Logo
Wróć do listy
Działka na sprzedaż
śląskie
Katowice
Ligota-Panewniki
Bałtycka
Działka zabudowana
Działka zabudowana

Działka zabudowana

2 528 191,50 zł
Katowice, Ligota-Panewniki, Bałtycka

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
4 592 m²
Typ działki:
budowlana

Opis


Działka zabudowana


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ

w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego

TAURON Ciepło sp. z o. o.

z siedzibą w Katowicach, 40 – 126, ul. Grażyńskiego 49

NIP 954-273-20-17, REGON 242734832, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego pod nr KRS 0000396345, przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach VIII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

ZAPRASZA

do składania w siedzibie Spółki pisemnych ofert na zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Katowicach przy ul. Bałtyckiej 67, na którą składa się prawo własności działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 66/10, obręb 0003 Ligota o powierzchni 4592m2, objętej księgą wieczystą nr KA1K/00019637/2, prawo własności budynków wraz z urządzeniami wchodzącymi w skład nieruchomości za cenę wywoławczą nie niższą niż 2 528 191,50 netto (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 50/100) z zastrzeżeniem ustanowienia nieodpłatnych, nieograniczonych w czasie służebności przesyłu dla jednej sieci ciepłowniczej o różnych średnicach tj. 2xDn200 i 2xDn150, posadowionej na działce gruntu nr 66/10, ujawnionej w księdze wieczystej nr KA1K/00019637/2, na rzecz TAURON Ciepło sp. z o.o. i każdoczesnego właściciela sieci, przy czym zakres i sposób wykonywania tej służebności zostanie szczegółowo określony w umowie o ustanowienie tej służebności oraz ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu dla elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej Nn posadowionej na działce gruntu nr 66/10 ujawnionej w księdze wieczystej nr KA1K/00019637/2, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. i każdoczesnego właściciela tej sieci, za kwotę 2 500,00 zł netto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) przy czym zakres i sposób wykonywania tej służebności zostanie szczegółowo określony w umowie o ustanowienie tej służebności.

Nabywca będzie zobowiązany do wykonania w ciągu 3 miesięcy od dnia nabycia nieruchomości na własny koszt ogrodzenia działki nr 66/10 od działki nr 66/11, według załączonej mapy, wysokości minimalnej 1,80 m, wykonanego z materiałów zapewniających trwałość całości ogrodzenia w min. 20 letnim okresie użytkowania.

Ogrodzenie powinno spełniać następujące wymagania:

1. konstrukcja ze sztywnych paneli, średnica drutu minimum 5mm, oko 50mm x 200mm,

2. podmurówka o wysokości min. 25cm ponad poziom gruntu oraz wpuszczana w grunt na głębokość min 5cm,

3. spełniać walory estetyczne, współgrać z otoczeniem i nie wymagać skomplikowanej konserwacji.

Cena wywoławcza wynosi: 2 528 191,50 netto (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 50/100)

Termin wpływu Wadium na konto Spółki: do dnia 13.12.2021r.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 15.12.2021r. do godz. 9:00 w kancelarii w siedzibie Spółki przy ul. Grażyńskiego 49 w Katowicach.

Termin i miejsce przeprowadzenia Przetargu: 16.12.2021r. o godz. 9:00 w siedzibie Spółki przy ul. Grażyńskiego 49 w Katowicach (parter sala narad).

Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu Przetargu:

Informacje można uzyskać pod numerami telefonu 572 887 550 lub 572 897 420 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.

Zastrzeżenie: spisanie umowy sprzedaży nieruchomości odbywa się w Kancelarii Notarialnej wybranej przez Spółkę.

Uwaga: oferenci chcący uczestniczyć w otwarciu ofert (obecność nie jest obowiązkowa), są proszeni o kontakt pod nr telefonu 572 887 550 w dniu 15.12.2021r. z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego podyktowanego sytuacją epidemiologiczną.

Szczegółowe warunki Przetargu udostępnione są na stronie internetowej Spółki , ,

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość gruntowa zabudowana, przeznaczona do sprzedaży, położona w Katowicach przy ul. Bałtyckiej 67, na którą składa się:

1. prawo własności działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 66/10, obręb 0003 Ligota o powierzchni 4592m2, objętej księgą wieczystą nr KA1K/00019637/2

2. prawo własności budynku kotłowni ul. Bałtycka 67 o powierzchni użytkowej 479m2

3. prawo własności budynku kotłowni ul. Partyzantów o powierzchni użytkowej 203m2

4. prawo własności placu składowego opału i żużla ogrodzony murem oporowym

5. prawo własności budynku nawęglania

oraz elementy wyposażenia kotłowni i infrastruktura towarzysząca wyspecyfikowane w poniższej tabeli:

1. Technologia w kotł. K-7 K-ce ul. Bałtycka 67(Bema)

2. Urząd. techn i arm. *LT+118/03-5% pompy-5szt.zlo

3. Kocioł stalowy WCO-80A/100/2-Kotłownia

4. Kocioł stalowy WCO-80A/115/2-Kotłownia

5. Kocioł stalowy WCO-80A/100/2-Kotłownia

6. Kocioł stalowy WCO-80A/150/2-Kotłownia

7. Kocioł stalowy WCO-80A/150/2-Kotłownia nr 224720

8. Kocioł stalowy WCO-80A/100/2-Kotłownia nr 224794

9. Pompy GRUNDFOS LP100-125/130 – 2 szt.,zaw.kul.fi150-2

10. Pompa obiegowa c.o. typ LP 100-125/130 GRUNDFOS-1

11. Układ sterowania, zabezpieczeń i sygnalizacji

12. Urządzenie elektryczne-Kotłownia

13. Monitoring składu opalu (monitor 14”–1szt,

14. Taśmociąg nawęglana–1 szt; K-ce ul. Bałtycka 67

15. Urządzenia AKP - Kotłownia

16. Waga taśmowa elektroniczna WMPT 500/35/1,24-1szt

17. Licznik dn 200, filtr dn 250, magnet.dn250;zaw. kul.2


Działka gruntu nr 66/10 stanowi własność TAURON Ciepło sp. z o. o.

Budynki, budowle oraz urządzenia kotłowni i infrastruktury technicznej są własnością Spółki TAURON Ciepło sp. z o.o.

Nieruchomość stanowiąca działkę gruntu nr 66/10 jest ogrodzona oraz posiada dostęp do drogi publicznej. Na nieruchomości są sieci: energetyczna (stanowiąca własność TAURON Dystrybucja S.A.), ciepłownicza 2xDn150 i 2xDn200 (stanowiąca własność TAURON Ciepło sp. z o.o.), wodociągowa i kanalizacyjna.

Przez działkę gruntu nr 66/10 przebiega sieć ciepłownicza 2xDn 200/2xDn150, która stanowi własność TAURON Ciepło sp. z o.o. Ponieważ sieć ciepłownicza służy do dystrybucji energii cieplnej do odbiorców zewnętrznych, nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia dla niej nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz TAURON Ciepło sp. z o.o. i każdoczesnego właściciela tej sieci przy czym zakres i sposób wykonywania tej służebności zostanie szczegółowo określony w umowie o ustanowienie tej służebności.

Przez działkę gruntu nr 66/10 przebiega sieć elektroenergetyczna podziemna linii kablowej Nn, która stanowi własność TAURON Dystrybucja S.A., nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia dla niej służebności przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. i każdoczesnego właściciela tej sieci, za kwotę 2 500,00 zł netto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) przy czym zakres i sposób wykonywania tej służebności zostanie szczegółowo określony w umowie o ustanowienie tej służebności.

Na działce gruntu nr 66/10 posadowione są trzy budynki:

1. Budynek Kotłowni – ul. Bałtycka 67 o powierzchni zabudowy 375m2, powierzchni użytkowej 479m2 i kubaturze 3037m3. Budynek wzniesiony w latach 80 XX wieku. Budynek jest murowany niepodpiwniczony z dachem pokrytym papą w niskim stanie technicznym, niskim standardzie wyposażenia i wykończenia, nadający się do remontu generalnego lub rozbiórki.

2. Budynek kotłowni - ul. Partyzantów o powierzchni zabudowy 259m2, powierzchni użytkowej 203m2 i kubaturze 911m3. Budynek jest murowany, niepodpiwniczony, dach kryty papą. Elewacja budynku odnowiona w roku 2014. Budynek w średnim stanie technicznym, niskim standardzie wyposażenia i wykończenia, nadający się do remontu.

3. Budynek taśmociągu nawęglania o powierzchni zabudowy 33m2, wzniesiony w latach 80 XX wieku. Budynek murowany, niepodpiwniczony z dachem pokrytym papą. Budynek stanowi część taśmociągu nawęglania. Budynek jest w niskim stanie technicznym, niskim standardzie wyposażenia i wykończenia, nadający się do remontu generalnego lub rozbiórki.

Teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla tego obszaru obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – II edycja, zatwierdzone Uchwałą nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r., zgodnie z którym, teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość określony został jako MN2 – obszary zabudowy mieszkaniowej niskiej (jednorodzinnej i wielkorodzinnej).

Nabywca będzie zobowiązany do wykonania w ciągu 3 miesięcy od dnia nabycia nieruchomości na własny koszt ogrodzenia działki nr 66/10 od działki nr 66/11, według załączonej mapy, wysokości minimalnej 1,80 m, wykonanego z materiałów zapewniających trwałość całości ogrodzenia w min. 20 letnim okresie użytkowania.

Ogrodzenie powinno spełniać następujące wymagania:

1. konstrukcja ze sztywnych paneli, średnica drutu minimum 5mm, oko 50mm x 200mm,

2. podmurówka o wysokości min. 25cm ponad poziom gruntu oraz wpuszczana w grunt na głębokość min 5cm,

3. spełniać walory estetyczne, współgrać z otoczeniem i nie wymagać skomplikowanej konserwacji.

Zastrzeżenie: spisanie umowy sprzedaży nieruchomości odbywa się w Kancelarii Notarialnej wybranej przez Spółkę.


Mapa ewidencyjna:

Mapa ogrodzenie:

Mapa służebności TC:

Mapa służebności TD:

Warunki przetargu:

RODO:

Kontakt:
TAURON Ciepło sp. z o.o.
tel: 57 289 74 20

Mapa

Raport cen ofertowych

Działki, Katowice

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od Monitor Urzędowy