Logo
Wróć
Garaż na sprzedaż
pomorskie
wejherowski
Rumia
ul. Szkutników
Syndyk sprzeda garaż w Rumi
Syndyk sprzeda garaż w Rumi

Syndyk sprzeda garaż w Rumi

26 200 zł
ul. Szkutników, Rumia, wejherowski, pomorskie

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
14,17 m²
Rynek:
wtórny
Konstrukcja:
murowany
Lokalizacja:
samodzielny
Oświetlenie:
tak

Opis

OBWIESZCZENIE
w sprawie sprzedaży majątku masy upadłości
w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt VI GUp 474/20/KP
z wolnej ręki w formie konkursu ofert

syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej prowadzonym pod sygnaturą akt VI GUp 474/20/KP

ogłasza pisemny konkurs ofert dotyczy sprzedaży majątku masy upadłości obejmującego:


udziału stanowiącego 225/5400 w nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni  całej działki 694 m2, numer działki 34/12 – ( boks garażowy numer 1 ), zlokalizowanej w Rumi przy ul. Szkutników, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW GD1W/00030764/9

za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 26.200,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dwieście złotych 00/100).

 

Sprzedaż i nabycie przedmiotu konkursu ofert nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży.


WARUNKI KONKURSU OFERT

Szczegółowe warunki konkursu ofert określone zostały w Regulaminie konkursu ofert, który wyłożony został do wglądu osób zainteresowanych w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00. Regulamin konkursu ofert, na życzenie oferentów, udostępniany jest również drogą mailową przez syndyka.

Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu ofert jest m. in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu konkursu ofert.

1.       Oferty należy składać do dnia 18 listopada 2021 roku osobiście w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B bądź za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu korespondencji do kancelarii syndyka).

2.       Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

3.       Kopertę należy zaadresować: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Dominika Bączek ul. Przemysłowa 35A budynek B, 84-200 Wejherowo z dopiskiem: sygnatura akt VI GUp 474/20/KP OFERTA – konkurs ofert sprzedaż udziału w nieruchomości NIE OTWIERAĆ.

4.       Wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej płatne jest przelewem na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w §5 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert.

5.       Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 18 listopada 2021 roku pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §5 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert rachunek bankowy.

6.       Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 22 listopada 2021 roku o godzinie 10.00 w kancelarii syndyka mieszczącej się w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B.

7.       Przedmiot przetargu można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 602 281 889 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.

Zapraszam serdecznie do składania ofert.

Z wyrazami szacunku

Dominika Bączek - syndyk

 

Mapa

Więcej ogłoszeń od tego ogłoszeniodawcy