Pozew o eksmisje

 • Pobierz:

  .doc .pdf

  Deklaracja wekslowa

Inne umowy