Obowiązuje dla ogłoszeń zgłaszanych do Programu od 1 października 2019 roku

Definicje:

Pojęcia określone w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Otodom, prowadzony przez Grupę OLX sp. z o.o. w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń dotyczących nieruchomości, dostępny w domenie internetowej otodom.pl;

Grupa OLX – Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-872 Poznań, przy ul. Królowej Jadwigi 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000568963 będąca administratorem Serwisu;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej zainteresowana sprzedażą lub zakupem nieruchomości, która zawarła z Partnerem umowę na pośrednictwo w zawarciu umowy sprzedaży /zakupu nieruchomości;

Partner – przedsiębiorca, który posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (biuro obrotu nieruchomościami) lub przedsiębiorca, który posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzi działalność gospodarczą w zakresie budowy i sprzedaży lub wynajmu nowych nieruchomości (deweloper);

Program „Sprzedaj z Otodom” lub Program – program współpracy Grupy OLX oraz Partnera polegający na promowaniu przez Grupę OLX ogłoszeń Partnera w Serwisie, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie;

Regulamin – niniejszy Regulamin;

Regulaminy Serwisu – w zależności od rodzaju Partnera, odpowiednio Ogólne Warunki Świadczenia Usług dla biur nieruchomości albo Ogólne Warunki Świadczenia Usług dla deweloperów albo regulamin serwisu Otodom. Dokumenty te dostępne są pod adresem pomoc.otodom.pl/hc/pl/sections/360000158009

Umowa dot. nieruchomości – przedwstępna umowa sprzedaży, umowa sprzedaży, umowa deweloperska, której przedmiotem jest nieruchomość prezentowana w ogłoszeniu biorącym udział w Programie.

1. Zasady ogólne

1.1. W ramach Programu Grupa OLX świadczyć będzie usługi promocji ogłoszeń określone w punkcie 3 Regulaminu na warunkach opisanych w Regulaminie, który jest dostępny pod adresem pomoc.otodom.pl/hc/pl/articles/360000879145.

1.2. W celu przystąpienia do Programu Użytkownik zgłasza Grupie OLX chęć uczestnictwa w nim wskazując, które z zamieszczonych przez siebie ogłoszeń w Serwisie mają być objęte Programem “Sprzedaj z Otodom”. Następnie Grupa OLX dokonuje weryfikacji i - po przyjęciu danego ogłoszenia do Programu - aktywacji danego ogłoszenia w Programie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

1.3. W czasie obowiązywania Programu, Partner zobowiązuje się do posiadania aktywnego konta w Serwisie. 

1.4. Partner zobowiązuje się do: 

 1. zgłaszania do Programu tylko takich ogłoszeń, co do których Partner dysponuje wyłącznością na oferowanie do sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem danego ogłoszenia. W związku z tym, Partner zobowiązany jest do dostarczenia przed rozpoczęciem usług promowania w ramach Programu oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu;
 2. niepublikowania uczestniczących w Programie ogłoszeń w konkurencyjnych serwisach zajmujących się publikacją ogłoszeń nieruchomości;
 3. dostarczenia prawidłowego numeru księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem Ogłoszenia zgłoszonego do Programu podczas zgłaszania ogłoszenia do Programu. Grupa OLX uprawniona jest do wstrzymania się od świadczenia usług promowania objętych Programem w przypadku niewykonania przedmiotowego obowiązku;
 4. potwierdzenia:
  • na żądanie Grupy OLX w czasie trwania Programu, 
  • w ostatni dzień trwania Programu w odniesieniu do danego ogłoszenia, 
  • w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy dot. nieruchomości będącej przedmiotem danego ogłoszenia – 

statusu transakcji sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem danego ogłoszenia, w tym także ceny transakcyjnej.

Partner zobowiązuje się do powiadomienia Grupy OLX o zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości oraz umowy przedwstępnej sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

1.5. Grupa OLX nie jest upoważniona do ingerowania w postanowienia umowy zawartej pomiędzy Partnerem a Klientem, jednakże w celach weryfikacji ma prawo żądać od Partnera przedstawienia kopii umowy, a Partner zobowiązuje się do jej dostarczenia bez podawania danych osobowych zawartych w umowie.

1.6. Partner upoważnia Grupę OLX do korzystania ze swoich nazw oraz logo, wyłącznie na polach eksploatacji, w zakresie oraz czasie niezbędnym do wykonania świadczeń będących częścią Programu.

1.7. Grupa OLX ma prawo żądać od Partnera przedłożenia umowy dot. nieruchomości potwierdzającej wartość transakcji (ustaloną przez strony transakcji cenę sprzedaży nieruchomości) bez podawania danych osobowych, a Partner zobowiązany jest na żądanie Grupy OLX przesłać je niezwłocznie po zawarciu takiej umowy, nie później niż w terminie 7 dni. 

2. Ogłoszenia uczestniczące w Programie

2.1. Ogłoszenia nieruchomości zgłaszane do Programu, oprócz wymagań określonych w Regulaminach Serwisu, spełniać muszą poniższe wymagania:

 1. dla ogłoszeń w każdej kategorii:
  • przy danych kontaktowych Partnera lub pracownika Partnera odpowiedzialnego za zgłoszone ogłoszenie musi być załączone zdjęcie Partnera, albo ww. pośrednika oraz jego imię i nazwisko;
  • tytuł ogłoszenia musi być unikalny;
 2. dla mieszkań, domów mieszkalnych, hal i magazynów oraz lokali użytkowych:
  • zamieszczenie łącznie minimum 10 zdjęć nieruchomości;
  • adres nieruchomości musi być podany z dokładnością do miasta  oraz ulicy lub dzielnicy;
 3. dla działek (nieruchomości gruntowych):
  • zamieszczenie łącznie minimum 3 zdjęć przedstawiających nieruchomość.

2.2. Grupa OLX może odmówić aktywacji ogłoszenia w Programie, jak również zaprzestać w każdym czasie świadczenia usług promowania w ramach Programu, w przypadku uznania przez Grupę OLX niespełniania przez nieruchomość objętą ogłoszeniem wymogów rynkowych lub prawnych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających zawarcie ważnej umowy sprzedaży nieruchomości oraz w przypadku wyczerpania limitu ogłoszeń przewidzianych w danym momencie do uczestnictwa w Programie.

2.3. Grupa OLX ma prawo do zaprzestania świadczenia usług w ramach Programu i usunięcia zamieszczonego ogłoszenia, jeżeli w jakikolwiek sposób narusza ono postanowienia Regulaminów Serwisu lub niniejszego Regulaminu, w szczególności, gdy zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie osób trzecich, działające na szkodę Grupy OLX, jak również inne treści niedozwolone przez prawo.

3. Usługi Grupy OLX w ramach Programu

3.1. W ramach Programu Grupa OLX świadczyć będzie na rzecz Partnera usługi polegające na promocji ogłoszeń o łącznej wartości w czasie pełnego trwania Programu co najmniej 2000,00 zł brutto. Wartość ta może ulec zmniejszeniu w przypadku zawarcia przez Partnera umowy dot. nieruchomości przed upływem czasu trwania Programu, co nie stanowi jednak podstawy do obniżenia wynagrodzenia Grupy OLX. Rodzaje usług promowania świadczone przez Grupę OLX określane są głównie w Regulaminach Serwisu. Grupa OLX zastrzega, że przysługuje jej wyłączne prawo decydowania o sposobie i częstotliwości promocji ogłoszeń oraz do zmiany dostępnych rodzajów usług promowania.

3.2. Usługi promowania, o których mowa w pkt. 3.1. włączane są automatycznie przez Grupę OLX. Partner nie może samodzielnie aktywować ww. usług promowania w ramach Programu.

3.3. W przypadku tymczasowej dezaktywacji lub usunięcia ogłoszenia z Serwisu przez Partnera w trakcie udziału ogłoszenia w Programie, czas włączonych usług promowania z pkt. 3.1. zostanie stosownie skrócony.

3.4. Grupa OLX zaprzestanie świadczenia usług promowania określonych w pkt. 3.1. w przypadku, gdy zawarta zostanie umowa dot. nieruchomości i Partner poinformuje o tym fakcie Grupę OLX, zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo ogłoszenie uczestniczące w Programie zostanie usunięte z Serwisu lub dezaktywowane przez Partnera.

3.5. Grupa OLX uprawniona jest także do promowania ogłoszenia objętego Programem za pośrednictwem mediów społecznościowych, w tym serwisu Facebook oraz Instagram. W związku z tym, Partner upoważnia Grupę OLX do korzystania ze zdjęć nieruchomości umieszczonych w ogłoszeniu objętym Programu, w celu ich prezentacji w ww. mediach społecznościowych.

4. Czas trwania Programu

4.1. Ogłoszenie w ramach Programu będzie promowane przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy począwszy od dnia przyjęcia ogłoszenia do Programu, chyba że wcześniej zawarta zostanie umowa dot. nieruchomości. 

4.2. Ogłoszenie musi pozostać aktywne, aby zostało ono objęte usługami promowania w ramach Programu. Partner nie może też zmienić numeru ogłoszenia aktywowanego w Programie. Dezaktywacja ogłoszenia lub zmiana jego numeru przez Partnera oznacza odstąpienie od Programu i powoduje obowiązek zapłaty przez Partnera opłaty w wysokości określonej w pkt. 6.6

4.3. W przypadku zawarcia umowy dot. nieruchomości objętej Programem ogłoszenie zostanie dezaktywowane i nie będzie widoczne dla użytkowników Serwisu.

4.4.  Po okresie, o którym mowa w pkt. 4.1. Partner może dokonać ponownego zgłoszenia danej nieruchomości do Programu na okres określony w pkt. 4.1.

5. Wynagrodzenie Grupy OLX

5.1. Z tytułu świadczenia przez Grupę OLX usług promowania objętych Programem, Grupa OLX otrzyma wynagrodzenie w wysokości 0,3% ceny transakcyjnej (brutto) określonej w umowie dot. nieruchomości (powiększone o należny podatek VAT), lecz nie mniej niż wartość świadczeń Grupy OLX i nie więcej niż 10.000 zł netto. W przypadku niepodania przez Partnera zgodnie z Regulaminem ceny transakcyjnej, o której mowa w poprzednim zdaniu, Grupa OLX uprawniona będzie do przyjęcia jako podstawy wynagrodzenia ceny wskazanej w ogłoszeniu dot. danej nieruchomości.

5.2. Wynagrodzenie Grupy OLX należne jest w przypadku zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem ogłoszenia uczestniczącego w Programie albo, jeśli umowa przedwstępna nie została zawarta, w przypadku zawarcia umowy sprzedaży albo umowy deweloperskiej.

5.3. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 5.1. płatne będzie przez Partnera na podstawie faktury VAT wystawionej przez Grupę OLX po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w którym dokonano transakcji, w terminie i na rachunek bankowy określone w tej fakturze. W przypadku zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości płatność za zgodą przedstawiciela Grupy OLX może zostać odroczona na okres do trzech miesięcy od zakończenia okresu rozliczeniowego, w którym umowa przedwstępna została zawarta.

5.4. Strony zastrzegają, że wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 5.1. niniejszego punktu należne będzie Grupie OLX także w przypadku zawarcia przez Klienta Partnera umowy dot. nieruchomości będącej przedmiotem ogłoszenia umieszczonego w Serwisie w ramach Programu w czasie 3 miesięcy po okresie zakończenia trwania Programu. 

6. Odpowiedzialność

6.1. Każda ze Stron ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

6.2. W przypadku spełniania obowiązku informacyjnego przez Partnera, który określony został w pkt. 1.4. lit. d), Grupa OLX uprawniona będzie do naliczenia kary umownej w wysokości 2000 (dwa tysiące) złotych. Grupie OLX ponadto przysługuje prawo zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 5.2.

6.3. W przypadku nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszego Programu przez Grupę OLX, Partner jest uprawniony wyłącznie do żądania obniżenia wynagrodzenia stosownie do jakości świadczonych usług przez Grupę OLX.

6.4. W przypadku ustalenia przez Grupę OLX, że ogłoszenie dotyczące nieruchomości objętej Programem zostało w czasie jego trwania umieszczone przez Partnera w serwisach konkurencyjnych, Grupa OLX uprawnione będzie do żądania od Partnera zapłata kary umownej w wysokości 2000 złotych. 

6.5. W przypadku niewykonania przez Partnera zobowiązania określonego w pkt. 1.7. Grupa OLX przysługiwać będzie prawo do żądania, obok wynagrodzenia określonego w pkt. 5.1., kary umownej w wysokości 2000 zł.

6.6. W przypadku zrezygnowania przez Partnera z udziału w Programie, z przyczyn niezależnych od Grupy OLX, Partner zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Grupy OLX opłaty w wysokości równej 75% wartości świadczonych na rzecz Partnera usług promowania dot. ogłoszenia biorącego udział w Programie. Nie zwalnia to Partnera od zapłaty wynagrodzenia określonego w pkt. 5.1., z zastrzeżeniem pkt. 5.4. Regulaminu. Niniejsze postanowienie znajduje także zastosowanie w przypadku zablokowania konta Partnera w związku z naruszeniem przez niego postanowień Regulaminu Serwisu.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminów Serwisu. 

7.2. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Grupa OLX poinformuje o tym Partnerów na stronach Serwisu. Regulamin wchodzi w życie w ciągu 3 dni od dnia jego ogłoszenia przez Grupę OLX na stronach Serwisu.

7.3. Partnerów, którzy rozpoczęli współpracę w ramach Programu przed wejściem w życie nowego Regulaminu obowiązuje, do czasu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, dotychczasowy Regulamin, chyba że wyrażą zgodę na współpracę w ramach Programu na podstawie nowych warunków Regulaminu. Nowe warunki wchodzą w życie w chwili akceptacji przez Partnera, chyba że Grupa OLX zakwestionuje możliwość współpracy na nowych warunkach w uzasadnionych przypadkach.

7.4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

7.5. Wszelkie spory Grupą OLX a Partnerem rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

 

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia Partnera

 

Oświadczenie

Działając w imieniu ____________________________ (firma Partnera) z siedzibą w __________________________________________________________________ (adres Partnera), oświadczam, że:

 • jestem uprawniony do reprezentowania Partnera w zakresie umożliwiającym złożenie niniejszego oświadczenia;
 • Partner dysponuje wyłącznością na oferowanie do sprzedaży nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr __________________ będąca przedmiotem ogłoszenia nr ________ (ID Otodom).

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że zapoznałem się z regulaminem Programu “Sprzedaj z Otodom” i akceptuję jego treść oraz konsekwencje przystąpienia do Programu, tj,  w szczególności:

 • w przypadku zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem zgłoszonego Programu ogłoszenia lub umowy sprzedaży takiej nieruchomości (w zależności co nastąpi pierwszej), zostanie naliczone wynagrodzenie na rzecz Grupy OLX sp. z o.o. w wysokości 0,3% ceny brutto sprzedanej nieruchomości, powiększone o należny podatek VAT;
 • jeśli zgłoszone do Programu ogłoszenie zostanie z niego wycofane przed upływem 9 miesięcy licząc od daty przyjęcia ogłoszenia do Programu (np. w związku z zakończeniem obowiązywania umowy z klientem), zostanie naliczona opłata w wysokości 75% wartości netto wszystkich promowań, które zostały wykorzystane do dnia wycofania;
 • jeśli nieruchomość się nie sprzeda w okresie trwania Programu oraz 3 miesięcy po jego zakończeniu, Grupie OLX sp. z o.o. nie będzie przysługiwać wynagrodzenie za świadczone w ramach Programu usługi.

 

_________________________

miejsce i data

_________________________

podpis