Для України
Działka na sprzedaż
kujawsko-pomorskie
Toruń
Szosa Okrężna
Przetarg
Przetarg

Przetarg

4 043 010 zł
szosa Okrężna , Toruń, Toruń
481 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
8410 m²
Typ działki
budowlana
Położenie
Wymiary
Obsługa zdalna
Typ ogłoszeniodawcy
biuro nieruchomości

Opis

Ogłoszenie nr 90-DA-G.2220.3.2023

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwany dalej Organizatorem przetargu, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2022, poz. 1360 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 152 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu zbywania lub oddania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości będących własnością Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ze zm. (Biuletyn Prawny UMK z 2015 r., poz. 328 ze zm.),

OGŁASZA

NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej własność Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Cena wywoławcza sprzedawanej nieruchomości wynosi: 4 043 010,00 zł (słownie złotych: cztery miliony czterdzieści trzy tysiące dziesięć złotych 00/100). Do ceny został doliczony podatek VAT w wysokości 23% na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 i art. 2 pkt 33. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.).

I. Przedmiot przetargu

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,8410 ha położonej w Toruniu przy ul. Szosa Okrężna 15-15B, nr działki 64/2, obręb ewidencyjny 23 (zwanej dalej nieruchomością), jednak nie wcześniej niż po uzyskaniu zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Toruniu księga wieczysta o nr KW TO1T/00032062/5.

3. Nieruchomość na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Szosa Okrężna, Bielańska, Łukasiewicza i Broniewskiego w Toruniu zatwierdzonego uchwałą nr 856/10 Rady Miasta Torunia z dnia 2 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Szosa Okrężna, Bielańska, Łukasiewicza i Broniewskiego w Toruniu i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 178 poz. 2308 z dnia 26 listopada 2010 r.

4. Nieruchomość szczegółowo została opisana w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

II. Warunki uczestnictwa w przetargu

1. W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym konsorcja.

2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zabezpieczenie oferty wadium, zgodnie z postanowieniami rozdziału VIII niniejszego ogłoszenia.

3. Organizator przetargu nie dopuszcza składania ofert wspólnych przez inne niż konsorcja lub małżonków podmioty.

4. Uczestnicy będący osobami prawnymi mają obowiązek wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty:

1) umowę spółki lub akt założycielski spółki – jeśli uczestnik prowadzi działalność w formie spółki,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3) uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej lub wymaganą zgodę innego organu zezwalającą na zakup nieruchomości stanowiącej przedmiot niniejszego przetargu, jeśli jest ona wymagana,

4) umowę konsorcjum, jeśli oferta składana jest przez konsorcjum.

5. Organizator przetargu wezwie – pod rygorem odrzucenia oferty - uczestników, którzy wraz z ofertą nie złożyli wymaganych przez Organizatora przetargu dokumentów lub którzy złożyli wymagane przez Organizatora przetargu dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta uczestnika podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

6. Złożone na wezwanie Organizatora przetargu dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez uczestnika warunków uczestnictwa w przetargu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w ust. 4, skutkuje odrzuceniem oferty przez Organizatora przetargu.

7. Uczestnicy wspólnie składający ofertę muszą wraz z ofertą złożyć umowę konsorcjum.

III. Oferty wspólne

1. Uczestnicy przetargu mogą złożyć ofertę wspólną, pod warunkiem, że zawarli umowę konsorcjum lub pozostają w związku małżeńskim.

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum lub małżonków, zostanie zawarta jedna umowa sprzedaży na całą nieruchomość ze wszystkimi członkami Konsorcjum lub obojgiem małżonków.

3. Uczestnicy wspólnie składający ofertę (członkowie konsorcjum, małżonkowie) ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające ze złożenia oferty i zawarcia umowy nabycia nieruchomości.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym zgodnie z treścią formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

2. Organizator przetargu nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej lub za pomocą faksu.

3. Wysokość oferowanej kwoty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).

4. Oferta musi być podpisana przez uczestnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania uczestnika i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny uczestnika lub treścią pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

5. Do oferty uczestnik załącza ponadto dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż w pieniądzu.

6. Z wyłączeniem formularza oferty, pełnomocnictwa i wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz, pozostałe dokumenty mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika.

7. Zaleca się, aby złożone dokumenty były trwale ze sobą połączone, a ich strony ponumerowane.

8. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. Złożenie więcej niż jednej oferty przez uczestnika przetargu spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego uczestnika.

10. Uczestnik może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że Organizator przetargu otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem: „wycofanie”, i podpisane przez uczestnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania uczestnika i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.

11. Zaleca się, aby oferta była złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu i oznaczona nazwiskiem/nazwą (firmą) i adresem uczestnika.

V. Wyjaśnienia i sposób porozumiewania się z Uczestnikami

1. Uczestnik postępowania może zwrócić się do Organizatora przetargu o wyjaśnienie treści zawartych w ogłoszeniu, a związanych z przedmiotem sprzedaży.

2. Organizator przetargu jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 4 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zawartych w ogłoszeniu a związanych z opisem przedmiotu sprzedaży wpłynął do Organizatora przetargu nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3. Zapytania związane z opisem przedmiotu sprzedaży należy kierować na adres Organizatora przetargu: ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, drogą elektroniczną na adres: lub faksem pod nr 56 611-43-90.

4. Nieruchomość można obejrzeć w terminie uzgodnionym uprzednio z pracownikiem Działu Administracyjno-Gospodarczego, dostępnego w budynku Rektoratu przy ulicy Gagarina 11 w pok. 404 oraz 402 pod numerami telefonów 56-611-20-76, 56-611-42-62 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 715 do 1515.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert, otwarcie ofert

1. Oferty muszą być złożone/doręczone do dnia 12 kwietnia 2023 r. do godz. 12:00 na adres:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dział Administracyjno-Gospodarczy

ul. Gagarina 11, pok. 404

87 - 100 Toruń,

i oznaczone hasłem:

„Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Szosa Okrężna

15-15B – nie otwierać przed wyznaczonym terminem”

2. Organizator przetargu niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

3. Oferty przesłane pocztą będą zakwalifikowane do przetargu pod warunkiem ich doręczenia do Działu Administracyjno-Gospodarczego UMK w Toruniu do dnia 12 kwietnia 2023 r. godz. 12:00.

4. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2023 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, sala 605 (VI piętro)- 87-100 Toruń.

5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. Podczas otwarcia ofert Organizator przetargu poda nazwiska albo nazwy (firmy) uczestników przetargu, ich adresy oraz informacje dotyczące zaoferowanej ceny nieruchomości, będącej przedmiotem sprzedaży.

7. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu przed terminem otwarcia ofert lub unieważnienia przetargu po otwarciu ofert w myśl rozdziału X ust. 2.

VII. Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 120 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

1. Organizator przetargu żąda wniesienia wadium w kwocie: 404 300,00 zł (słownie złotych: czterysta cztery tysiące trzysta złotych 00/100).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form:

1) w pieniądzu,

2) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

3) w gwarancjach bankowych.

3. Wadium w formie pieniężnej uczestnik wnosi przelewem na rachunek Organizatora przetargu o numerze:

87 1160 2202 0000 0000 3281 1137

4. W przypadku, gdy uczestnik wnosi wadium w pieniądzu, ofertę uważa się za skutecznie zabezpieczoną, jeżeli rachunek Organizatora przetargu zostanie uznany wymaganą kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert.

5. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Organizator przetargu może zatrzymać wadium, o których mowa w ustępie 11 niniejszego postanowienia. Poza tym, z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie Organizatora przetargu. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od terminu składania ofert, i zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.

6. Brak zabezpieczenia oferty wadium spowoduje wykluczenie uczestnika.

7. Organizator przetargu zwróci wadium wszystkim uczestnikom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej - z wyjątkiem uczestnika, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także po odstąpieniu od przetargu lub unieważnieniu przetargu.

8. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zaliczone na poczet przyszłej zapłaty. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników zostaną zwrócone, z zastrzeżeniem ust. 11 niniejszego postanowienia.

9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Organizator przetargu zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika w ofercie.

10. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, zaspokojenie się z wadium przez Organizatora przetargu następuje poprzez skierowanie żądania o jego wypłatę do gwaranta.

11. Wadium nie podlega zwrotowi:

1) uczestnikowi przetargu, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a który odmówił podpisania umowy sprzedaży nieruchomości,

2) uczestnikowi przetargu, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a który z przyczyn leżących po jego stronie albo bez podania przyczyn nie stawił się celem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości w terminie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora przetargu,

3) uczestnikowi przetargu, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, jeżeli z przyczyn leżących po jego stronie zawarcie umowy sprzedaży stało się niemożliwe.

12. Organizator przetargu żąda ponownego wniesienia wadium na warunkach określonych powyżej przez uczestnika, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 7, jeżeli w wyniku okoliczności, o których mowa w rozdziale IX ust. 5, jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Uczestnik przetargu wnosi ponownie wadium w terminie określonym przez Organizatora przetargu.

IX. Ocena ofert

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Organizator przetargu będzie się kierował jednym kryterium, którym jest cena.

2. Organizator przetargu wybierze ofertę najkorzystniejszą - zawierającą najwyższą cenę.

3. Jeżeli w przetargu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty z taką samą wartością ceny, Organizator przetargu wezwie uczestników, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Organizatora przetargu ofert dodatkowych.

4. Uczestnicy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować ceny nieruchomości w wysokości niższej od zaoferowanej w złożonych ofertach.

5. Jeżeli:

1) uczestnik przetargu, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówił podpisania umowy nabycia nieruchomości,

2) uczestnik przetargu, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z przyczyn leżących po jego stronie albo bez podania przyczyn nie stawił się celem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości w terminie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora przetargu,

3) zawarcie umowy sprzedaży stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

Organizator przetargu może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, pod warunkiem wpłaty wadium na warunkach określonych w rozdziale VIII niniejszego ogłoszenia, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w rozdz. X ust. 2.

X. Zakończenie przetargu

1. Informację o:

1) odstąpieniu od przetargu przez Organizatora przed upływem terminu składania ofert,

2) wyborze najkorzystniejszej oferty,

3) odrzuceniu oferty/ofert wraz z uzasadnieniem faktycznym,

4) wykluczeniu uczestnika/uczestników wraz z uzasadnieniem faktycznym,

5) unieważnieniu przetargu.

Organizator przetargu przekaże niezwłocznie uczestnikom, którzy złożyli oferty w przedmiotowym przetargu, a także zamieści na własnej stronie internetowej () oraz w miejscu publicznie dostępnym – na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora przetargu w Toruniu, przy ul. Gagarina 11.

2. Organizator przetargu unieważni przetarg jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty,

2) Organizator przetargu odrzucił wszystkie oferty lub wykluczył wszystkich uczestników,

3) wysokość ceny oferty jest niższa od ceny wywoławczej,

4) nieuzyskania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na zawarcie umowy sprzedaży.

XI. Umowa

1. Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości wymaga uzyskania przez Organizatora przetargu uprzedniej zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP na jej zawarcie.

2. Organizator przetargu zawiadomi pisemnie za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną Uczestnika, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi przetargu zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP na jej zawarcie. Wyznaczony termin zawarcia umowy nie będzie krótszy niż 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

3. Koszt zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości w formie aktu notarialnego, koszty złożenia oświadczeń o poddaniu się egzekucji wprost z aktu oraz inne koszty i opłaty związane ze sprzedażą i ujawnieniem czynności w księdze wieczystej ponosi nabywca.

4. Umowa sprzedaży zostanie zawarta przed notariuszem wskazanym przez Organizatora przetargu. Projekt umowy sporządzony przez notariusza, przed wysłaniem do Prezesa Prokuratorii Generalnej RP zostanie podpisany i zaparafowany przez obydwie strony.

5. Wydanie nieruchomości nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego po zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości i zapłacie przez nabywcę całości ceny za nieruchomość.

6. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

UWAGA:

Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej i księgi wieczystej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – Organizator przetargu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Organizator przetargu na koszt nabywcy.

Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie od 15 marca 2023 r. do 12 kwietnia 2023 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora przetargu oraz na stronie internetowej ./uslugi/ Dodatkowo ogłoszenia zostanie opublikowane w Monitorze Urzędowym oraz w portalach internetowych.

Załącznik nr 1 - opis nieruchomości:

Załącznik nr 2 - do ogłoszenia:

Kontakt:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
tel: 56 611-43-90

Informacje dodatkowe

Ogrodzenie
nie
Media
brak informacji
Dojazd
brak informacji
Okolica
brak informacji

Mapa

Symulator kredytowy

Szacowana rata:24 870 zł / mies.
Wkład własny:808 602 zł (20%)
Okres spłaty:30 lat
Policz w kalkulatorze kredytówZobacz propozycje kredytów

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Cezary Szewczak - ekspert finansowy

Porozmawiaj o symulacji z ekspertem finansowym, który może znaleźć korzystny kredyt i załatwić formalności.

Zamów rozmowę z Ekspertem

Więcej ogłoszeń od Monitor Urzędowy

Kontakt