Для України
Działka na wynajem
śląskie
rybnicki
Czerwionka-Leszczyny
[Rezerwacja]
[Rezerwacja]

[Rezerwacja]

110 000 zł
Czerwionka-Leszczyny, rybnicki, śląskie

Opis

[Rezerwacja]

Do sprzedania działka budowlana o powierzchni 700 m^2 w spokojnej okolicy (Czerwionka-Leszczyny, dzielnica Czuchów) z niezbędną do codziennego funkcjonowania infrastrukturę w komfortowej odległości.

Działka bardzo słoneczna, świetnie nadająca się do budowy domu energooszczędnego lub pasywnego. Grunt stabilny, nośny o wysokim potencjale akumulowania ciepła, świetny do poziomego wymiennika gruntowej pompy ciepła.

Wszystkie niezbędne media są dostępne „na wyciągnięcie ręki”. Miejscowość dobrze skomunikowana komunikacją miejską z Rybnikiem i Gliwicami, a dzięki stacji kolejowej również z Katowicami.

Sąsiedztwo węzła autostrady A1 pozwala na szybki dojazd do całej aglomeracji śląskiej.
W ciągu 30 min można bez trudu dojechać do dużych miast takich jak:
Żory, Rybnik, Gliwice, Katowice, Mikołów, Tychy, Piekary Śląskie

Działka jest płaska i ogrodzona siatką leśną. Dojazd do działki utwardzony, działka ma bezpośredni dostęp do drogi miejskiej.

Działka podlega pod postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego treść podaję na końcu ogłoszenia. Działka przewidziana do zabudowy domem jednorodzinnym.

Wymiary działki pokazane na jednym ze zdjęc. Wstępnie wrysowany zarys domu parterowego "Sensowny 2" z garażem dwustanowiskowym w rogu działki.

 

Media:

Prąd -> około 20m

Woda -> W drodze przy działce

Kanalizacja -> Brak kanalizacji miejskiej, dopuszczalna przydomowa oczyszczalnia lub szambo

Światłowód -> około 20m

Gaz -> około 20m

 

Edukacja:

Szkoła podstawowa: około 2 km

Szkoła średnia (liceum lub technikum): około 1,5 km

Przedszkole: 1,3 km

 

Komunikacja:

Autobus kier. Rybnik: 250 m

Autobus kier. Gliwice: 1 km

Pociąg relacji Rybnik – Katowice: 1,5 km

Autostrada A1: 4,5 km

Dwa z wariantów autostrady A4 bis planowane są w komfortowej odległości

 

Sport i rekreacja:

Las: 1,3 km

Kryta pływalnia: 1,5 km

Orlik: 2km

Boisko piłarskie: 1,5 km

 

Sklepy:

Biedronka i Netto: 1,5 km

Piekarnia: 1 km

Mały sklep spożywczy: 850 m

 

Zdrowie i opieka medyczna:

Ośrodek zdrowia: 3 km

Lekarz rodzinny: 1 km

Apteka: 1 km

 

Zapis planu zagospodarowania:

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem od 1UMN do 7UMN ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa usługowa obejmująca usługi:
᠆ konsumpcyjne,
᠆ handlu detalicznego,
᠆ administracyjno–biurowe,
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) miejsca do parkowania,
b) dojazdy, dojścia,
c) ciągi piesze, pieszo–rowerowe, rowerowe,
d) zieleń urządzona,
e) infrastruktura techniczna;

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz
wskaźniki zagospodarowania terenów:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50%;
3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 45%;
4) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) minimalny: 0,05,
b) maksymalny 0,6,
5) wysokość zabudowy:
a) wysokość budynków: do 3 kondygnacji nadziemnych, ale nie więcej niż 10,5 m,
b) wysokość garaży, budynków gospodarczych: nie więcej niż 6 m,
c) wysokość pozostałych obiektów budowlanych: nie więcej niż 12 m;
6) kształt dachu: wielospadowy i dwuspadowy symetryczny o nachyleniu połaci 15o – 45o, z dopuszczeniem
dachu płaskiego stanowiącego nie więcej niż 20% łącznej powierzchni dachu danego budynku,
z zastrzeżeniem pkt 7;
7) dla garaży dopuszcza się dachy płaskie lub jednospadowe o nachyleniu połaci dachowej od 2°– 15°;
8) kolorystyka dachów: tonacja czerwieni, brązu i szarości;
9) kolorystyka elewacji: tonacja jasnych kolorów pastelowych;
10) zakaz lokalizacji zabudowy w układzie szeregowym;
11) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:
a) dla zabudowy wolnostojącej: 700 m2,
b) dla zabudowy bliźniaczej: 500 m2,

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomości:
1) minimalna wielkość powierzchni działki:
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 11 – Poz. 7914
a) dla zabudowy wolnostojącej: 700 m2,
b) dla zabudowy bliźniaczej: 500 m2,
2) minimalna szerokość frontu działki:
a) dla zabudowy wolnostojącej: 20 m,
b) dla zabudowy bliźniaczej: 12 m,
3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – prostopadły, z dopuszczeniem odstępstwa
do 20o.

Mapa