Logo
WróćDziałka na sprzedażłódzkiełódzki wschodniStarowa Góraul. GruntowaDziałka budowlana 3223 mkw Starowa Góra

Działka budowlana 3223 mkw Starowa Góra

499 000 zł
ul. Gruntowa, Starowa Góra, łódzki wschodni, łódzkie
155 zł/m²
Działka budowlana 3223 mkw Starowa Góra

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
3 223 m²
Typ działki:
budowlana
Wymiary:
33x90
Ogrodzenie:
tak
Położenie:
pod miastem

Opis

Przedstawiam Państwu ofertę sprzedaży działki budowlanej o powierzchni 3223 mkw.
Wymiary działki to 33 m x 90 m. Działka porośnięta samosiejkami oraz zabudowana budynkiem jednorodzinnym w stanie do kapitalnego remontu o powierzchni około 160 mkw.
Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka z oznaczeniem 1MN z przeznaczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej z towarzyszącymi usługami wbudowanymi w bryłę budynku lub usługami towarzyszącymi w budynku wolnostojącym o architekturze zbliżonej do budynku mieszkalnego.

Ustalenia szczegółowe planu:

Przepisy szczegółowe dla poszczególnych terenów.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MN do 26MN plan ustala:

1)   przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;

2)   dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające - nieuciążliwe usługi towarzyszące (bytowe) nie zakłócające funkcji mieszkaniowej obszaru, stacje transformatorowe, sieć technicznej dla potrzeb lokalnych, ciągi piesze;

3)   zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, letniskowej, gospodarczej, usługowej polegające na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie i odbudowie z uwzględnieniem zasad i warunków kształtowania zabudowy określonych w pkt 6. Dla zachowaniem jednorodnej całość architektonicznej bryły budynków przebudowywanych lub rozbudowywanych plan dopuszcza stosownie: innego kąta spadku połaci dachowych, w tym stosowanie dachów płaski, jeżeli takie występują w rozbudowywanym budynku, stosowanie dachów wielospadowych itp.

4)   nieprzekraczalne linie zabudowy - przestrzeganie zasad wynikających z ustalenia tej linii uważa się za spełnione jeżeli wszystkie obiekty kubaturowe lokalizowane na działce nie będą przekraczały tej linii, wyjątek stanowią stacje transformatorowe. Plan dopuszcza, dla budynków istniejących, które są położone między linią nieprzekraczalną i linią rozgraniczającą drogi, możliwość remontu i nadbudowy oraz wymiany dachu, rozbudowę takiego budynku należy wykonać z zachowaniem wyznaczonej na rysunku planu
nieprzekraczalnej linii zabudowy;

5)   obowiązujące linie zabudowy dla budynków mieszkalnych - przestrzeganie zasad wynikających z ustalenia tej linii uważa się za spełnione jeżeli budynki mieszkalne na działce budowlanej będą lokalizowane w tej linii, tzn. że w wyznaczonej linii znajdzie się płaszczyzna lica budynku, ustalenia planu dotyczące obowiązującej linii zabudowy uznaje się za spełnione jeżeli co najmniej 70 % powierzchni frontowej elewacji budynku znajduje się przy linii zabudowy i leży w płaszczyźnie pionowej wyznaczonej przez tę linię. Dla pozostałych budynków lokalizowanych na działce linia ta spełnia rolę nieprzekraczalnej linii zabudowy.

6)   następujące zasady i warunki kształtowania zabudowy:

a)   przy lokalizacji zabudowy na działce obowiązuje zachowanie linii zabudowy, określonych na rysunku planu,

b)   budynki mieszkalne należy lokalizować jako wolnostojące, w zabudowie bliźniaczej lub w granicy działki, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

c)   wysokość zabudowy mieszkaniowej - dwie kondygnacje, rzędna parteru nie wyżej niż 50 cm ponad terenem, drugą kondygnację stanowić winno poddasze użytkowe , całkowita wysokość budynku do kalenicy maksimum 9,0 m, plan dopuszcza lokalizację budynków jednokondygnacyjnych,

d)   frontu budynku mieszkalnego z kalenicą wzdłuż pasa drogowego z obowiązkiem odchylenia wynikającego z prostopadłości kalenicy do granic bocznych działki na której będzie posadowiony budynek,

e)   wysokość budynków usługowych, garaży i budynków gospodarczych 1 kondygnacja użytkowa, o maksymalnej wysokości budynku do kalenicy - 6,0 m,

f)    lokalizację pomieszczeń przeznaczonych pod działalność usługową jako wbudowane

w bryłę budynku mieszkalnego lub dobudowane do budynku mieszkalnego tworzące jednorodną całość architektoniczną pod względem formy i detalu architektonicznego. Plan dopuszcza lokalizację budynków usługowych jako wolnostojące. Plan dopuszcza rozbudowę i przebudowę istniejących budynków w granicy działki,

g)   lokalizację pomieszczeń gospodarczych i garaży jako wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub dobudowane do budynku mieszkalnego, tworzące jednorodną całość architektoniczną pod względem formy i detalu architektonicznego. Plan dopuszcza lokalizację budynków gospodarczych i garaży jako wolnostojące lub lokalizowane przy granicy działki pod warunkiem, że będą one sytuowane w głębi działki. Plan dopuszcza rozbudowę i przebudowę istniejących budynków w granicy działki,

h)   wskaźnik intensywności zabudowy do 0,3,

i)    dachy budynków należy projektować jako dwu lub czterospadowe o równym kącie nachylenia odpowiadających sobie połaci w zakresie 25o- 45o

j)    plan ustala dla nowej zabudowy generalną zasadę lokalizowania pomieszczeń gospodarczych, usługowych i garaży w bryle budynku mieszkalnego. Plan dopuszcza odstępstwo od tej zasady określone w pkt. f) i g) pod warunkiem, że budynki usługowe, gospodarcze lub garaże zostaną wykonanych z tego samego materiału co budynek mieszkalny z dachami o równym kącie nachylenia odpowiadających sobie połaci 25o- 45o(odpowiadające kątowi nachylenia połaci dachowych budynku mieszkalnego);

k)   pokrycie dachowe budynków powinno być wykonane z materiałów jednorodnych kolorystycznie dla wszystkich budynków zlokalizowanych na poszczególnych działkach budowlanych, kolorystyka pokrycia dachowego neutralna, wpisująca się w krajobraz; preferowana kolorystyka to brąz, nieagresywne odcienie czerwieni oraz kolor tradycyjnej dachówki ceramicznej ;

l)    kolorystyka elewacji budynków wykonana w odcieniu szarości, beżu, jasnej żółci i zieleń, białym, zakaz stosowania arw agresywnych, dopuszcza się wykończenie               elewacji z materiałów naturalnych (kamień, cegła, drewno), nie opuszcza się natomiast stosowania okładzin winylowych (typu siding);

7)   powierzchnię biologicznie czynną na 60 % powierzchni działek budowlanych dla działek o powierzchni o powierzchni większej niż 900 m2 i na 50 % powierzchni działek budowlanych dla działek o powierzchni o powierzchni mniejszej niż 900 m2;

8)   w odległości mniejszej niż 15,0 m od każdej skrajnej krawędzi rurociągu – magistrali wodociągowej 0 2200 mm obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy oraz stałych naniesień.Sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacyjna oraz gazowa w ulicy,

Pomożemy Ci uzyskać najkorzystniejszą ofertę kredytu hipotecznego która pomoże Ci sfinansować zakup wymarzonej nieruchomości.

Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

media

  • prąd
  • gaz
  • kanalizacja
  • woda

dojazd

  • utwardzony

Mapa

Raport cen ofertowych

Działki, łódzki wschodni

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od Stryjewscy Nieruchomości