Logo
WróćLokal użytkowy na sprzedażopolskiekluczborskiKluczborkul. MickiewiczaKluczbork, Mickiewicza 2A

Kluczbork, Mickiewicza 2A

1 200 000 zł
ul. Mickiewicza, Kluczbork, kluczborski, opolskie
1 096 zł/m²
Kluczbork, Mickiewicza 2A

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
1 095,32 m²
Rynek:
wtórny

Opis

Nieruchomość sprzedawana w trybie uproszczonego postępowania przetargowego. 

Wymagania ofertowe oraz dokumenty dotyczące Nieruchomości dostępne są u osoby kontaktowej:

Michał Ornoch

k: 785 992 858

t: 22 582 22 29

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności (PZU SA udział 77/100 oraz PZU Życie SA udział 23/100) nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka gruntu nr 115/2, obręb Kluczbork, o powierzchni 884 mkw. zabudowanej budynkiem biurowym położonej w Kluczborku przy ul. Mickiewicza 2a. Budynek biurowy 4 kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, o powierzchni zabudowy 370 mkw. oraz powierzchni użytkowej 1 095,32 mkw., budowa zakończona w 1994 roku. Rok budowy budynku ujawniony w ewidencji gruntów i budynków 1915. Budynek zbudowany w technologii tradycyjnej na fundamencie z betonu zbrojonego, ściany fundamentów i piwnic murowane z betonu, ściany nadziemne murowane. Słupy żelbetowe, stropodach z płyt prefabrykowanych korytkowych kryty papą, a częściowo drewniany kryty dachówką (karpiówka), schody żelbetowe wylewane, szyb windy żelbetowy, wylewany.

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: kanalizacja sanitarna i deszczowa, instalacja wodociągowa, instalacja centralnego ogrzewania z węzłem cieplnym sieci miejskiej ECO Kluczbork, instalacja elektryczna oświetlenia i gniazd elektrycznych, wentylacja grawitacyjna, klimatyzatory w poszczególnych pomieszczeniach, sieć teleinformatyczna, system alarmowy, instalacja hydrantów p.poż. (nie spełnia aktualnych wymagań p.poż.). W budynku znajduje się winda, która wymaga remontu.

Zestawienie powierzchni w budynku:

• piwnica – 123,29 mkw.

• parter – 229,06 mkw.

• I piętro – 253,14 mkw.

• II piętro – 266,05 mkw.

• III piętro – 208,32 mkw.

• IV piętro (maszynownia) – 15,46 mkw.

Powierzchnia użytkowa łącznie: 1 095,32 mkw.

Nieruchomość zlokalizowana w centrum Kluczborka, w odległości ok. 300 m od Rynku, w strefie zabudowy śródmiejskiej, w zachodniej części Starego Miasta, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej – kamienice mieszkalne z częścią usługową oraz budynków użyteczności publicznej i infrastruktury śródmiejskiej. Otoczenie Nieruchomości tworzą budynki kamienic mieszkalnych i usługowobiurowych instytucji użyteczności publicznej z różnego okresu czasu (Poczta Polska, Dom Kultury, Kino, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Hala sportowa, Nadleśnictwo Kluczbork, Liceum Ogólnokształcące). W bliskim sąsiedztwie znajdują się także mury miejskie, płyta rynku Starego Miasta, ogródki działkowe.

Na terenie Nieruchomości znajduje się utwardzony kostką brukową parking na 8 samochodów, przy czym wjazd na parking odbywa się przez działki drogowe nr 115/3, 159 oraz 117, do których Sprzedający nie posiada tytułu prawnego. W momencie sprzedaży i przekazania Nieruchomości na parkingu mogą znajdować się pojazdy lub inne przedmioty, nie należące do Sprzedającego, Sprzedający nie będzie ponosił kosztów ich usunięcia.

Zgodnie ze świadectwem charakterystyki energetycznej budynku biurowego nr SCHE/6180/117/2018 z dnia 12.06.2018 r. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię końcową EK wynosi 105,0 kWh/(m2*rok).

Cena oczekiwana została wyznaczona na poziomie 1 200 000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) złotych. Cena oczekiwana jest ceną netto. Transakcja będzie zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o VAT, przy czym w przypadku gdy organ podatkowy wyda inne stanowisko w kwestii opodatkowania transakcji lub w przypadku zmiany przepisów prawa w tym zakresie, Oferent zobowiązuje się do pokrycia należnego podatku od towarów i usług. W związku ze zwolnieniem z podatku VAT nieruchomość będzie objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości transakcji.

Informacja Administratora danych osobowych

[Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych]

Administratorem danych osobowych jest PZU SA z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail lub pisemnie na adres PZU SA, IOD, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.

[Przetwarzanie danych]

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

· przystąpienia oraz wzięcia przez Panią/Pana udziału w postępowaniu przetargowym – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest wybór najkorzystniejszej oferty,

· zawarcia i wykonywania umowy zawartej z PZU SA – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,

· wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego,

· ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Panią/Panem umową – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy.

Podanie danych osobowych jest konieczne do przystąpienia oraz udziału w postępowaniu przetargowym, zawarcia i wykonywania umowy.

[Okres przechowywania danych]

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

[Przekazywanie danych]

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

[Pani/Pana prawa]

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

 

Mapa

Raport cen ofertowych

Lokale użytkowe, opolskie

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od Biuro Nieruchomości