Для України
Lokal użytkowy na sprzedaż
zachodniopomorskie
Szczecin
Śródmieście
bł. Królowej Jadwigi
Przetarg
Przetarg

Przetarg

690 000 zł
Szczecin, Śródmieście, ul. bł. Królowej Jadwigi
7 607 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
90,7 m²
Przeznaczenie
usługowy
Piętro
parter
Umiejscowienie lokalu
Stan wykończenia
Typ ogłoszeniodawcy
biuro nieruchomości
Obsługa zdalna
Rynek
wtórny

Opis

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK

w oparciu o: art. 76 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

(t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1796)

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki przy Placu Defilad 1, na stronie internetowej Akademii oraz Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż:

Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego o numerze U3, usytuowanego na parterze budynku przy ul. Błogosławionej Królowej Jadwigi 21A, gmina Miasto Szczecin, powiat Miasto Szczecin, województwo zachodniopomorskie, będącego w zasobie Spółdzielni Mieszkaniowej „Portowiec” z siedzibą w Szczecinie, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SZ1S/00106420/5.

Działy III i IV księgi wieczystej wpisów nie wykazują.

Przedmiotowy lokal zlokalizowany jest na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 20/26, obręb: 326201_1.1042, przy ul. Błogosławionej Królowej Jadwigi 21 i Błogosławionej Królowej Jadwigi 21A, gmina Miasto Szczecin, powiat Miasto Szczecin, województwo zachodniopomorskie, o powierzchni 0,0765 ha. Dla ww. działki Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SZ1S/00072973/8.

W dziale II księgi wieczystej wpisane jest prawo własności w udziałach wynoszących: 8896/10000 na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Portowiec” z siedzibą w Szczecinie oraz 361/10000 na rzecz właściciela lokalu numer 4, 366/10000 na rzecz właściciela lokalu numer 5, 377/10000 na rzecz właściciela lokalu numer 6.

W dziale III wpisane jest roszczenie dotychczasowego właściciela gruntu o opłatę przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Dział IV księgi wieczystej wpisów nie wykazuje.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego numer U3 składa się z 4 pokoi, wc i korytarza o powierzchni użytkowej 90,70 m2.

PRZEZNACZENIE W MIEJSCOWYM PLANIE

Teren, na którym położona jest działka 20/26, obręb nr 1042, przy ul. Błogosławionej Królowej Jadwigi, znajduje się w obszarze objętym Uchwałą Nr XV/480/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 października 1999 roku w sprawie 7 zmian należących do II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Śródmieście (Dz.U. Woj. Zach. Nr 44, z dnia 24 listopada 1999 r., poz. 695). W/w działka leży w terenie elementarnym oznaczonym symbolem S.Z.03.MC- usługi, mieszkalnictwo. Cały teren objęty strefą A ochrony historycznej struktury przestrzennej.

Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny. Tekst miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i załącznik graficzny znajdują się pod adresem:

s://geoportal.szczecin.eu/mapa/?profile=1034&projection=EPSG%3A2176&bbox=5466969.16005%2C5921600.32935%2C5467359.40525%2C5921954.311675&selection=348500%3AGDB%24G_MPZP_MPZP_OBO_GRA_02.693049d1-db8e-4540-8148-8808361ac5ce

CENA WYWOŁAWCZA

• Cena wywoławcza:

690.000,00 PLN (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

• Wysokość wadium:

69.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

• Minimalne postąpienie:

6.900,00 PLN (słownie: sześć tysięcy dziewięćset złotych)

Przy czym wymagane jest co najmniej jedno postąpienie.

Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Koszty zawarcia umów ponosi nabywca.

WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

• Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości określonej w ogłoszeniu, na rachunek Polskiej Akademii Nauk nr 38 1130 1017 0020 1462 9420 0006 do 20 kwietnia 2023 roku. W tytule przelewu należy wskazać datę oraz przedmiot przetargu tj- „26.04.2023 – Drugi przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego U3 w Szczecinie ul. Królowej Jadwigi 21 A ”.

• Za datę wpływu uważać się będzie dzień wpływu wadium na konto PAN. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie nie daje podstaw do naliczania odsetek od wpłaconego wadium.

• Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest do zapoznania się z treścią: Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości Polskiej Akademii Nauk, Informatora przetargowego.

• Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest do przedłożenia Komisji Przetargowej podpisanego Formularza Zgłoszenia udziału w przetargu w tym oświadczeń w nim zawartych oraz innych dokumentów wskazanych w Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości Polskiej Akademii Nauk, w szczególności dowodu potwierdzającego wpłatę wadium np. wydruk z rachunku bankowego.

Formularz Zgłoszenia udziału w przetargu oraz Regulamin przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości Polskiej Akademii Nauk i Informator przetargowy można pobrać ze strony lub uzyskać w Biurze Organizacyjno-Majątkowym PAN, PKiN, Plac Defilad 1, piętro XXII, pok. 2201, nr tel. 22-182-64-02, w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do 25.04.2023 roku w godz. 8.15 – 16.15.

TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU

Przetarg odbędzie się 26 kwietnia 2023 r. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, PKiN, Plac Defilad 1, piętro XXVI, pok. 2604, o godz. 11:00.

ZAWARCIE UMOWY

Przed zawarciem umowy sprzedaży nie będzie potrzebne uzyskanie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

Nabywca jest obowiązany do zapłaty 100% ceny nieruchomości powiększonej o należny podatek VAT, pomniejszonej o wpłacone wadium, jednorazowo nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Koszty zawarcia umowy ponosi nabywca.

Za datę wpłaty uznaje się termin uznania rachunku Polskiej Akademii Nauk.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości uchyla się od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie, Kanclerz Polskiej Akademii Nauk może pobraną sumę zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do przedłożenia wszystkich dokumentów, które zostaną uznane przez notariusza dokonującego czynności za niezbędne do sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Niedostarczenie ww. dokumentów lub brak zapłaty kwoty we wskazanym terminie jest równoznaczne z nieprzystąpieniem bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu i skutkować może odstąpieniem przez Kanclerza Polskiej Akademii Nauk od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

DODATKOWE INFORMACJE

Wskazanie granic nieruchomości na gruncie Polska Akademia Nauk może dokonać na koszt nabywcy.

Polska Akademia Nauk na dzień ogłoszenia przetargu nie dysponuje świadectwem charakterystyki energetycznej.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Kanclerzowi Polskiej Akademii Nauk przysługuje prawo odwołania ogłoszonego przetargu, zamknięcia przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Kontakt:
Polska Akademia Nauk
tel: 22 182 64 02

Informacje dodatkowe

Rok budowy
brak informacji
Media
brak informacji
Zabezpieczenia
brak informacji
Informacje dodatkowe
brak informacji

Mapa

Symulator kredytowy

Szacowana rata:4244 zł / mies.
Wkład własny:138 000 zł (20%)
Okres spłaty:30 lat
Policz w kalkulatorze kredytówZobacz propozycje kredytów

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Cezary Szewczak - ekspert finansowy

Porozmawiaj o symulacji z ekspertem finansowym, który może znaleźć korzystny kredyt i załatwić formalności.

Zamów rozmowę z Ekspertem

Więcej ogłoszeń od Monitor Urzędowy

Kontakt