Bartosz Piwowarski Inwestycje w nieruchomości

Bartosz Piwowarski Inwestycje w nieruchomości

Zobacz
Wróć
Działka na sprzedaż
warmińsko-mazurskie
lidzbarski
Drwęczno
Inwestycja-zabudowa jednorodzinna Orneta/Drwęczno
Inwestycja-zabudowa jednorodzinna Orneta/Drwęczno

Inwestycja-zabudowa jednorodzinna Orneta/Drwęczno

265 000 zł
Drwęczno, lidzbarski, warmińsko-mazurskie
27 zł/m²

Opis

Drwęczno to niewielka osada położona przy drodze wojewódzkiej 513 Pasłęk - Lidzbark Warmiński. Jest to miejsce, w którym osidlają się mieszkańcy Ornety jak i punkt agroturystyczny.

To tu posiadamy do sprzedaży teren o powierzchni blisko 1 hektar, płaski, zbliżony kształtem do prostokąta. Położenie działki 3,5 km od Ornety i 35 km od Pasłęka i drogi S7 Warszawa - Gdańsk.

Teren ten objęty jest miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego - UCHWAŁA NR XLVI/354/10 RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE z dnia 28 września 2010 r.

Przeznaczenie terenu:
1) ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem 1.MNU.4;
2) przeznaczenie podstawowe - lokalizacja obiektów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
3) przeznaczenie dopuszczalne - lokalizacja obiektów usługowych, obiektów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu
i infrastruktury technicznej.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) zabudowa może podlegać wymianie, rozbudowie, przebudowie, remontom, nadbudowie, adaptacjom
i zmianom sposobu użytkowania budynków i pomieszczeń pod warunkiem utrzymania przeznaczenia
podstawowego lub dopuszczalnego terenu;
2) dopuszcza się zabudowę budynkami wolnostojącymi, dobudowanymi, zespołem budynków;
3) funkcje usługowe i działalność gospodarczą można realizować z zachowaniem zasad ograniczenia uciążliwości
w lokalach wbudowanych, dobudowanych lub w samodzielnych obiektach budowlanych.
3. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, w nawiązaniu do zabudowy istniejącej, zgodnie z warunkami
zarządcy drogi;
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - do 30 %;
3) udział powierzchni biologicznie czynnej - minimum 50 %;
4) geometria dachu budynków - dachy strome o kącie nachylenia połaci dachowych 30 do 45 stopni;
5) dopuszcza się stosowanie dachów naczółkowych, ryzalitów, lukarn, ganków;
6) dopuszcza się zabudowę budynkami wieloczłonowymi z kalenicami na różnych wysokościach, krzyżującymi
się pod kątem prostym lub/i równoległymi;
7) w obiektach funkcji usług, wiat, na granicy działek, dopuszcza się stosowanie dachów o nachyleniu połaci do
15 stopni;
8) maksymalna wysokość zabudowy - do 11 m, do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe;
9) maksymalna liczba kondygnacji podziemnych - 1 kondygnacja;
10) maksymalna wysokość zabudowy garaży, wiat - 5 m.

Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
1) dopuszcza się dokonanie podziału i scaleń nieruchomości;
2) dopuszcza się dokonanie podziałów wtórnych terenu w związku z wydzieleniem własności obiektów i lokali.
5. Ustala się następujące zasady podziału nieruchomości na działki budowlane funkcji podstawowej:
1) minimalna szerokość frontu działki - 30,0 m;
2) minimalna powierzchnia działki - 1500 mkw;
3) wszystkie wydzielone części nieruchomości muszą mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej, zachować kąt
położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego 75 - 90 stopni.

Ustalenia dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej publicznej zgodnie z warunkami zarządcy sieci;
2) zaopatrzenie w energię elektryczną - zgodnie z warunkami zarządcy sieci;
3) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej publicznej zgodnie z warunkami zarządcy sieci;
4) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie szczelnych zbiorników na nieczystości
i systemów oczyszczania ścieków i wód opadowych;
5) w zabudowie zagrodowej obowiązuje stosowanie szczelnych płyt na obornik i szczelnych zbiorników na
gnojowicę;
6) odprowadzanie wód opadowych - na terenie działki;
7) zaopatrzenie w energię cieplną - stosowanie indywidualnych i lokalnych systemów grzewczych opartych na
nieuciążliwych dla otoczenia źródłach energii;
8) lokalizacja miejsc parkingowych na terenie objętym planem lub przestrzeni publicznej zgodnie z ustaleniami §
16;
9) obsługa komunikacyjna terenów - istniejące i projektowane zjazdy z dróg publicznych; dopuszcza się
połączenia komunikacyjne z terenami sąsiednimi.
7. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia, użytkowania:
- dopuszcza się użytkowanie rolnicze nieruchomości bez ustalania terminu.

Dojazd do terenu drogą polną (około 1 k m od drogi asfaltowej). Przez teren przebiega linia średniego napięcia. Wodociąg około 300 m.

Zapraszamy do kontaktu
Bartosz Piwowarski
Tel. 533 040 200

Marek Dulniawka
Tel. 794 040 290

Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.
Pracujemy także w innych godzinach, oraz w weekendy po uzgodnieniu, przynajmniej na 3 dni wcześniej.
Nie odpowiadamy na zapytania o nieruchomości bez udostępnienia nr kontaktowego.

Jeżeli szukacie Państwo nieruchomości na Warmii i Mazurach prosimy o kontakt z naszym agentem.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Dane w niej zawarte mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianie.

Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

Mapa

Więcej ogłoszeń od Bartosz Piwowarski Inwestycje w nieruchomości

Kontakt