Logo
WróćDziałka na sprzedażłódzkieSkierniewiceGrabinaDziałka, 5 241 m², Skierniewice

Działka, 5 241 m², Skierniewice

378 308 zł
Grabina, Skierniewice, łódzkie
Działka, 5 241 m², Skierniewice

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
5 241 m²
Typ działki:
budowlana

Opis

Prezydent Miasta Skierniewice ogłasza:

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Grabina w Skierniewicach

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona numerem działki 115 o powierzchni 0,5241 ha, położona przy ul. Grabina w Skierniewicach, obręb 18, stanowiąca własność Gminy Miasto Skierniewice.

Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach VII Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Nr LD1H/00045974/4.

Przedmiotowa działka ma kształt nieregularnego wieloboku jest nieogrodzona i nieuzbrojona w infrastrukturę techniczną. Od strony południowej wzdłuż działki przebiega rów melioracyjny, a od strony wschodniej napowietrzna linia energetyczna. Działka jest odłogowana. W chwili obecnej porośnięta jest trawą i kilkoma zaniedbanymi drzewami owocowymi do wykarczowania. Składa się z gruntu ornego R/RV o pow. 0,5075 ha i rowu W/RV o pow.0,0166 ha. Dojazd do działki drogą gruntową. Nieruchomość wolna jest od obciążeń na rzecz osób trzecich.

Nabywca ustanowi prawo użytkowania na rzecz Gminy Miasto Skierniewice, polegające na na eksploatacji przez miasto rowu melioracyjnego od strony południowej wzdłuż działki nr 115, pasem gruntu o szerokości 3 m i długości 105 m (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Skierniewice, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Skierniewice Nr XVIII/29/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku działka 115 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 1 M,U i przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Fragment działki 115 przeznaczony jest pod tereny rowu melioracyjnego – o symbolu – 4Wr. Obszar występowania stanowiska archeologicznego. W zakresie zasad i warunków zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: zakaz likwidacji rowu, dopuszczenie przykrycia i skanalizowania, zakaz wprowadzania nasadzeń drzew i krzewów.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, upłynął dnia 17 marca 2021 r.

Cena wywoławcza : 378.308,00 zł tj:

- pow. 0,0166 ha - 9 800,00 zł - podana cena zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zmn.)

- pow. 0,5075 ha – 368 508,00 zł – podana cena zawiera 23 % podatek VAT

Wadium: 38.000,00 zł

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu.

Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji w terenie, zapoznanie się z otoczeniem działki oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, w tym o warunkach i zasadach zabudowy, o istniejącym uzbrojeniu i możliwości przyłączenia do istniejących mediów od poszczególnych gestorów sieci przesyłowych.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości, nie później niż do dnia 7.05.2021 roku z dopiskiem „Wadium – działka nr 115 – ul. Grabina” na rachunek Urzędu Miasta Skierniewice: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. rachunek pomocniczy sum depozytowych: 81 1020 3352 0000 1402 0193 3969. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, Nr NIP; w przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – aktualny wyciąg o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Wszelkie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej – aktu notarialnego.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 12.05. 2021 roku

o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Skierniewice przy ul. Senatorskiej 12, sala konferencyjna, I piętro

Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na rachunek Urzędu Miasta Skierniewice: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. rachunek podstawowy dochodów: 39 1020 3352 0000 1002 0193 3951.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona będzie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, przy czym wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z ewentualnym geodezyjnym okazaniem granic nieruchomości oraz koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości, których wysokość określi notariusz.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, Prezydent Miasta Skierniewice może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym w wysokości nominalnej tj. bez odsetek i oprocentowania. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Prezydent Miasta Skierniewice może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać z Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta w Skierniewicach, ul. Floriana 9 pokój nr 10, w godz. 8:00 – 16:00, tel. (0-46) 834-51-53 w okresie od ukazania się ogłoszenia do terminu przetargu. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice w prasie codziennej ogólnokrajowej „Monitor Urzędowy”, na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice .skierniewice.eu oraz

PREZYDENT MIASTA

SKIERNIEWICE

Kontakt:
Urząd Miasta Skierniewice
tel: (0-46) 834-51-53

Mapa

Raport cen ofertowych

Działki, łódzkie

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od Monitor Urzędowy