Lokal użytkowy na sprzedaż
małopolskie
Kraków
Stare Miasto
Kleparz
Biskupia 4Nieruchomość lokalowa
Nieruchomość lokalowa

Nieruchomość lokalowa

710 000 zł
Kraków, Kleparz, ul. Biskupia 4
6 748 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
105,21 m²
Przeznaczenie
usługowy
Piętro
Umiejscowienie lokalu
Stan wykończenia
Typ ogłoszeniodawcy
biuro nieruchomości
Obsługa zdalna
Rynek
wtórny

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 15,
02-515 Warszawa

ZAMIERZA SPRZEDAĆ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W KRAKOWIE PRZY UL. BISKUPIEJ 4.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu niemieszkalnego nr 1, położonego w Krakowie przy ul. Biskupiej 4 (dalej zwane „Nieruchomością” lub „Lokalem”), wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 71/1000 części w nieruchomości wspólnej, na którą składa się prawo własności gruntu stanowiącego działkę ewidencyjną nr 37/1 (obręb nr 126105_9.0119, S-119) o powierzchni 0,0618 ha oraz części posadowionego na tym gruncie budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00408362/0.
Informacje o Nieruchomości:

1. Nieruchomość lokalowa - stanowiąca lokal niemieszkalny, mieszczący się w przyziemiu kamienicy. Kamienica w zabudowie zwartej, o konstrukcji tradycyjnej murowanej, sześciokondygnacyjna, wybudowana ca 1921 roku, zmodernizowana w latach 2007-2008, położona na terenie Dzielnicy I Stare Miasto.
Lokal o powierzchni użytkowej 105,21 m2, składa się z dwóch sal konsumpcyjnych, dwóch komunikacji, baru, magazynu, kuchni, zmywalni, WC personelu, obieralni, zaplecza, WC klientów.
Lokal wyposażony jest w instalacje: wod-kan, elektryczną, CO-podłogowe, klimatyzację, wentylację mechaniczną. Klimatyzacja oraz wentylacja mechaniczna wyłączona z użytkowania. Lokal wykorzystywany był do tej pory do funkcji gastronomiczno-barowej.
Jednostki zewnętrzne klimatyzacji znajdują się poza lokalem na elewacji budynku i nie są uregulowane formalno-prawnie.
Lokal posada dwa wejścia. Wejście główne do lokalu odbywa się bezpośrednio z ciągu pieszego ulicy Biskupiej, natomiast drugie wejście/wyjście prowadzi do sieni kamienicy sąsiedniej przy ul. Biskupiej 2, które nie jest uregulowane formalno-prawnie. Służebność nie jest uregulowana, ujawniona w księdze wieczystej oraz Bank nie posada pełnej dokumentacji.
2. Lokal znajduje się w budynku będącym w obrębie układu urbanistycznego „KLEPARZ”, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-648. Budynek wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków Krakowa, która prowadzona jest przez Miejskiego Konserwatora Zabytków pod nazwą kamienica tzw. „Dom nad Rudawą”.
3. Dla nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem, w którym znajduje się przedmiotowy lokal, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00003474/9.
4. Dobra lokalizacja, najbliższe sąsiedztwo zabudowa wielorodzinna, usługowa, zabudowa starszych kamienic, zabytkowa. Pełna infrastruktura miejska. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego
5. Nieruchomość zostanie wydana nabywcy w terminie 8 dni roboczych od daty podpisania umowy sprzedaży, nie wcześniej, niż po zapłaceniu całej ceny zakupu Nieruchomości;

Oczekiwana cena sprzedaży wynosi 710 000 zł (słownie: siedemset dziesięć tysięcy złotych) netto.

Sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wybór opcji opodatkowania transakcji podatkiem VAT będzie możliwy, jeżeli nabywca będzie posiadał status czynnego podatnika VAT oraz Bank i nabywca, przed zawarciem umowy sprzedaży, złożą zgodnie oświadczenie o wyborze opcji opodatkowania do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla nabywcy. W przypadku pozostania przy zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, na nabywcy będzie spoczywać obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2% wartości rynkowej Nieruchomości, natomiast w przypadku skutecznego wyboru opcji opodatkowania transakcji podatkiem VAT nabywca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku PCC. W przypadku zmiany przepisów prawa, która skutkowałyby zmianą stanowiska w zakresie opodatkowania sprzedaży lub w przypadku uznania przez organy podatkowe, także po zawarciu umowy sprzedaży, za prawidłowe innego stanowiska w zakresie opodatkowania transakcji, nabywca zobowiązuje się do pokrycia należnego od sprzedaży podatku od towarów i usług.

Na wniosek oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, złożony Bankowi nie później niż przed zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży, w uzgodnionym uprzednio terminie, Bank wystąpi razem z oferentem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem wspólnym o wydanie interpretacji indywidualnej, w celu uzyskania urzędowego potwierdzenia przyjętego sposobu opodatkowania transakcji.

Zapraszamy do składania ofert.

Skan oferty należy przesłać drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres: .

Oferta powinna zawierać:
1. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres, jeżeli oferent jest osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w tym dane osób upoważnionych do reprezentacji oferenta lub działających w imieniu oferenta oraz numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny do kontaktów z Bankiem;
2. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP, o ile został nadany;
3. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nr REGON dla przedsiębiorców;
4. oświadczenie oferenta, w szczególności o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, w brzmieniu zgodnym z treścią Załącznika nr 1 (dostępny na stronie internetowej PKO Banku Polskiego SA., pod adresem , pod nazwą „Kraków ul. Biskupia 4” i dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");
5. oświadczenie oferenta, w szczególności o braku konflikt, w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 (dostępnym na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania");.
6. oferowaną cenę netto za Nieruchomość;
7. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta lub działającej w imieniu oferenta. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę działającą w imieniu oferenta, inną niż wskazaną w dokumentach rejestrowych lub przez pełnomocnika działającego w imieniu osoby fizycznej, do oferty należy dołączyć poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa do działania w imieniu oferenta i składania w jego imieniu oświadczeń woli dotyczących Nieruchomości. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających ustawową wspólność majątkową, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia Nieruchomości, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę nie niższą niż zaproponowaną w ofercie.

Jeżeli do Banku wpłyną co najmniej dwie ważne oferty, Bank dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowego etapu tj. aukcji elektronicznej na platformie internetowej Banku, która wyłoni najkorzystniejszą ofertę.

Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości i umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank.

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać:
a) telefonicznie - u Pana Ireneusza Kosmalskiego pod numerem telefonu 724 132 395;
b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: lub .

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, odwołania sprzedaży bez podania przyczyny, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Udział w procesie ofertowym dot. sprzedaży nieruchomości wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: . Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 3, który znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: , pod nazwą: „Kraków ul. Biskupia 4” i dostępny jest na dole strony po rozwinięciu ikony "Pokaż pliki do pobrania".

Informacje dodatkowe

Rok budowy
brak informacji
Media
brak informacji
Zabezpieczenia
brak informacji
Informacje dodatkowe
brak informacji

Mapa

Symulator kredytowy

Szacowana rata:4367 zł / mies.
Wkład własny:142 000 zł (20%)
Okres spłaty:30 lat
Policz w kalkulatorze kredytówZobacz propozycje kredytów

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Cezary Szewczak - ekspert finansowy

Porozmawiaj o symulacji z ekspertem finansowym, który może znaleźć korzystny kredyt i załatwić formalności.

Zamów rozmowę z Ekspertem

Więcej ogłoszeń od PKO Bank Polski S.A.

Kontakt