Logo
Wróć
Lokal użytkowy na sprzedaż
łódzkie
łęczycki
Łęczyca
ul. Kościelna 2AŁęczyca, Kościelna 2 lok. 5

Łęczyca, Kościelna 2 lok. 5

370 000 zł
ul. Kościelna 2A, Łęczyca, łęczycki, łódzkie
1 719 zł/m²
Łęczyca, Kościelna 2 lok. 5

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
215,21 m²
Rynek:
wtórny
Umiejscowienie lokalu:
w bloku
Piętro:
parter

Opis

Nieruchomość sprzedawana w trybie uproszczonego postępowania przetargowego. 

Wymagania ofertowe oraz dokumenty dotyczące Nieruchomości dostępne są u osoby kontaktowej:

Marcin Skwarek
k: +48 781 999 532
t: +48 22 582 45 23

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu niemieszkalnego o powierzchni użytkowej 215,21 mkw. wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 42,73 mkw., oraz udziałem w nieruchomości wspólnej. Lokal niemieszkalny oznaczony nr 5, znajduje się na parterze budynku. Lokal wymaga remontu.

Lokal znajduje się w budynku biurowo-administracyjno-mieszkalnym o dwóch kondygnacjach naziemnych oraz jednej kondygnacji podziemnej. Obiekt wzniesiony w konstrukcji mieszanej – szkieletowy, murowany, dach budynku typu stropodach pokryty papą, stropy gęsto żebrowe. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 610,74 mkw., na którą składa się powierzchnia magazynowa w piwnicy, powierzchnia biurowa na parterze oraz powierzchnia mieszkalna na piętrze. Budynek ocieplony i otynkowany. Obiekt posiada przyłącza i instalacje: elektryczne, wodno-kanalizacyjne, C.O. i C.W. (piec gazowy).

Obiekt posadowiony jest na działce (prawo własności), numer ewidencyjny 693, o powierzchni użytkowej 712 mkw. Schody, prowadzące do lokalu biurowego, nieznacznie przekraczają granicę działki sąsiedniej (działki nr ew. 687). Nieruchomość położona jest przy ul. Kościelnej 2A, w centrum miejscowości (Stare Miasto). W bezpośrednim otoczeniu dominuje zabudowa handlowo – usługowa oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Zgodnie ze studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość jest położona w strefie urbanizacji terenów zabudowanych oraz na terenie ścisłej ochrony konserwatorskiej. Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Burmistrza Miasta Łęczyca nieruchomość objęta jest Zabytkowym Układem Urbanistycznym wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Łęczyca.

Zgodnie ze świadectwem charakterystyki energetycznej lokalu niemieszkalnego nr SCHE/6180/124/2018 z dnia 12.06.2018 r. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK=428,3 kWh/(m²·rok).

Cena oczekiwana została wyznaczona na poziomie 370 000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy) złotych. Cena oczekiwana jest ceną netto. Transakcja będzie zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy o VAT, przy czym w przypadku gdy organ podatkowy wyda inne stanowisko w kwestii opodatkowania transakcji lub w przypadku zmiany przepisów prawa w tym zakresie, Oferent zobowiązuje się do pokrycia należnego podatku od towarów i usług. W związku ze zwolnieniem z podatku VAT, sprzedaż nieruchomości będzie objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości transakcji.

Informacja Administratora danych osobowych

[Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych]

Administratorem danych osobowych jest PZU SA z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail lub pisemnie na adres PZU SA, IOD, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.

[Przetwarzanie danych]

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

· przystąpienia oraz wzięcia przez Panią/Pana udziału w postępowaniu przetargowym – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest wybór najkorzystniejszej oferty,

· zawarcia i wykonywania umowy zawartej z PZU SA – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,

· wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego,

· ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Panią/Panem umową – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy.

Podanie danych osobowych jest konieczne do przystąpienia oraz udziału w postępowaniu przetargowym, zawarcia i wykonywania umowy.

[Okres przechowywania danych]

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

[Przekazywanie danych]

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

[Pani/Pana prawa]

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

Mapa

Więcej ogłoszeń od Biuro Nieruchomości