Для України
Działka na sprzedaż
mazowieckie
płocki
Wola Łącka
Działka niezabudowana z mediami LICYTACJA
Działka niezabudowana z mediami LICYTACJA

Działka niezabudowana z mediami LICYTACJA

119 333,33 zł
Wola Łącka, płocki, mazowieckie
199 zł/m²

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie

Maciej Krysiński

Kancelaria Komornicza nr 1 

09-500 Gostynin 3 MAJA 48

tel. 48 504 963 449

GKm 20/22 

                                   OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

                                                               nr KW PL1G/000xxxxx/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Maciej Krysiński na podstawie art. 953 w zw. z art. 986(1-11) kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

                                       CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

odbędzie się

                                           DRUGA licytacja w trybie licytacji elektronicznej

- licytacja nieruchomości położonej: 09-520 Łąck, Wola Łącka, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie lV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1G/000xxxxx/6

Nieruchomość niezabudowana, położona jest w miejscowości Wola Łącka, gm. Łąck, 09-520 Łąck, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 21/6, dla której to nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr PL1G/000xxxxx/6.

Działka numer ewidencyjny 21/6 o powierzchni 0,60 ha Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej- droga krajowa nr 60 Płock- Kutno. Nieruchomość posiada dostęp do wodociągu gminnego, dostęp do energii elektrycznej. Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

(adres: s://elicytacje.komornik,pl/).

Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

Suma oszacowania wynosi 179 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 119 333,33zł.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 900,00zł. Rękojmię należy złożyć najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu na rachunek bankowy: BNP Paribas Bank Polska S.A. 8116001462 18319838 9000 0001 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 964 nie stosuje się. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do uzupełnienia danych, a jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby - do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji. Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych, niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu.

O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu r.ie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby 1 wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przesz ,odą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W toku przetargu licytanci ofiarują cenę nabycia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przepisu art. 980 nie stosuje się. W razie umorzenia egzekucji na podstawie art. 981 komornik niezwłocznie anuluje przetarg. Jeżeli w jednym z kilku prowadzonych równocześnie na podstawie art. 986(3) § 3 zdanie drugie przetargów zaofiarowano cenę przekraczającą łączną wysokość należności wierzycieli egzekwujących i kosztów egzekucyjnych, komornik może anulować pozostałe przetargi. Z chwilą anulowania przetargu zaofiarowane przez licytantów ceny przestają wiązać. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta by a w chwili zakończenia przetargu najwyższa. Po zakończeniu przetargu komornik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informuje licytantów o wyłonieniu licytanta ofiarującego najwyższą cenę z chwili zakończenia przetargu. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto.

Mapa

Więcej ogłoszeń od KRUK S.A.

Kontakt