Logo
Wróć
Lokal użytkowy na sprzedaż
warmińsko-mazurskie
kętrzyński
Reszel
Lokal użytkowy, 4 037 m², Reszel
Lokal użytkowy, 4 037 m², Reszel

Lokal użytkowy, 4 037 m², Reszel

998 050 zł
Reszel, kętrzyński, warmińsko-mazurskie

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
4037 m²
Przeznaczenie
usługowy
Piętro
Umiejscowienie lokalu
Stan wykończenia
Typ ogłoszeniodawcy
biuro nieruchomości
Obsługa zdalna
Rynek
wtórny

Opis

ZARZĄD POWIATU

w Kętrzynie


Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn


GKN-N.6840.2.2.2020

Zarząd Powiatu w Kętrzynie ogłasza

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Kętrzyńskiego, położonej w Reszlu przy ul. Ignacego Krasickiego, oznaczonej na mapie i w rejestrze ewidencji gruntów obrębu 2 miasta Reszel, jako działka nr 83 o pow. 0,2139 ha - zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 27 m2 oraz działka nr 84/1 o pow. 0,8603 ha - zabudowana budynkiem byłego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Reszlu (była szkoła i internat) o pow. użytkowej 4037 m2 i o pow. zabudowy 1181 m2, budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 96 m2 i dwoma budynkami garażowymi o łącznej pow. zabudowy 163 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1K/00008012/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 998 050 zł wadium – 99 800 zł

Cena nieruchomości oznaczonej jako działka nr 84/1, wpisanej do rejestru zabytków uzyskana w drodze przetargu zostanie obniżona o 50%.

Cena działki nr 84/1 stanowi 98 % ceny wywoławczej przedmiotowej nieruchomości, zaś cena działki nr 83 stanowi 2 % ceny wywoławczej. Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Działki nr 83 i 84/1 położone w obrębie 2 miasta Reszel nie są objęte uproszczonym planem urządzania lasu oraz decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej.

Działki nr 83 i 84/1 położone w obrębie 2 miasta Reszel w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Reszel, wsi Święta Lipka i drogi pielgrzymkowej na trasie Reszel - Święta Lipka, uchwalonym Uchwałą Nr XXX/170/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 21 maja 2009r. (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 94, poz.1537) są położone na obszarze przeznaczonym na tereny usługowe - oświata, oznaczonym na rysunku planu symbolem UO.2.

Dla przedmiotowych działek nie wydano decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przedmiotowe działki nie są położone w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, oraz nie są położone na obszarze rewitalizacji i na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, w świetle przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 802). Budynek specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z otoczeniem w postaci działki nr 84/1 znajduje się w rejestrze zabytków.

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzją WKZ z dnia 28 października 2020 r. znak IZNR.5173.31.2020.bs nr pisma: 9257/2020 udzielił pozwolenia na sprzedaż działki nr 84/1 położonej w obrębie 2 miasta Reszel, zabudowanej budynkiem przy ul. Krasickiego 7 w Reszlu pod warunkiem zobowiązania w akcie notarialnym przyszłych właścicieli do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a w szczególności zawarcia w akcie notarialnym przyszłych właścicieli do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a w szczególności zawarcia w akcie notarialnym następujących zapisów:

„1. informacji, iż nieruchomość podlegająca sprzedaży o numerze geodezyjnym nr 84/1 obręb 2 miasta Reszel zabudowana budynkiem specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, dawnej szkoły dla głuchoniemych w Reszlu przy ul. Krasickiego 7, została wpisana do rejestru zabytków decyzją Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: IZAR(jd)-4100/5-51/07 z dnia 5 listopada 2007 r.

2. informacji, iż wszelkie inwestycje należy prowadzić po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.”

Ponadto zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w umowie sprzedaży zabytku, przy określeniu sposobu korzystania z tego zabytku przyszły nabywca będzie zobowiązany do przeprowadzenia w terminie 2 lat od zakupu nieruchomości następujących prac przy obiekcie:

- remont i wzmocnienie więźby dachowej,

- naprawa uszkodzonego komina,

- wymiana i uzupełnienie pokrycia dachowego,

- usunięcie ognisk pleśni oraz zawilgocenia na suficie drugiej kondygnacji.

W dziale III księgi wieczystej OL1K/00008012/2 „Prawa, roszczenia i ograniczenia” widnieje zapis - wpis do rejestru zabytków budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, dawniej szkoły dla głuchoniemych, położonego w Reszlu przy ul. Krasickiego 7, wraz z najbliższym otoczeniem obejmującym działkę z numerem ewidencyjnym 84/1, obręb 2 miasta Reszel oraz ograniczone prawo rzeczowe- tj. prawo użytkowania przedmiotowej nieruchomości do dnia 31 grudnia 2022 r. przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu.

Przetarg odbędzie się dnia 21 czerwca 2022 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie lub na konto Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w Banku Millennium Nr 10 1160 2202 00000000 6192 5327, do dnia 9 czerwca 2022 r. włącznie. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się wpłatę środków na w/w rachunek.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w razie nie przystąpienia do zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie nie podlega zwrotowi. Innym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie.

W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków.

Na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub pełnomocnictwo ogólne udzielone przez nieobecnego na przetargu małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

Osoby przystępujące do przetargu będą zobowiązane do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie związanym z przeprowadzeniem procedury sprzedaży przedmiotowych nieruchomości w przetargu.

Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru (wypis nie starszy niż 3 m-ce), w celu umożliwienia Komisji Przetargowej ustalenia organu osoby prawnej upoważnionego do uczestniczenia w przetargu w jej imieniu, ewentualnego pełnomocnika do działania w imieniu osoby prawnej oraz dokumenty uprawniające do reprezentowania osoby prawnej.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Pl. Grunwaldzki 1 pok. Nr 6 lub telefonicznie pod numerem 89 751 17 35. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu w przypadku wystąpienia ważnych powodów.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie pod adresem / w zakładce Tablica ogłoszeń-Nieruchomości, na stronie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie pod adresem / oraz na stronie /.

Informacja o przetwarzaniu Państwa danych znajduje się pod adresem: oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

Sporządziła:

Ewa Stadnyk

ES /BO

STAROSTA

/-/ Michał Kochanowski

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
tel: (089) 751 17 35

Informacje dodatkowe

Rok budowy
brak informacji
Media
brak informacji
Zabezpieczenia
brak informacji
Informacje dodatkowe
brak informacji

Mapa

Raport cen ofertowych

Lokale użytkowe, warmińsko-mazurskie

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od Monitor Urzędowy