Для України
WróćLokal użytkowy na sprzedaż
zachodniopomorskie
koszaliński
Mielno
Róż
Obwieszczenie O Pierwszej Licytacji Nieruchomości
Obwieszczenie O Pierwszej Licytacji Nieruchomości

Obwieszczenie O Pierwszej Licytacji Nieruchomości

632 700 zł
ul. Róż , Mielno, koszaliński
1 917 zł/m²

Opis

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie
Karol Cygert
Kancelaria Komornicza, Zwycięstwa 7-9/104, Koszalin, 75-028 Koszalin
tel. 94 34 777 90 / fax. 94 34 777 91
Sygnatura: GKm 144/22

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Karol Cygert na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 14-03-2023 r. odbędą się pierwsze licytacje udziałów w nieruchomości położonej: 76-032 Mielno, ul. Róź

O godz. 14:00

w Sądzie Rejonowym w Koszalinie I Wydział Cywilny, ul. Andersa 17, 75-950 Koszalin, pokój 5A, odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z prawa własności gruntu stanowiącego działkę ewidencyjną nr 711/39 o powierzchni 0,0564 oraz prawa własności budynku mieszkalnego oznaczonego w kartotece budynków numerem ewidencyjnym 570 o powierzchnia zabudowy (z dokumentów) 330m2 (udział pierwszy w księdze wieczystej).

Suma oszacowania wynosi 421 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 316 350,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 180,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (962 kpc).

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Jeżeli książeczka oszczędnościowa nie jest wystawiona na okaziciela, można ją przyjąć tytułem rękojmi tylko wówczas, gdy wraz z książeczką licytant złoży komornikowi pisemne upoważnienie do podjęcia kwoty rękojmi, w którym wskazane będzie imię i nazwisko komornika, podpis zaś wierzyciela książeczki będzie urzędowo poświadczony.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A.
81 2030 0045 1110 0000 0403 0840.

O godz. 14:10

w Sądzie Rejonowym w Koszalinie I Wydział Cywilny, ul. Andersa 17, 75-950 Koszalin, pokój 5A, odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z prawa własności gruntu stanowiącego działkę ewidencyjną nr 711/39 o powierzchni 0,0564 oraz prawa własności budynku mieszkalnego oznaczonego w kartotece budynków numerem ewidencyjnym 570 o powierzchnia zabudowy (z dokumentów) 330m2 (udział drugi w księdze wieczystej)

Suma oszacowania wynosi 421 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 316 350,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 180,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (962 kpc).

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Jeżeli książeczka oszczędnościowa nie jest wystawiona na okaziciela, można ją przyjąć tytułem rękojmi tylko wówczas, gdy wraz z książeczką licytant złoży komornikowi pisemne upoważnienie do podjęcia kwoty rękojmi, w którym wskazane będzie imię i nazwisko komornika, podpis zaś wierzyciela książeczki będzie urzędowo poświadczony.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A.
81 2030 0045 1110 0000 0403 0840.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Mapa

Więcej ogłoszeń od ULTIMO S.A.

Kontakt