Logo
WróćMieszkanie na sprzedażdolnośląskieWałbrzychul. Jacka Malczewskiegomieszkanie, ul. Malczewskiego 8/24, Wałbrzych

mieszkanie, ul. Malczewskiego 8/24, Wałbrzych

166 600 zł
ul. Jacka Malczewskiego, Wałbrzych, dolnośląskie
2 948 zł/m²
mieszkanie, ul. Malczewskiego 8/24, Wałbrzych

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
56,52 m²
Liczba pokoi:
4
Rynek:
wtórny
Piętro:
5

Opis

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychu pod syng. akt VI GUp 248/20, sprzeda wchodzące w skład masy upadłości spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położonego przy ul. Malczewskiego 8/24 w Wałbrzychu  o nr KW SW1W/00063485/1 na następujących warunkach:

1. sprzedaż nastąpi za najwyższą cenę możliwą do uzyskania na rynku, jednak nie mniejszą niż 166.600,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych 00/100),

2. oferty nabycia składnika majątku upadłego w zaklejonej kopercie, uniemożliwiającej jej otwarcie z dopiskiem – do Syndyka Mirosława Piechowiaka, postępowanie na sprzedaż mieszkania w Wałbrzychu, sygn. akt VI GUp 248/20, nie otwierać – należy składać w terminie do dnia 14 kwietnia 2021 r. na adres Syndyk Mirosław Piechowiak, ul. Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław – liczy się data wpływu,

3. oferent powinien w terminie do dnia 14 kwietnia 2021 r. wpłacić wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości:

Wiesław Bogucki w upadłości

nr rachunku  25 1090 2271 0000 0001 4730 4319

4. oferta powinna zawierać:

a) dokładne oznaczenie składającego: imię, nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz nr telefonu kontaktowego, b) oferowaną cenę sprzedaży i przedmiot, c) w przypadku przedsiębiorców: aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), oraz nr PESEL w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne, d) oryginał udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika e) wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem, f) zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich kosztów i opłat związanych z zakupem, g) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przez Syndyka majątku, oraz zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na podstawie art. 558 § 1 k.c., h) dowód wpłaty wadium,

5. oferta nie zawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 4, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu,

6. rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 19 kwietnia 2021 r. o godzinie 11:15 w Biurze Syndyka przy ul. Piłsudskiego 74/320 we Wrocławiu (w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii otwarcie ofert nie będzie miało charakteru publicznego),

7. złożenie jednej oferty wystarcza do dokonania sprzedaży,

8. w przypadku równorzędnych ofert zostanie przeprowadzona ustna aukcja z tym że:

a) do udziału w akcji zostaną dopuszczenie oferenci, którzy złożyli równorzędne najwyższe oferty; przez które rozumie się te, w których oferowana cena sprzedaży różni się nie więcej niż o 1% łącznej ceny minimalnej określonej zgodnie z pkt 1, z zaokrągleniem w górę do pełnych setek złotych; b) postąpienie w toku aukcji ustalone będzie w wysokości 1.000,00 zł; c) cenę wywołania stanowi najwyższa cena wskazana w ofercie; d) szczegółowe warunki aukcji określi syndyk,

9. wyboru najkorzystniejszej oferty dokona syndyk,       

10. oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży w terminie wyznaczonym przez syndyka i do dnia zawarcia umowy winien wpłacić całą zaoferowaną cenę,

11. cena sprzedaży winna być zapłacona w całości, najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży – przed jej zawarciem,

12. wadium złożone przez oferenta, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym oferentom, wadium zostanie zwrócone bez odsetek i oprocentowania w terminie 14 dni od daty wyboru ofert,

13. jeżeli nabywca nie wykona warunków sprzedaży, traci wadium, które przepada na rzecz masy upadłości, a skutki wyboru oferty wygasają,

14. wszelkie koszty sprawdzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy ponosi kupujący,

15. kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży na podstawie art. 558 § 1 k.c.,

16. warunki umowy sprzedaży ustalone przez syndyka nie podlegają negocjacjom; syndyk jest wyłącznie uprawniony do wyboru notariusza przed którym dokonane będą czynności związane ze sprzedażą,

17. treść umowy sprzedaży nie podlega negocjacjom,

18. zastrzega się syndykowi prawo odstąpienia od sprzedaży, odwołania postępowania na sprzedaż lub jego unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn,

19. w sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy – Prawo upadłościowe oraz przepisy kodeksu cywilnego.

20. z przedmiotem sprzedaży osoby zainteresowane mogą zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem (tel. 694 568 778).

Mapa

Raport cen ofertowych

4 pokoje, Mieszkania, Wałbrzych

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od tego ogłoszeniodawcy