Logo
Wróć
Lokal użytkowy na sprzedaż
wielkopolskie
Kalisz
al. Wojska Polskiego 173Kalisz, al. Wojska Polskiego 173

Kalisz, al. Wojska Polskiego 173

678 000 zł
al. Wojska Polskiego 173, Kalisz, wielkopolskie
1 105 zł/m²
Kalisz, al. Wojska Polskiego 173

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
613,33 m²
Rynek:
wtórny
Umiejscowienie lokalu:
w bloku
Piętro:
parter

Opis

Nieruchomość sprzedawana w trybie uproszczonego postępowania przetargowego. Wymagania ofertowe oraz dokumenty dotyczące Nieruchomości dostępne u osoby kontaktowej:

Marcin Skwarek

k: tel. +48 781 999 532
t: tel. +48 22 582 45 23

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu niemieszkalnego położonego w Kaliszu, przy Al. Wojska Polskiego 173 wraz z udziałem związanym z własnością lokalu. Lokal położony jest na parterze 5 kondygnacyjnego budynku mieszkalnego, w centrum Kalisza, przy głównej ulicy miasta Al. Wojska Polskiego, która stanowi obwodnicę śródmiejską Kalisza.

W skład lokalu wchodzą również pomieszczenia zlokalizowane w piwnica oraz przynależny do lokalu garaż. Stan techniczny lokalu dobry, wymagający odświeżenia. Standard wykończenia: drzwi wejściowe PCV przeszklone, drzwi wewnętrzne z płyty, stolarka okienna PCV, podłogi – glazura i wykładziny, ściany – tynk mineralny, gładź gipsowa, glazura.

Obszar, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kalisza działki, na których zlokalizowana jest nieruchomość, wchodzą w skład dwóch jednostek bilansowych:

• jednostka bilansowa U z przeznaczeniem pod tereny zabudowy usługowej (działki 5/1, 5/3, 6, 24/2 i 72/5);

• jednostka bilansowa KD z przeznaczeniem pod tereny dróg i ulic (działka 72/6 o powierzchni 40 mkw., stanowiąca pas drogowy ulicy Majkowskiej i Alei Wojska Polskiego).

Zestawienie powierzchni lokalu (według księgi wieczystej): - parter: 502,54 mkw. - piwnica: 92,55 mkw. - garaż: 18,24 mkw. Łącznie: 613,33 mkw.

Zgodnie ze świadectwem charakterystyki energetycznej lokalu nr 111 z dnia 24.04.2016 r. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK=184,4 kWh/(mL·rok).

Cena oczekiwana została wyznaczona na poziomie 678 000 (słownie: sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy) złotych. Cena oczekiwana jest ceną netto. Transakcja zbycia przedmiotowej Nieruchomości będzie zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy o VAT, przy czym w przypadku gdy organ podatkowy wyda inne stanowisko w kwestii opodatkowania transakcji lub w przypadku zmiany przepisów prawa w tym zakresie, Oferent zobowiązuje się do pokrycia należnego podatku od towarów i usług. W związku ze zwolnieniem z podatku VAT nieruchomość będzie objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości transakcji.

Informacja Administratora danych osobowych

[Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych]

Administratorem danych osobowych jest PZU SA z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail lub pisemnie na adres PZU SA, IOD, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.

[Przetwarzanie danych]

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

· przystąpienia oraz wzięcia przez Panią/Pana udziału w postępowaniu przetargowym – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest wybór najkorzystniejszej oferty,

· zawarcia i wykonywania umowy zawartej z PZU SA – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,

· wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego,

· ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Panią/Panem umową – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy.

Podanie danych osobowych jest konieczne do przystąpienia oraz udziału w postępowaniu przetargowym, zawarcia i wykonywania umowy.

[Okres przechowywania danych]

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

[Przekazywanie danych]

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

[Pani/Pana prawa]

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

Mapa

Raport cen ofertowych

Lokale użytkowe, Kalisz

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od Biuro Nieruchomości