Для України
повернутися до спискуДом на продажу
mazowieckie
siedlecki
Nowe Opole
Jodłowa 4Dom w Nowym Opolu
Dom w Nowym Opolu

Dom w Nowym Opolu

602 953,20 zł
ul. Jodłowa 4, Nowe Opole, siedlecki
4 074 zł/m²

Опис

Kto sprzedaje.

Syndyk   masy   upadłości   Sylwestra Badowskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ustanowiony na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 20.10.2022r. w sprawie LU1S/GU/522/2022

 

Cel ogłoszenia.

Wyłonienie w drodze konkursu Oferenta na udział w prawie własności nieruchomości, którego sprzedaż nastąpi w toku postępowania upadłościowego.

 

Przedmiot sprzedaży.

Nieruchomość stanowiąca zabudowaną działkę nr ew. 876/18 położoną w miejscowości Nowe Opole przy ulicy Jodłowej 4 o powierzchni 298m2.

 

Dla działki prowadzona jest księga wieczysta nr SI1S/00110976/6.

 

Sprzedaż w postępowaniu upadłościowym jest sprzedażą egzekucyjną. Tym samym nabywca nieruchomości nie odpowiada za zobowiązania upadłego.

 

Prawo własności nieruchomości zostało wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego (biegłego sądowego) Pana Romana Osypiuk na cenę 669.948,00 złote. Operat szacunkowy dostępny do pobrania.

 

Wizja lokalna

W celu wzięcia udziału w wizji należy wcześniej umówić się z pracownikiem syndyka pod nr. tel. 603-327-052 lub adresem e-mail .

 

Forma składania ofert

Sprzedaż składnika masy upadłości następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 z późn. zm.) „PU” oraz w innych przepisach powszechnie obowiązujących w dniu sprzedaży; - upadłość wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

 

Do oferty winien być dołączony nr telefonu oraz jeśli to możliwe także adres email. Syndyk przewiduje możliwość zorganizowania telefonicznej licytacji jeśli wpłynie więcej niż jedna oferta spełniająca warunki formalne.

Określa się cenę minimalną na kwotę 602.593,20 zł netto (słownie: sześćset dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt trzy 20/100) co stanowi 90% ceny oszacowania w opisie biegłego sądowego Romana Osypiuk.


Oferty należy składać osobiście lub korespondencyjnie na adres biura syndyka.
ul. Struga 19, 21-040 Świdnik w terminie do 02.02.2023 roku. Decyduje data wpływu oferty do biura syndyka lub jej awizowania przez Pocztę Polską S.A.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie o formacie mniejszym niż A4, a następnie umieszczona w drugiej kopercie z napisem „OFERTA - NIE OTWIERAĆ”. Każda z kopert winna być zaadresowana do w/w biura syndyka z wyraźnym dopiskiem „Oferta na zakup S.Badowski”. Oferta ta winna być złożona w biurze syndyka osobiście lub korespondencyjnie;

Oferta musi zawierać oferowaną cenę  (dokładne oznaczenie kwoty) równą, co najmniej cenie wywoławczej oraz oznaczenie składającego ofertę. Oferta i wszelkie dokumenty powinny być składane w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii;

W przypadku podmiotu gospodarczego oferent winien dołączyć aktualny odpis z KRS lub ewidencji podmiotów gospodarczych;

Złożenie oferty przez Oferenta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że:
i. jest mu znana, sytuacja prawna i faktyczna przedmiotu sprzedaży i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,
ii. wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § l Kodeksu cywilnego,
iii. zna warunki przetargu i je akceptuje,
iv. zna stan techniczny nieruchomości wchodzących w skład sprzedawanego przedsiębiorstwa
v. zna treść opisu i oszacowania wartości rynkowej masy upadłości na który składa ofertę i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń;
vi. wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna-sprzedaży;
vii. posiada wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane;
viii. oferent jest uprawniony do zawarcia umowy zakupu przedmiotu sprzedaży za oferowaną cenę;
ix. nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 157a ust 2-3 ustawy Prawo Upadłościowe;

Wadium

Oferent winien dołączyć dowód uiszczenia wadium;
i. składający ofertę nabycia winien uiścić na rachunek bankowy wskazany przez
syndyka, tj. rachunek bankowy nr 50 1090 2590 0000 0001 5160 6508 (Santander) wadium w wysokości 60.000,00 zł . Odbiorcą przelewu jest: Paweł Choina syndyk Sylwestra Badowskiego ul. Struga 19, 21-040 Świdnik.
ii. wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadkach, gdy:
a. wygrywający oferent nie wpłaci całości kwoty w sposób i w terminie określonym,
b. nie zawrze umowy sprzedaży przedsiębiorstwa w terminie określonym.
iii. pozostałym oferentom, wadium zostanie niezwłocznie zwrócone na wskazany w ofertach rachunek bankowy. Od wpłaconych wadiów odsetki nie przysługują.

Otwarcie ofert

Niepubliczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.02.2022 roku o godzinie 16.00 w biurze syndyka ul. Struga 19 w Świdniku;

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia wybrania oferty zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a całą zaoferowaną kwotę zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym decyduje data wpływu środków na rachunek wskazany przez syndyka;

Potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego
z ceną nabycia jest niedopuszczalne;

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący, w tym koszty Notariusza oraz koszty sądowe wszelkich wpisów, w tym wykreśleń z ksiąg wieczystych ponosi kupujący;

Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru notariusza;

Aż do momentu sprzedaży zastrzega się prawo odwołania sprzedaży bez podania przyczyn;

 Kupujący nabywa składniki masy upadłości wolne od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego (art. 313 i 317 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 z późn. zm.)) z uwzględnieniem art. 1013 k.p.c., który w niniejszym postępowaniu będzie miał zastosowanie – istnieją hipoteki, które nie wygasną wskutek sprzedaży egzekucyjnej udziału w nieruchomości;

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie sprzedaży stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz Prawa upadłościowego;.

Карта

Більше оголошень від цього автора