Działka na sprzedaż
dolnośląskie
wrocławski
Chrzanów
Super działka z pozwoleniem na budowę Chrzanów
Super działka z pozwoleniem na budowę Chrzanów

Super działka z pozwoleniem na budowę Chrzanów

350 000 zł
Chrzanów, wrocławski, dolnośląskie
233 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
1500 m²
Typ działki
budowlana
Położenie
Wymiary
46.00x33.00
Obsługa zdalna
Typ ogłoszeniodawcy
biuro nieruchomości

Opis

Polecam działkę budowlaną nr 198/1 o powierzchni 1500 m2  w Chrzanowie, gmina Kobierzyce, powiat Wrocławski. Nieruchomość posiada pozwolenie na budowę budynku jednorodzinnego wolnostojącego z garażem. Planowana zgodna z projektem powierzchnia użytkowa budynku 200 m2. 

Działka objęta planem zagospodarowania przestrzennego z symbolem 8MN- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Udział w drodze dojazdowej. W sąsiedztwie zabudowa jednorodzinna.
Działka ogrodzona siatką leśną. Wymiary działki :33x46 m2.
Prąd i woda w drodze przy działce. Kanalizacja w drodze planowana w 2023 roku.

Idealna lokalizacja! Bardzo ładna okolica. Prężnie rozwijająca się gmina z perspektywami. W pobliskiej miejscowości szkoła, poczta, liczne sklepy, apteka, ośrodek zdrowia.

Polecam i zapraszam na prezentację.
BERNACKA BN Karolina Winiarska 737 403 024. .
Pełna oferta biura na bernacka.
W ramach naszej usługi zapewniamy profesjonalną pomoc i obsługę prawną transakcji!
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu prawa, lecz mają jedynie charakter informacyjny. Zdjęcia i opisy użyte w tej prezentacji stanowią własność w świetle prawa autorskiego

Treść uchwały dla symbolu 8MN
§ 15. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami od 1MN do 15MN, dla których obowiązują następujące ustalenia:1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;2) przeznaczenie uzupełniające:a) usługi z zakresu: finansów, gastronomii i rozrywki, handlu detalicznego, niepublicznych usług oświaty, obsługi firm i klienta, usług drobnych, niepublicznych usług zdrowia i opieki społecznej,b) zieleń urządzona,c) infrastruktura techniczna.2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:1) budynki mieszkalne jednorodzinne w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym;2) dopuszcza się lokalizowanie usług w lokalach użytkowych budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach dobudowanych lub w wolnostojących budynkach usługowych;3) w przypadku wprowadzenia usług ich powierzchnia całkowita nie może przekroczyć 50m2, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5;4) w przypadku niepublicznych usług oświaty powierzchnia całkowita nie może przekroczyć 150m2;5) w przypadku handlu detalicznego powierzchnia sprzedaży nie może przekroczyć 150m2;6) dla budynków lub ich części istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, a niespełniających parametrów i wskaźników określonych w niniejszej uchwale dopuszcza się ich remont i odbudowę;7) wskaźniki intensywności zabudowy:a) minimalny = 0,b) maksymalny = 0,80;8) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 40%;9) ustala się wskaźnik co najmniej 500m2 powierzchni działki budowlanej na 1 lokal mieszkalny;10) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej:11) gabaryty i wysokość zabudowy:a) wysokość budynków:- w granicach strefy `B` ochrony konserwatorskiej: maksymalnie 9m, przy czym budynki gospodarcze i garaże wolnostojące nie więcej niż 7m,- poza granicami strefy `B` ochrony konserwatorskiej: maksymalnie 12m, przy czym budynki gospodarcze i garaże wolnostojące nie więcej niż 7m,b) wysokość budowli:- wiaty i altany: maksymalnie 5m,- pozostałe: maksymalnie 15m, z zastrzeżeniem §6;12) zasady kształtowania dachów:a) w granicach strefy `B` ochrony konserwatorskiej - dachy dwuspadowe lub wielospadowe (z wyraźnie zaznaczoną kalenicą), o symetrycznym układzie połaci dachowych, o spadkach od 38° do 45°, kryte dachówką, w matowym kolorze ceglastym lub brązowym,b) poza granicami strefy `B` ochrony konserwatorskiej - dachy dwuspadowe lub wielospadowe (z wyraźnie zaznaczoną kalenicą), o symetrycznym układzie połaci dachowych od 25° do 45°, kryte dachówką, blachodachówką lub blachą na rąbek stojący, z wyłączeniem gontu papowego i papy, w kolorach: ceglastym, brązowym, szarym lub czarnym,c) symetrię dachu dla budynków wielobryłowych należy zapewnić w odniesieniu do całej bryły budynku lub odrębnie dla poszczególnych brył budynku (względem ich kalenic),d) dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych nie dotyczą lukarn, świetlików, zadaszeń wejść do budynków, tarasów, werand oraz dobudowanych do bryły budynku mieszkalnego: wiat, budynków gospodarczych i garażowych,e) suma powierzchni tarasów, balkonów oraz powierzchni wszystkich elementów dachu nie spełniających ustaleń, o których mowa w lit. a i b nie może być większa niż 35% mierzonej w rzucie poziomym powierzchni dachu budynku.13) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w następujących odległościach, zgodnie z rysunkiem planu:a) 4m - 14,5m od linii rozgraniczających drogi publicznej klasy lokalnej KDL,b) 0m - 8m od linii rozgraniczających dróg publicznych klasy dojazdowej KDD,c) 5m - 6m od linii rozgraniczającej dróg gospodarczych transportu rolnego KDg,d) 5m - 6m od linii rozgraniczającej dróg wewnętrznych KDW,e) 4m - 7m od linii rozgraniczających terenów wód powierzchniowych śródlądowych WS.3. Minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych:1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej: 1000m2;2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej: 750m2;3) dopuszcza się, aby nie więcej niż jedna nowo wydzielana działka budowlana spośród działek wydzielanych z danej działki miała pomniejszone o 10% minimalne wielkości, określone w pkt 1 i 2.

Informacje dodatkowe

Ogrodzenie
tak
Media
prąd, kanalizacja, woda
Dojazd
utwardzony
Okolica
las

Mapa

Symulator kredytowy

Szacowana rata:2153 zł / mies.
Wkład własny:70 000 zł (20%)
Okres spłaty:30 lat
Policz w kalkulatorze kredytówZobacz propozycje kredytów

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Cezary Szewczak - ekspert finansowy

Porozmawiaj o symulacji z ekspertem finansowym, który może znaleźć korzystny kredyt i załatwić formalności.

Zamów rozmowę z Ekspertem

Więcej ogłoszeń od BERNACKA Biuro Nieruchomości

Kontakt