Logo
Wróć
Hala/Magazyn na sprzedaż
podkarpackie
przeworski
Przeworsk
ul. Lubomirskich
Nieruchomość EC Przeworsk
Nieruchomość EC Przeworsk

Nieruchomość EC Przeworsk

3 262 600 zł
ul. Lubomirskich, Przeworsk, przeworski, podkarpackie
346 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
9 442 m²
Rynek:
wtórny
Ogrodzenie:
tak

Opis

PGE Energia Odnawialna S.A. ogłasza aukcję na sprzedaż nieruchomości:

Prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ewidencyjnym 325/34 o powierzchni 0,9442 ha obręb 0001 wraz z prawem własności zlokalizowanych na niej budynków, budowli, urządzeń i wyposażenia. Dla nieruchomości brak jest aktualnego MPZP, a zgodnie ze Studium miasta Przeworsk nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym jako obszar zabudowany, z przewagą zabudowy przemysłowej. Do nieruchomości istnieje dojazd od strony ul. Antoniego Chruściela, a jej teren jest płaski, ogrodzony i uzbrojony w media.

Termin aukcji: 10 lutego 2022r. godz. 12

Miejsce aukcji: Warszawa, ul. Ogrodowa 59a; sala nr 017A

cena wywoławcza: 3.262.600,00 zł netto*

* sprzedaż gruntu, budynków, budowli (stanowiąca 83,93% uzyskanej ceny) zwolniona będzie z VAT (art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT) z którego będzie można zrezygnować, o ile obie strony transakcji, będące czynnymi podatnikami VAT, się na to zgodzą i złożą stosowne oświadczenie w tym zakresie – wówczas zostanie zastosowana podstawowa stawka podatku w wysokości 23%; natomiast sprzedaż urządzeń i wyposażenia (stanowiąca 16,07% uzyskanej ceny) opodatkowana będzie podstawową stawką podatku w wysokości 23%.

Wadium: 326.260,00 zł

Postąpienie: 65 300,00 zł

Przedmiotem aukcji jest zabudowana nieruchomość gruntowa – działka gruntu o nr ewid. 325/34 (prawo użytkowania wieczystego) o powierzchni 0,9442 ha obręb 0001 wraz ze zlokalizowanym na niej budynkiem, budowlami oraz infrastrukturą techniczną urządzoną na potrzeby prowadzenia elektrociepłowni, która od kilkunastu lat jest nieczynna. Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 4.517,77 m2. Nieruchomość położona jest na skrzyżowaniu ulic gen. Antoniego Chruściela i Gorliczyńskiej w Przeworsku. W bezpośrednim sąsiedztwie, po przeciwnej stronie od ulicy Gorliczyńskiej, znajduje się  zabudowa usługowo – handlowa Intermarche i Bricomarche oraz zabudowa produkcyjna Rauch Polska, B&P Engineering oraz centrum budowlane Majster. W bliskim sąsiedztwie znajdują się budynki wielorodzinne (ok. 120 metrów) dostępne z tej samej drogi publicznej. W dalszej zabudowie znajduje się główna stacja PKP (ok. 1 km) oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – w tym stadion miejski. Do nieruchomości istnieje bardzo dobry dojazd – urządzony zjazd od ulicy gen. Antoniego Chruściela. Nieruchomość położona jest w odległości ok. 1,5 km od centrum Przeworska oraz ok. 5 km od zjazdu na autostradę A4. Nieruchomość jest ogrodzona, a na jej terenie urządzone zostały utwardzone wewnętrzne drogi dojazdowe oraz parkingi dla samochodów ciężarowych i osobowych. Na nieruchomości znajduje się energia elektryczna niskiego i średniego napięcia (nieruchomość uzbrojona w transformator 8 kV oraz dwa transformatory po 1 kV), sieć gazowa średniego napięcia, woda z ujęcia miejskiego, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz instalacje teletechniczne. Ponadto na nieruchomości zlokalizowana jest stacja transformatorowa Spółki PGE Dystrybucja S.A. – służebność przesyłu. Nieruchomość nie jest objęta aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przeworsk uchwalonego Uchwała nr LV/354/2002 Rady Miasta Przeworska z dnia 7 października 2002 r. w sprawie uchwalenia "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przeworska" nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym jako obszar zabudowany, z przewagą zabudowy przemysłowej (szczegóły w zaświadczeniu Urzędu Miasta Przeworska).

 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Przeworsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PR1R/00005432/3.

Przeworsk liczy ok. 15,0 tys. mieszkańców, a powiat Przeworsk ok. 80,0 tys. mieszkańców.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości umieszczone zostały na stronie internetowej Spółki, a także dostępne są w siedzibie Spółki.

Nieruchomość może zostać udostępniona do obejrzenia po uprzednim uzgodnieniu terminu (Biuro Zarządzania Nieruchomościami tel.: 605 350 040 lub 13 492 12 30).

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanej nieruchomości; wadium należy wpłacić na rachunek bankowy: 28 1020 1026 0000 1102 0249 6479 z dopiskiem nieruchomość EC Przeworsk. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 9 lutego 2022r. (data wpływu środków na rachunek Spółki).

Uczestnik aukcji lub jego pełnomocnik powinien posiadać podczas aukcji dokumenty potwierdzające jego tożsamość oraz umocowanie do działania w imieniu uczestnika aukcji. Wadium wniesione przez uczestników aukcji przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej. Wadium wniesione przez uczestników aukcji, którzy nie wygrają aukcji, zostanie niezwłocznie zwrócone. Wadium wniesione przez uczestnika aukcji, który wygra aukcję będzie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.

Wniesienie wadium oznacza, że uczestnik aukcji:

-  zapoznał się z ogłoszeniem oraz akceptuje jego treść,

-  zapoznał się oraz akceptuje bez zastrzeżeń stan prawny i faktyczny (w tym techniczny) sprzedawanej nieruchomości.

- zapoznał się oraz akceptuje bez zastrzeżeń położenie (w tym granice) sprzedawanej nieruchomości.

Spółka nie ponosi kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem nieruchomości, w związku z ich uczestnictwem w postępowaniach w/s sprzedaży nieruchomości i zawarciem umowy w formie notarialnej;

Spółka może w każdym czasie odwołać aukcję lub zmienić warunki wynikające z ogłoszenia, zamknąć postępowanie bez przeprowadzania aukcji, jak również, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 70⁵ Kodeksu cywilnego, żądać unieważnienia umowy zawartej w drodze postępowania;

Do aukcji dotyczącej sprzedaży nieruchomości nie stosuje się art. 70² § 2 oraz art. 70⁴ § 2 Kodeksu cywilnego.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Spółkę (RODO).

W dziale III KW nr PR1R/00005432/3 znajdują się wpisy dot. ograniczonych praw rzeczowych.

W części (komin żelbetowy, grunt przy kominie) nieruchomość objęta jest umową dzierżawy na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania z 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Uczestnik aukcji, który zaoferował najwyższą cenę sprzedaży nieruchomości, jest zobowiązany do zapłaty całej ceny sprzedaży przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli uczestnik aukcji, który zaoferował najwyższą cenę sprzedaży nieruchomości, nie uiści całej ceny sprzedaży nieruchomości w terminie określonym przez Spółkę lub uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółkę (do 60 dni licząc od dnia przeprowadzenia aukcji).


zabezpieczenia

  • teren zamknięty

media

  • prąd
  • gaz
  • kanalizacja
  • woda

dojazd

  • utwardzony

Mapa

Raport cen ofertowych

Magazyny, podkarpackie

Na bazie cen w serwisie Otodom