bmnieruchomości.eu

Zobacz
Wróć
Działka na sprzedaż
wielkopolskie
poznański
Kórnik
Działka z POTENCJAŁEM ! Dostęp do JEZIORA ! 5366m2
Działka z POTENCJAŁEM ! Dostęp do JEZIORA ! 5366m2

Działka z POTENCJAŁEM ! Dostęp do JEZIORA ! 5366m2

930 000 zł
Otodom Finanse:kalkulator kredytu hipotecznego
Kórnik, poznański, wielkopolskie
173 zł/m²

Obsługa zdalna

Film
Obsługa zdalna

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
5366 m²
Typ działki
Położenie
Wymiary
40m x 126m
Obsługa zdalna
Typ ogłoszeniodawcy
biuro nieruchomości

Opis

                                                            !! BEZ PROWIZJI !!

          !! NAD JEZIOREM !! DZIAŁKA OBJĘTE PLANEM !! W 20 MINUT W CENTRUM POZNANIA !!

                                             

                                !! OGRODZENIE !!                             !! ŻYWOPŁOT !!

      

     Przedmiotem sprzedaży jest działka o powierzchni 5366m2 z bezpośrednim dostępem do jeziora Skrzynki Duże .

     Nieruchomość znajduję się w Skrzynkach 1,5 km od Kórnika niedaleko wjazdu na S11 co gwarantuje dotarcie do centrum Poznania w 20 minut a dojazd autem do ronda Rataje zajmuje niespełna 10 minut. Teren w całości ogrodzony siatką oraz żywopłotem w postaci świerków . 

W sąsiedztwie znajdziemy takie udogodnienia jak sauna , korty tenisowe , siłownia , restauracja . W najbliższej okolicy przeważa zabudowa rezydencjonalna .

Nieruchomość objęta planem o następującej treści :

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem US/MN, w zakresie:

1. Przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren usług sportu, turystyki i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjonal- nej;

2) przeznaczenie uzupełniające: miejsca parkingowe, usługi handlu i małej gastronomii, urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

2) zakaz lokalizacji urządzeń telefonii komórkowej.

3. Zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zakaz prowadzenia prac trwale i niekorzystnie naruszających istniejące na tym obszarze stosunki gruntowo - wodne;

2) zakaz prowadzenia działań uciążliwych dla środowiska wynikających z prowadzenia działalności sportowo - rekreacyjnej;

3) zakaz emitowania czynników szkodliwych i uciążliwych poza granice działek objętych planem;

4) zakaz zanieczyszczania podłoża gruntowego w trakcie budowy i użytkowania obiektów rekreacyjne - sportowych;

5) obowiązek zachowania naturalnego ukształtowania terenu;

6) obowiązek wprowadzenie wielopiętrowej zieleni tworzonej przez drzewa i krzewy szczególnie od strony jeziora;

7) obowiązek nasadzenia drzew i krzewów w sposób nie kolidujący z infrastrukturą techniczną;

8) obowiązek wyposażenia terenu w miejsca do segregacji i zbierania odpadów;

9) obowiązek stosowania do celów grzewczych paliw bezpiecznych dla środowiska, tzn. nie powodujących przekroczenia dopuszczalnych poziomów wartości substancji odniesienia w powietrzu określonych w przepisach odrębnych;

10) obowiązek docelowego podłączenia projektowanych obiektów do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

11) zagospodarowanie wód deszczowych w ramach własnej posesji, a docelowo do sieci kanalizacji deszczowej.

4. Zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) ustała się obowiązek podjęcia działań o których mowa w przepisach odrębnych dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w przypadku odkrycia w czasie prac ziemnych obiektu co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem lub obiektem archeologicznym;

2) teren objęty planem nie jest położony w granicach strefy ochrony konserwatorskiej oraz ochrony archeologicznej.

5. Wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - teren nie jest obszarem przestrzeni publicznej.

6. Parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1) obowiązek sytuowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjonalnej oraz wszystkich obiektów sportowo - rekreacyjnych na obszarze wyznaczonym na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

2) maksymalną powierzchnię zabudowy działki w wielkości 30%;

3) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego w wielkości 30% powierzchni działki;

4) maksymalną wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych rezydencjonalnych: jedna kondygnacja z mieszkalnym poddaszem, wysokość gzymsu mierzona od średniej rzędnej terenu naturalnego maksymalnie 4,0 m;

5) możliwość realizacji kondygnacji podziemnych jeżeli ich budowa nie doprowadzi do zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego oraz destabilizacji stosunków wodnych niekorzystnie oddziaływujących na stateczność gruntów;

6) lokalizację obiektów o funkcjach sportowo - rekreacyjnych w formie zabudowy wolnostojącej;

7) maksymalną wysokość dla obiektów o funkcjach sportowo - rekreacyjnych: 9,0 m n.p.t;

8) obowiązek realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych rezydencjonalnych z dachami stromymi, dwu lub wielospadowymi o nachyleniu do 45°, krytymi dachówką, budynki winny nawiązywać do architektury budynków sąsiednich;

9) obowiązek realizacji budynków garażowych i gospodarczych zespolonych z budynkiem mieszkalnym.

7. Granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie przepisów odrębnych w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - teren znajduje się w Obszarze chronionego krajobrazu zlewni jezior Kórnicko - zaniemyskich - uchwala Nr l(I) Rady Miasta i Gminy w Kórniku z dnia 26 stycznia 1993 r.

8. Szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym ustala się;

1) możliwość łączenia i podziału działek pod warunkiem zapewnienia dostępu bezpośredniego lub pośredniego do drogi publicznej;

2) możliwość wydzielania działek pod obiekty infrastruktury.

9. Szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu w tym zakazu zabudowy ustala się:

1) zakaz zabudowy w strefie ochronnej jeziora oznaczonej szrafem na rysunku planu;

2) sytuowanie niezbędnych dojść, dojazdów oraz zieleni na terenie między nieprzekraczalną linią zabudowy, a linią rozgraniczająca tereny o różnym sposobie zagospodarowania, a także na terenie położonym wzdłuż istniejącej drogi możliwość regulacji linii rozgraniczającej związanej z regulacją jej szerokości;

3) sytuowanie obiektów małej architektury na całym obszarze objętym planem.

10. Zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, łączność przewodową i gaz z istniejących sieci poprzez ich rozbudowę, modernizacje lub budowę nowych;

2) odprowadzenie ścieków sanitarnych docelowo do sieci kanalizacji, a do czasu jej realizacji do szczelnych zbiorników bezodpływowych;

3) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków;

4) możliwość realizacji elektroenergetycznej stacji transformatorowej;

5) zakaz budowy napowietrznych linii energetycznych;

6) w zakresie parkowania zasadę: na każdy dom mieszkalny jednorodzinny minimum 2 miejsca postojowe, a dodatkowo w przypadku realizacji ogólnodostępnych funkcji sportowo - rekreacyjnych: minimum 5 miejsc postojowych;

7) dostępność komunikacyjną z istniejącej drogi poza planem, bezpośrednio lub poprzez wydzieloną na rysunku planu drogę wewnętrzną oznaczoną na rysunku planu symbolem KDw.

11. Sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu ustala się:

1) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych z wyjątkiem użytkowanych na czas prowadzenia budów;

2) możliwość realizacji obiektów tymczasowych, sezonowych, związanych z funkcją sportowo - rekreacyjną.

12. Granic terenów rekreacyjne - wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych ustala się możliwość realizacji obiektów oraz związanych z funkcją podstawową usług sportu i rekreacji.

*Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 §1.

Informacje dodatkowe

Ogrodzenie
nie
Media
prąd, gaz
Dojazd
utwardzony
Okolica
las, jezioro, otwarty teren

Mapa

Więcej ogłoszeń od bmnieruchomości.eu

Kontakt