Home Experts

Home Experts

Zobacz
Wróć
Działka na sprzedaż
warmińsko-mazurskie
elbląski
Pasłęk
Dworcowa
Grunt inwestycyjny przy trasie S7
Grunt inwestycyjny przy trasie S7

Grunt inwestycyjny przy trasie S7

3 900 000 zł
Otodom Finanse:kalkulator kredytu hipotecznego
Dworcowa, Pasłęk, elbląski, warmińsko-mazurskie
34 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
113 200 m²
Typ działki
inna
Położenie
Wymiary
Obsługa zdalna
Typ ogłoszeniodawcy
biuro nieruchomości

Opis

Oferta obejmuje sprzedaż następujących działek położonych w Pasłęku (województwo warmińsko-mazurskie), przy ulicy Dworcowej w bezpośrednim sąsiedztwie trasy S7 Gdańsk-Warszawa. Położona na obrzeżasz miasta, w pobliżu zlokalizowane liczne zakłady produkcyjne i usługowe (min. ICC Sery Pasłęk, Agroma Olsztyn, DRE,

W sprzedaży są następujące działki
4/28 - 4.20 ha - oznaczony w planie miejscowym jako VIII.28.PU tereny funkcji przemysłowej i usługowej, obręb geodezyjny Sakówko. Część działki znajduje się na terenie wydzielenia wewnętrznego na którym obowiązuje zagospodarowanie w formie biologicznie czynnej z zadrzewieniem w korytarzu ekologicznym rzeki Brzezinka. Klasyfikacja gruntów - IIIb grunty orne
25 - 3.27 ha - obręb geodezyjny 05 Pasłęk, oznaczona w planie miejscowym jako VIII.11.MU tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej , VIII.25.MU tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej w tym składy, magazyny i hurtownie, rzemiosło oraz funkcje obsługi komunikacji. Przez w/w teren przebiega droga dojazdowa klasy D. Klasyfikacja gruntów - IVa grunty orne
28 - 3.85 ha - obręb geodezyjny 05 Pasłęk, oznaczona w planie miejscowym jako VIII.25.MU tereny zabudowy mieszkaniowej. Część działki znajduje się na terenie wydzielenia wewnętrznego w którym obowiązuje zagospodarowanie w formie powierzchni biologicznie czynnej z zadrzewieniami jako korytarza ekologicznego rzeki Brzezinka. Niewielka część działki znajduje się na terenie wydzielenia przeznaczonej na drogę wewnętrzną oraz ciąg pieszy. Klasyfikacja gruntów - IVa grunty orne i pastwiska

Wskazane powyżej działki nie leżą na terenie objętym planem rewitalizacji i nie leżą w specjalnej strefie rewitalizacji.

Warunki zabudowy:

VIII.28.PU należy zapewnić przebieg ciągu pieszego oznaczonego jako 28/1.1.KX.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) zasady lokalizacji reklam:
a) dopuszcza się lokalizację reklam wolnostojących o wysokości nośnika do 8m, usytuowanych
z zachowaniem ustalonych w planie linii zabudowy,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: na terenie wydzieleń wewnętrznych 28/3.1 i 28/3.2
obowiązuje zagospodarowanie w formie powierzchni biologicznie czynnej z zadrzewieniami w korytarzu
ekologicznym rzeki Brzezinka.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy.
5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) w odległości nie mniejszej niż 25m od drogi biegnącej wzdłuż zachodniej granicy planu oraz drogi
0.15.KD.S(Z),
b) w odległości nie mniejszej niż 8m od linii rozgraniczających ulicy 0.24.KD.L;
2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: dowolny,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: dowolny;
3) parametry zabudowy:
a) wysokość zabudowy: do 16 m, nie dotyczy budowli,
b) kształt dachu dowolny;
4) zasady podziału na działki:
a) wielkość działki budowlanej: nie mniej niż 2 ha,
b) inne parametry działek budowlanych dowolne,
c) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych o szerokości w liniach rozgraniczających minimum 12 m,
w przypadku drogi nie przelotowej z placem do zawracania o minimalnych wymiarach 20mx20m,
d) projekt podziału na działki winien obejmować cały teren elementarny;
5) wyklucza się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy działki.
6. Obsługa komunikacyjna: wjazd na teren z drogi 0.24.KD.L bez ograniczeń, z drogi znajdującej się za
zachodnią granicą planu, po uzgodnieniu z zarządcą drogi.
Stawka procentowa: dla całego terenu VIII.28.PU ustala się stawkę procentową w wysokości 30%

VIII.25.MU
1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej:
1) w strefie ograniczeń dla lokalizacji funkcji mieszkaniowych w sąsiedztwie drogi krajowej S7, oznaczonej
na rysunku planu:
a) wyklucza się lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej i rozbudowę istniejących budynków
mieszkalnych,
b) wyklucza się lokalizację usług publicznych związanych z oświatą i wychowaniem a także ochroną
zdrowia w lecznictwie zamkniętym;
2) na pozostałym terenie zabudowę mieszkaniową dopuszcza się w formie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostojącej;
3) na terenie wydzieleń wewnętrznych 25/1.5 i 25/1.6 dopuszcza się składy, magazyny i hurtownie, rzemiosło
oraz funkcje obsługi komunikacji;
4) ustala się następujące zasady zagospodarowania:
a) tereny wydzieleń wewnętrznych 25/1.1.KD.W i 25/1.2.KD.W przeznaczone są dla dróg wewnętrznych,
b) tereny wydzieleń wewnętrznych 25/1.3.KX i 25/1.4.KX przeznaczone są dla ciągów pieszych.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) zasady lokalizacji reklam:
a) lokalizację reklam wolnostojących dopuszcza się na terenie wydzieleń wewnętrznych 25/1.5 i 25/1.6
o wysokości nośnika do 8 m, usytuowanych z zachowaniem ustalonych w planie linii zabudowy,
b) lokalizację reklam wbudowanych dopuszcza się na całym terenie, o powierzchni nośnika nie więcej niż 4 m
c) dopuszcza się maksymalnie jeden nośnik na działce.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: na terenie oznaczonym jako wydzieleń
wewnętrznych 25/3.1 i 25/3.2 obowiązuje zagospodarowanie w formie powierzchni biologicznie czynnej
z zadrzewieniami, jako korytarza ekologicznego rzeki Brzezinki.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy.
5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się oznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) w odległości minimum 8m od granicy planu tj. linii rozgraniczających ul. Dworcowej,
b) w odległości minimum 6m od linii rozgraniczających ulic VIII.09.KD.D oraz dróg wewnętrznych
i ciągów pieszych na terenie VIII.25.MU ustalonych w planie;
2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: nie więcej niż 0,4,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 30%;
3) parametry zabudowy:
a) wysokość zabudowy: do 12 m, dotyczy także budowli,
b) kształt dachu dowolny;
4) zasady podziału na działki:
a) wielkość działki budowlanej: nie mniej niż 1200 m
b) inne parametry działek budowlanych dowolne,
b) dopuszcza się wydzielanie dojazdów do działek o szerokości w liniach rozgraniczających nie mniej niż
8 m, w przypadku dojazdu nie przelotowego na zakończeniu obowiązuje lokalizacja placu do zawracania
o wymiarach nie mniejszych niż 12,5 m x 12,5 m;
5) wyklucza się lokalizację zabudowy przy granicy działki.
6. Obsługa komunikacyjna:
1) wjazd na teren bez ograniczeń z ulicy VIII.09.KD.D i dróg wewnętrznych 25/1.1.KD.W i 25/1.2.KD.W,
wyklucza się lokalizację nowych zjazdów z ul. Dworcowej;
2) dla dróg wewnętrznych 25/1.1.KD.W i 25/1.2.KD.W ustala się:
a) szerokość w liniach rozgraniczających: nie mniej niż 10m,
b) urządzenie dostosowane do potrzeb współwłaścicieli drogi,
c) na zakończeniu obowiązuje lokalizacja placu do zawracania o wymiarach nie mniejszych niż 12,5 m x
12,5 m.
7. Stawka procentowa:
1) dla gruntów będących własnością Gminy Pasłęk ustalenie stawki procentowej nie ma zastosowania;
2) dla pozostałej części terenu VIII.25.MU ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.

Media przy działkach:
prąd, sieci teletechniczne. w niedalekiej odległości kanalizacja, sieć wodociągowa, sieć ciepłownicza. 

Informacje dodatkowe

Ogrodzenie
nie
Media
prąd, telefon, woda
Dojazd
asfaltowy
Okolica
brak informacji

Mapa

Więcej ogłoszeń od Home Experts

Kontakt