Logo
Wróć
Działka na sprzedaż
zachodniopomorskie
Szczecin
Północ
Warszewo
Warszewo, Usługi: hotel, gastronomia, biura

Warszewo, Usługi: hotel, gastronomia, biura

2 700 000 zł
Szczecin, Północ, Warszewo
134 zł/m²
Warszewo, Usługi: hotel, gastronomia, biura

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
20 197 m²

Opis

Na sprzedaż działka budowlana objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zlokalizowana na Warszewie.

Działka krótszym bokiem przylega do planowanej obwodnicy szczecina .
Cena podana w ogłoszeniu jest kwotą netto + 23 % podatku VAT.

Nieruchomość o pow. 20 197 m2 z czego w planie :

Powierzchnia ok. 16 108 m2 oznaczona jako teren elementarny P.W.9011.U,ZP :

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa, z zastrzeżeniem pkt 3;
2) dopuszcza się usługi w zakresie:
a) oświata,
b) obiekty naukowe i badawcze,
c) wystawy i ekspozycje,
d) biura,
e) gastronomia,
f) hotele,
g) obiekty upowszechniania kultury,
h) obiekty sportu i rekreacji,
i) obiekty opieki zdrowotnej,
j) obiekty pomocy społecznej,
k) obiekty wychowania przedszkolnego, opieki nad dziećmi do lat 3,
l) poradnie medyczne,
m) obiekty lecznictwa zwierząt,

3) dopuszcza się:

a) lokalizację zabudowy zamieszkiwania zbiorowego,
b) lokalizację mieszkań funkcyjnych,
c) przeznaczenie terenu lub jego części dla zieleni urządzonej, np. w formie ogrodu
botanicznego;

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu;
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30 % powierzchni działki budowlanej;
3) wskaźnik intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej: od 0,001 do 0,6;
4) maksymalna wysokość zabudowy: 10 m, nie więcej niż 125 m n.p.m.;
5) budynki kryte dachami o spadku głównych połaci dachowych do 30 stopni,
z dopuszczeniem innej geometrii dachów na powierzchni maksymalnie 20 % rzutu dachu
w odniesieniu do pojedynczego budynku;

Powierzchnia działki ok 1492 m2 oznaczona jako teren elementarny P.W.9009.ZP :

Ustalenia funkcjonalne: przeznaczenie terenu: zieleń urządzona.
2. Ustalenia ekologiczne:
1) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 70 % powierzchni
działki budowlanej;
2) zakazuje się wycinki drzew i krzewów za wyjątkiem:
a) cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych,
b) wycinki służącej zachowaniu i utrzymaniu w odpowiednim stanie ochrony
siedlisk przyrodniczych,
c) eliminacji obcych gatunków roślin zagrażających rodzimym gatunkom.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1) zakazuje się zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia robót
budowlanych, z wyjątkiem:
a) obiektów małej architektury,
b) ścieżek pieszych i rowerowych,
c) ścieżek edukacyjno-przyrodniczych,
d) stanowisk do prowadzenia obserwacji przyrodniczych,
e) szlaków turystycznych,
f) placów rekreacyjnych,
g) oświetlenia terenu,
h) przepustów,
i) dopuszczonych sieci inżynieryjnych

Pozostała część gruntu czyli ok . 2600 m2 zostanie wykupione przez gminę na budowę obwodnicy.
Polecam ze względu na świetną lokalizację do prowadzenia działalności usługowej.

Zapraszam na prezentację


Sprawdź naszą pełną ofertę na stronie E L I T E . N I E R U C H O M O S C I . P L*KUPUJEMY MIESZKANIA Z OBCIĄŻENIAMI I DŁUGAMI ZA GOTÓWKĘ* ZADZWOŃ 502-424-064

Powyższe ogłoszenie ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie stanowi ono oferty w myśl art. 66 i n. ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964r. Nr 16, poz. 93, ze zm.).

Ikona Lidera NieruchomościOferta laureata konkursu Lider Nieruchomości Otodom 2020

media

  • prąd
  • gaz
  • kanalizacja
  • woda

Mapa

Raport cen ofertowych

Działki, Warszewo

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od Elite Nieruchomości