Logo
WróćLokal użytkowy na sprzedażmazowieckiepłońskiPłońskPłońsk ul. Wolności 22

Płońsk ul. Wolności 22

486 000 zł
Płońsk, płoński, mazowieckie
1 471 zł/m²
Płońsk ul. Wolności 22

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
330,47 m²
Rynek:
wtórny
Umiejscowienie lokalu:
w bloku
Piętro:
parter
Stan wykończenia:
gotowy

Opis

Nieruchomość sprzedawana jest w trybie uproszczonego postępowania przetargowego. 

Wymagania ofertowe oraz dokumenty dotyczące Nieruchomości dostępne są u osoby kontaktowej:

Grzegorz Szczepanik
k: 666 886 037
t: +48 22 582 33 31

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu niemieszkalnego numer 29, położonego na parterze oraz I piętrze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, położonego w Płońsku przy ul. Wolności 22 o powierzchni 330,47 mkw. wraz z pomieszczeniami przynależnymi (położonymi w piwnicy) o powierzchni 54,15 mkw., wraz z udziałem wynoszącym 119/1029 części we wspólnych częściach budynku i urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie własności działki gruntu o numerze ewidencyjnym 717, obręb 0217 MIASTO PŁOŃSK, o powierzchni 1029 mkw.

Budynek, w którym usytuowany jest lokal, znajduje się w średnim stanie technicznym. Budynek posadowiony jest na działce ewidencyjnej o numerze 717, powierzchni 1 029 mkw., oznaczenie użytku B - tereny mieszkaniowe. Grunt ma nieregularny kształt i jest zabudowany budynkiem mieszkalnym z użytkowym parterem. Nieruchomość położona jest przy ulicy Wolności 22, w centrum Płońska.

W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości przeważa zabudowa mieszkaniowa z parterami przeznaczonymi na usługi i handel. Istnieje ryzyko że budynek przekracza granice z działką 719/13. Nieruchomość znajduje się na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Płońska uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Płońsku numer LXXIV/548/2018 z dnia 11 października 2018 roku.

Przedmiotowa nieruchomość jest położona na terenie obszaru oznaczonego symbolem 14MWU, dla którego przeznaczenie podstawowe to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i zabudowa usługowa z zakresu usług handlu detalicznego, działalności biurowej i administracyjnej, oświaty, nauki, edukacji, odnowy biologicznej i ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i rekreacji, kultury, projektowania i pracy twórczej, gastronomii, turystyki (w tym zbiorowego zamieszkania) oraz usług rzemieślniczych. Jako przeznaczenie uzupełniające miejscowy plan wskazuje lokale usługowe z zakresu usług określonych w przeznaczeniu podstawowym. Nieruchomość nie ma uregulowanego dostępu do drogi publicznej - dostęp do działki Nr 717 następuje przez działki sąsiednie - do ulicy Wolności przez działkę Nr 2604 lub do ulicy Jędrzejewicza przez działkę Nr 729. Kwestie dostępu nie są uregulowane/ujawnione w księdze wieczystej gruntowej. Przed Sądem Rejonowym w Płońsku, I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie (Sygn. akt Ns 330/16) w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej (kw. nr PL1L/00004414/4 – dz. ew. nr 717 o pow. 0,1029 ha) wraz ze zniesieniem odrębnej własności lokalu niemieszkalnego (niebędącego przedmiotem sprzedaży).

Zgodnie ze świadectwem charakterystyki energetycznej z dnia 15.09.2016 r. dla części lokalu usytuowanego na parterze wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK=205,8 kWh/(m²·rok). Zgodnie ze świadectwem charakterystyki energetycznej z dnia 15.09.2016 r. dla części lokalu usytuowanego na piętrze wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK=147,9

kWh/(m²·rok).

Cena oczekiwana została wyznaczona na poziomie 486 000 (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy). Cena oczekiwana jest ceną netto. Transakcja zbycia przedmiotowej Nieruchomości będzie zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy o VAT, przy czym w przypadku gdy organ podatkowy lub notariusz wyda inne stanowisko w kwestii opodatkowania transakcji lub w przypadku zmiany przepisów prawa w tym zakresie, Oferent zobowiązuje się do pokrycia należnego podatku od towarów i usług. W związku ze zwolnieniem z podatku VAT nieruchomość będzie objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości transakcji.

Informacja Administratora danych osobowych

[Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych]

Administratorem danych osobowych jest PZU SA z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail lub pisemnie na adres PZU SA, IOD, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.

[Przetwarzanie danych]

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

·          przystąpienia oraz wzięcia przez Panią/Pana udziału w postępowaniu przetargowym – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest wybór najkorzystniejszej oferty,

·          zawarcia i wykonywania umowy zawartej z PZU SA – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,

·          wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego,

·          ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Panią/Panem umową – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy.

Podanie danych osobowych jest konieczne do przystąpienia oraz udziału w postępowaniu przetargowym, zawarcia i wykonywania umowy.

[Okres przechowywania danych]

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

[Przekazywanie danych]

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

[Pani/Pana prawa]

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

przeznaczenie lokalu

  • biurowy
  • usługowy

Mapa

Raport cen ofertowych

Lokale użytkowe, mazowieckie

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od Biuro Nieruchomości