Logo
Wróć
Lokal użytkowy na sprzedaż
śląskie
Świętochłowice
Szkolna
Lokal użytkowy, 1 461,12 m², Świętochłowice
Lokal użytkowy, 1 461,12 m², Świętochłowice

Lokal użytkowy, 1 461,12 m², Świętochłowice

690 000 zł
Szkolna, Świętochłowice, śląskie

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
1 461,12 m²
Rynek:
wtórny

Opis

Wywieszono na tablicy urzędowej: 21.09.2021 r.

Zdjęto z tablicy urzędowej: 26.11.2021 r.

Świętochłowice, dnia 21 września 2021 r.

MK.6840.12.2020.GP

Na podstawie § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.), Uchwały Nr IV/24/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, Zarządzenia Nr 418/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 10.09.2021 r. w sprawie VI (szóstego) przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Świętochłowicach przy ul. Szkolnej 13

Prezydent Miasta Świętochłowice

ogłasza 6 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:


1. Będącej własnością Gminy Świętochłowice, położonej w Świętochłowicach przy ulicy Szkolnej 13, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 4110/1, w obrębie Świętochłowice (0003), o powierzchni 1 659,00 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie – Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KW KA1C/00016207/0.

Teren nieruchomości jest urządzony, dojścia do budynków utwardzone. Niezabudowana powierzchnia nieruchomości utwardzona jest asfaltobetonem. Z tyłu budynku znajduje się utwardzony plac. Nieruchomość jest ogrodzona ogrodzeniem stalowym. Od strony wschodniej budynek znajduje się w pierzei ulicy Szkolnej. Ekspozycja w pierwszej linii zabudowy od strony ul. Szkolnej. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, ul. Szkolnej. Zapewniona możliwość wjazdu na teren nieruchomości. Teren nieruchomości płaski, kształt nieruchomości regularny, wykazuje korzystne cechy fizyczne.

Nieruchomość jest zabudowana budynkiem pełniącym do niedawna funkcję szkoły. Budynek posiada trzy kondygnacje, z wydzielonymi salami dydaktycznymi, pomieszczeniami socjalno-administracyjnymi oraz korytarzami komunikacyjnymi. W rejestrze budynków oznaczony jest numerem 3421. Kubatura budynku: 7 513,00 m3, powierzchnia zabudowy: 368,00 m2, powierzchnia użytkowa: 1 461,12 m2, w tym: liczba kondygnacji: 3 nadziemne (z poddaszem nieużytkowym) + 1 podziemna (podpiwniczenie pod całą bryłą budynku).

Piwnica: świetlica, kuchnia, zmywarnia, magazyn, pomieszczenie gospodarcze, pokój higienistki, przebieralnia, pomieszczenie zaworu głównego wody i gazu, pokój pedagoga, psychologa i kierownika praktyk, pracowania terapeutyczna, pomieszczenie dla sprzątaczek, szatnia szkolna, archiwum i kotłownia, warsztat podręczny, korytarz. Parter: sale lekcyjne, hol wejściowy, portiernia, sala gimnastyczna, mieszkanie woźnego, korytarz. I Piętro: sale lekcyjne, sekretariat, gabinet dyrektora, pokój administracyjny, pokój nauczycielski, biblioteka korytarz. II Piętro: sale lekcyjne, korytarz. Budynek jest aktualnie nieużytkowany.

Dla budynku sporządzono „Ocenę stanu technicznego” – opinię techniczną, która dotyczy nośności stropów. Z dokumentem można zapoznać się w pokoju 118 Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.

Nieruchomość korzystnie zagospodarowana.

2. Działy III i IV księgi wieczystej nr KW KA1C/00016207/0 są wolne od wpisów.

3. Teren nieruchomości znajduje się na obszarze, na którym obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru ulic: DTŚ, Bytomskiej oraz torów kolejowych i granicy administracyjnej miasta – Uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach nr XXV/231/16 z dnia 19 września 2016 roku. Zgodnie z zapisami w/w Uchwały, nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem UO – „tereny zabudowy usług oświaty”.

4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w którym oferowana nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem A1.4/5M2 - zabudowa mieszkaniowa powyżej 5-ciu mieszkań, z możliwością usług komercyjnych i publicznych, przewiduje możliwość realizacji inwestycji mieszkaniowych. Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r. poz. 1496 z późn. zm.) inwestycję mieszkaniową lub inwestycję towarzyszącą realizuje się, za zgodą rady miejskiej wyrażoną stosowną uchwałą, niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pod warunkiem, że nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwałą o utworzeniu parku kulturowego.

5. Cenę wywoławczą do przetargu ustala się w wysokości 690 000,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a) lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) do ceny nie dolicza się podatku VAT.

6. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 21 sierpnia 2020 r. o godz. 10:00. Drugi przetarg odbył się w dniu 17 listopada 2020 r. o godz. 10:00. Trzeci przetarg odbył się w dniu 22 stycznia 2021 r. o godz. 10:00. Czwarty przetarg odbył się w dniu 14 maja 2021 r. o godz. 10:00. Piąty przetarg odbył się w dniu 30 lipca 2021 r. o godz. 10:00 - w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

7. Szósty przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2021 r. (piątek), o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

8. Wadium w kwocie 70 000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100) należy wnieść w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez PKO B.P. nr 73 1020 2313 0000 3602 0574 0586 do dnia 22 listopada 2021 r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego) z dopiskiem: „MK/2020/wadium do VI przetargu ul. Szkolna 13”.

9. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

10. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej najpóźniej w dniu przetargu:

1) Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu (do pobrania ze strony BIP Świętochłowice, w zakładce „ZAŁATW SPRAWĘ > WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO) zawierające dane osobowe: imiona, nazwisko, imiona rodziców, serię i nr dowodu osobistego, PESEL wraz z oświadczeniami o treści:

- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym również udostępnienie ich do publicznej wiadomości, w zakresie zbycia w drodze przetargu w/w. nieruchomości”,

- „Zapoznałem/am się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości”,

- „W przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomości zobowiązuję się do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt”.

2) Dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

11. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

12. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

13. Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach prowadzony przez PKO BP SA nr 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545 wpłaty ceny nabycia prawa własności nieruchomości. Miejsce i termin zawarcia umowy zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

14. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa własności nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy nabycia prawa własności nieruchomości, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt poprzedzającym niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

15. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księgach wieczystych ponosi nabywca.

16. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).

17. Prezydent Miasta Świętochłowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

18. Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji w prasie codziennej ogólnokrajowej, na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

19. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, pokój nr 118, tel. 32 3491-932.

Z up. Prezydenta Miasta Świętochłowice

I Z-ca Prezydenta Miasta

/-/ Sławomir Pośpiech

Kontakt:
Urząd Miasta Świętochłowice
tel: 32 3491-932

przeznaczenie lokalu

  • usługowy

Mapa

Raport cen ofertowych

Lokale użytkowe, śląskie

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od Monitor Urzędowy