Idź do strony głównej
Lokal użytkowy na sprzedaż
Rynek pierwotny
Biura na sprzedaż
dolnośląskie
Wałbrzych
Stary Zdrój
Syndyk sprzeda budynek z magazynami i lokalami
Syndyk sprzeda budynek z magazynami i lokalami
Syndyk sprzeda budynek z magazynami i lokalami

348 800 zł
ul. Mikołaja Reja 4c, Stary Zdrój, Wałbrzych, dolnośląskie
311 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
1120,41 m²
Przeznaczenie
biurowy, handlowy, usługowy
Piętro
Umiejscowienie lokalu
oddzielny obiekt
Stan wykończenia
Typ ogłoszeniodawcy
prywatny
Obsługa zdalna

Opis

Warunki sprzedaży w ramach VIII postępowania z wolnej ręki składników mienia

wchodzącego w skład masy upadłości CEMPOL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Komandytowej w Wałbrzychu, w postaci prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ulicy Reja objętej księgą wieczystą KW nr SW1W/00020752/1, wraz z prawem własności budynku murowanego - warsztatowo socjalnego oraz gospdoarczego (komórki), o wartości szacunkowej 872.000,00 zł netto.

 

Na podstawie Postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 12 marca 2021 r. sygn. akt VI GUp 15/15 Syndyk masy upadłości CEMPOL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Komandytowej w Wałbrzychu ogłasza postępowanie z wolnej ręki polegające na wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż składników mienia upadłego w postaci prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ulicy Reja objętej księgą wieczystą KW nr SW1W/00020752/1, wraz z prawem własności budynku murowanego - warsztatowo socjalnego oraz gospdoarczego (komórki), o wartości szacunkowej 872.000,00 zł netto.

1). Sprzedaż nastąpi z wolnej ręki, w ofercie publicznej.

2). Sprzedaż może nastąpić za najwyższą cenę możliwą do uzyskania na rynku, jednak nie niższą niż  348.800,00 zł. Podana cena jest ceną netto, cena będzie powiększona o podatek VAT według należnej stawki.

3). Postępowanie na sprzedaż z wolnej ręki ma charakter pisemny, ofertowy – z zastrzeżeniem pkt 17 niniejszych warunków postępowania.

4). Oferta o najwyższej proponowanej cenie sprzedaży wiąże oferenta i stanowi najkorzystniejszą ofertę w toku postępowania ofertowego na sprzedaż przedmiotu postępowania – do czasu rozstrzygnięcia ewentualnej aukcji, o której mowa w pkt. 17 niniejszych warunków postępowania.

5). Przystępujący do postępowania winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim, wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości wadium do dnia 27 sierpnia 2024 r.
w wysokości  34.880,00 zł.

Oznaczenie rachunku: CEMPOL Sp. z o.o. Spółka komandytowa
numer rachunku: 24 1090 2590 0000 0001 3102 9202

6). Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana podlega zaliczeniu na cenę nabycia, a w razie nie zawarcia umowy sprzedaży w terminie dwóch miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza z winy oferenta, wadium przepada na rzecz masy upadłości. Innym oferentom wadium zostanie zwrócone terminie 14 dni roboczych od zatwierdzenia oferty.

7). Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży w terminie dwóch miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza i do dnia zawarcia umowy winien wpłacić całą zaoferowaną cenę.

8). Koszty sprawdzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy ponosi kupujący.

9). Kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży.

10). Warunki umowy sprzedaży ustalone przez syndyka nie podlegają negocjacjom; syndyk jest uprawniony do wyboru notariusza, przed którym dokonane będą czynności związane ze sprzedażą.

11). Oferta winna zawierać:

a). oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia przedsiębiorstwa, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu, numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty e-mail,

b). oryginał lub kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna,

c). oryginał lub kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

d). oryginał lub kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny,

e). oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,

f). oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności,

g). oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne na zasadzie art. 558 k.c.,

h). zgodę lub promesę zgody Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie przedmiotu sprzedaży w przypadku oferenta spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej,

i). potwierdzenie wpłaty wadium.

12). Oferta nie zawierająca chociażby jednego z powyższych nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

13). Złożenie jednej oferty wystarcza do dokonania sprzedaży.

14). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem "Postępowanie na sprzedaż  nieruchomości CEMPOL Sp. z o.o. S.K. – nie otwierać" winny wpłynąć do dnia 27 sierpnia 2024 r. na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15. Liczy się data wpływu.

15). Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu  29 sierpnia 2024 r., godz. 15:00 w kancelarii syndyka w obecności wszystkich zainteresowanych.

16). Rozpoznanie ofert dokonane zostanie pod względem zgodności z warunkami postępowania ofertowego, które są wyżej określone oraz zaproponowanych cen nabycia.

17). W przypadku równorzędnych ofert może zostać przeprowadzona ustna aukcja w dniu 29 sierpnia 2024 r., godz. 15:30 w kancelarii syndyka z tym, że:

a.     do udziału w aukcji zostaną dopuszczeni oferenci, którzy złożyli równorzędne najwyższe oferty; przez które rozumie się te, w których oferowana cena sprzedaży różni się nie więcej niż o 1% ceny minimalnej określonej zgodnie z pkt 2, z zaokrągleniem w górę do pełnych setek złotych,

b.     postąpienie w toku aukcji ustalone będzie w wysokości 1.000,00 zł netto.

c.     cenę wywołania stanowi najwyższa cena wskazana w ofercie,

18). Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Syndyk, wybór wymaga zatwierdzenia Sędziego – Komisarza.

19). Cena winna zostać zapłacona najpóźniej w chwili zawarcia umowy – przed jej zawarciem.

20). W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy — Prawo upadłościowe oraz przepisy kodeksu cywilnego.

21). Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania na sprzedaż lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. 662 373 882) lub Pełnomocnik Syndyka Edward Stolarczyk (kom. 695 663 414), mail: . Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na okazanie przedmiotu sprzedaży.

Zapraszam do kontaktu

Michał
Oferta prywatna
662

Informacje dodatkowe

Rok budowy
brak informacji
Media
prąd, internet, telefon, kanalizacja, woda
Zabezpieczenia
brak informacji
Informacje dodatkowe
brak informacji

MapaSprawdź bezpłatnie swój Status Kredytowy BIK

  • Odbierz kod na darmowy dostęp do BIK
  • Porozmawiaj z Ekspertem Finansowym współpracującym z Otodom, aby poznać korzystne oferty kredytu

Naszym partnerem jest
Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Więcej ogłoszeń od tego ogłoszeniodawcy