Logo
WróćDziałka na sprzedażopolskieopolskiDobrzeń WielkiDziałka, 415 m², Dobrzeń Wielki

Działka, 415 m², Dobrzeń Wielki

30 700 zł
Dobrzeń Wielki, opolski, opolskie
Działka, 415 m², Dobrzeń Wielki

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
415 m²
Typ działki:
pod inwestycję

Opis

G.6840.1.2021


Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

ogłasza

na dzień 19 maja 2021 roku, pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości


L.p.: 1.

Oznaczenie nieruchomości:

obręb:
Dobrzeń Wielki

nr działek:
dz. 1914/11

arkusz mapy:
ark. mapy 4

nr księgi wieczystej:
OP1O/00075720/4

Powierzchnia [ha]:
0,0415

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
KDD-52 –tereny dróg publicznych klasy „D”

Cena wywoławcza netto [zł]:
30 700,00

Przeznaczenie do sprzedaży i sposób zagospodarowania:
zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Opis nieruchomości: Działka zlokalizowana jest w bliskim sąsiedztwie centrum miejscowości Dobrzeń Wielki, w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową, drogi. Stanowi niewielki fragment terenu pomiędzy zabudową mieszkaniowo – usługową a istniejącą drogą dojazdową. Teren działki równy, dobrze nasłoneczniony o korzystnej hipsometrii. Na terenie działki znajduje się słup linii energetycznej z linią kablową. Przy granicy południowo - wschodniej przebiega sieć kanalizacyjna i ciepłownicza. W bezpośrednim sąsiedztwie przebiegają sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, ciepłownicza. Obecnie działka stanowi teren parkingu przy zabudowaniach. Opis użytków wg ewidencji gruntów i budynków: dr - 0,0372 [ha], w – 0,0043 [ha].

Istniejące w dziale III księgi wieczystej inne wpisy (nr wpisu 18-23) dotyczące zatwierdzenia granic nieruchomości oraz wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku od km 160+200 do 163+700 – etap II- część B” nie dotyczą przedmiotowej działki.

Przy zbyciu przedmiotowej nieruchomości dla innego nowonabywcy niż właściciel działki sąsiedniej oznaczonej numerem 1516/11, nieruchomość nr 1914/11 będzie podlegała obciążeniu nieodpłatną służebnością gruntową polegającą na prawie przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki położonej w Dobrzeniu Wielkim oznaczonej numerem 1516/11 z arkusza mapy 4.

Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium ustala się w wysokości 3 000,00 zł

I PRZETARG NIEOGRANICZONY, Godzina przetargu 11:00


Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki - ul. Namysłowska 44 w sali Nr 4 (parter).


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki BS Dobrzeń Wielki nr 09 8895 0006 2000 0000 2512 0006, do dnia 14 maja 2021 roku (za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy). Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie geodezyjne działki, której ono dotyczy.

Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od daty przetargu, a osobie która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania jednorazowo pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wartość uiszczonego skutecznie wadium, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Wydanie nieruchomości nastąpi po podpisaniu notarialnej umowy sprzedaży.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:

1. Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),

2. Podmioty gospodarcze – elektroniczny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (CEIDG, KRS),

3. Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i notarialne poświadczone pełnomocnictwo o ile uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów,

4. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – wierzytelną kopię umowy spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,

5. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pisemna zgodą drugiego małżonka na nabycie nieruchomości ze środków majątku wspólnego. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (druk do pobrania w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim). W przypadku gdy nieruchomość nabywana będzie z majątku odrębnego zgoda taka nie jest wymagana, natomiast koniecznym jest złożenie oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej,

6. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości (druk do pobrania w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim),

7. Oświadczenie – zgoda uczestnika przetargu na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Dobrzeń Wielki dla potrzeb przeprowadzenia postępowania przetargowego i zgoda na opublikowanie na tablicy ogłoszeń informacji o wyniku przetargu, która zawiera dane: imię i nazwisko/nazwa podmiotu gospodarczego (druk do pobrania w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim)

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej , w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim - pok. 7b, tel. 77 4695-483 wew. 122.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając informację do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

/-/ Piotr Szlapa

Kontakt:
Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
tel: 77 4695 483 wew. 122

Mapa

Raport cen ofertowych

Działki, opolski

Na bazie cen w serwisie Otodom

Więcej ogłoszeń od Monitor Urzędowy