Logo
Wróć
Hala/Magazyn na sprzedaż
kujawsko-pomorskie
lipnowski
Dobrzyń nad Wisłą
ul. Lipnowska
Kompleks przemysłowo-magazynowy

Kompleks przemysłowo-magazynowy

43 542 000 zł
ul. Lipnowska, Dobrzyń nad Wisłą, lipnowski, kujawsko-pomorskie
1 477 zł/m²
Kompleks przemysłowo-magazynowy

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
29 486,76 m²
Rynek:
wtórny
Konstrukcja:
murowana
Parking:
utwardzony
Stan wykończenia:
gotowy/a
Posadzka:
niepylna
Ogrzewanie:
tak
Ogrodzenie:
tak

Opis

                                                     WARUNKI KONKURSU OFERT

w postępowaniu upadłościowym GPOiW NATURA Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Dobrzyniu nad Wisłą (dalej: ,,GPOiW NATURA), które toczy się przed Sądem Rejonowym w Toruniu V Wydział Gospodarczy, sygn. akt: V GUp 117/18.

Organizatorem konkursu ofert jest Dariusz Galek, doradca restrukturyzacyjny nr licencji 452 - syndyk masy upadłości GPOiW Natura Sp. z o.o. w upadłości, (dalej Syndyk) ustanowiony na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydziału Gospodarczego z dnia 06 września 2018 r., sygn. akt V GU 141/18.

Przedmiot konkursu ofert i cena wywoławcza.

prawa własności nieruchomości położonych w: województwie kujawsko – pomorskim, powiat lipnowski, gmina Dobrzyń nad Wisłą, miejscowość Dobrzyń nad Wisłą, składającej się z działek ewidencyjnych

 • nr 865/5, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WL1L/00038793/6;
 • nr 867/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WL1L/00037527/4;
 • nr 869/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WL1L/00039641/3;
 • nr 865/4, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WL1L/00037512/6;
 • nr 865/6, 865/7 i 865/8, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr WL1L/00036382/8.

 

Cena wywoławcza opisanej powyżej kompleksu nieruchomości  wynosi 43 542 000,00 zł netto (słownie: czterdzieści trzy miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące złotych 00/000 netto).

Cena sprzedaży wyżej określonych Przedmiotów Sprzedaży zostanie powiększona o podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, o ile podatek ten będzie należny.

Z dokumentacją dot. Przedmiotu Sprzedaży, w tym z opisem i oszacowaniem można zapoznać się w siedzibie Kancelarii Syndyka (Dariusz Galek. Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Adama Mickiewicza 10 w Lipnie) w godzinach od 10.00 do 15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną pod numerem: 608 090 898. Oględziny Przedmiotu Sprzedaży możliwe są w terminie ustalonym z Syndykiem.

Warunki uczestnictwa w Konkursie:

Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie zawierającej oznaczenie imienia i nazwiska lub nazwy uczestnika konkursu ofert z dopiskiem zamieszczonym na kopercie: "NIE OTWIERAĆ – Oferta konkursowa w postępowaniu upadłościowym GPOiW Natura Sp. z o.o. w upadłości, sygn. akt V GUp 117/18” w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Dariusza Galka przy ul. Adam Mickiewicza 10 w Lipnie do dnia 27 maja 2021 r. do godz. 15.00 (przy czym rozstrzygająca jest data wpływu oferty do Kancelarii – data prezentaty)

Do oferty należy dołączyć dokument stanowiący dowód wpłaty wadium. Wadium uważa się za wpłacone, jeżeli uznanie rachunku bankowego masy upadłości kwotą wadium nastąpi najpóźniej w dniu 27 maja 2021 r.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej Przedmiotu Sprzedaży, którego dotyczy oferta, na rachunek bankowy nr 46 1240 3389 1111 00107 1244 348 do dnia 27 maja 2021 r., wskazując w tytule przelewu WADIUM. W razie braku zapłaty wadium ofertę uważa się za niezłożoną.

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Dariusza Galka przy ul. Adam Mickiewicza 10 w Lipnie w dniu 28 maja 2021 r. o godz. 13.00.

Konkurs ofert przeprowadzi Syndyk.

Pełne warunki konkursu ofert dostępna na stronie Syndyka Masy Upadłościowej- Dariusza Galek

przeznaczenie obiektu

 • produkcyjne
 • biurowe
 • magazynowe

zabezpieczenia

 • system alarmowy
 • teren zamknięty

media

 • prąd
 • siła
 • kanalizacja
 • woda

dojazd

 • asfaltowy

pozostałe

 • pomieszczenia biurowe
 • zaplecze socjalne
 • rampa

Mapa

Więcej ogłoszeń od KRUK S.A.