Wróć
Działka na sprzedaż
wielkopolskie
kępiński
Kępno
Polna
Działka, 4 286 m², Kępno
Działka, 4 286 m², Kępno

Działka, 4 286 m², Kępno

1 750 000 zł
Otodom Finanse:kalkulator kredytu hipotecznego
ul. Polna , Kępno, kępiński

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
4286 m²
Typ działki
pod inwestycję
Położenie
Wymiary
Obsługa zdalna
Typ ogłoszeniodawcy
biuro nieruchomości

Opis

Kępno, dnia 30 maja 2022 roku

PPiGN.6840.7.2022/10

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej,

położonej przy ul. Polnej w Kępnie (dz. 2053/1).

1. PRZEDMIOT PRZETARGU ORAZ OPIS NIERUCHOMOŚCI.

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona przy ul. Polnej w Kępnie, oznaczona w operacie ewidencji gruntów, w jednostce ewidencyjnej Kępno, obrębie: Miasto Kępno, jako działka nr 2053/1 o powierzchni 0,4286 ha, klasoużytek: grunty orne RVI o powierzchni 0,1838 ha oraz łąki trwałe ŁIV o powierzchni 0,2448 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00003381/7.

Nieruchomość położona jest we wschodniej części Kępna, przy ul. Polnej w odległości około 400 m od Rynku, w sąsiedztwie zabudowy usługowo-handlowej, magazynowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i gruntów niezabudowanych. Przedmiotowa działka posiada regularny kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta. Teren nieruchomości płaski, obecnie niezagospodarowany, porośnięty trawą i chwastami. Dojazd do działki zapewnia publiczna droga gminna o nawierzchni asfaltowej – ul. Polna, która bezpośrednio łączy się z ul. Kwiatową. W północno-wschodniej części działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 15kV wraz z jednym słupem oraz sieć kanalizacji sanitarnej, ponadto przez południową część działki z zachodu na wschód przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV. Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego gruntu ustalono lokalizowanie zabudowy od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii elektroenergetycznej 15 kV w odległości 5 m. Nieruchomość posiada dostęp do sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Kępno, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

2. PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno nieruchomość przeznaczona jest w przeważającej części pod teren zabudowy usług handlu – symbol rysunku planu AA7UH, natomiast w niewielkiej części od strony północnej pod tereny zieleni izolacyjnej – symbol rysunku planu AA18ZI.

3. TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2022 roku, o godz. 9:00, w sali sesyjnej (I piętro) Urzędu Miasta i Gminy Kępnie, przy ul. Ratuszowej 1, w Kępnie.

4. CENA WYWOŁAWCZA DO PRZETARGU.

Cena wywoławcza do I przetargu została ustalona na kwotę 1.750.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy i 00/100 złotych) netto plus należny podatek VAT, wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości.

5. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W PRZETARGU, TERMIN WPŁATY I WYSOKOŚĆ WADIUM ORAZ INFORMACJE DODATKOWE.

1) Do przetargu mogą być osoby zakwalifikowane, które:

• wniosą wadium, w wysokości 175.000,00zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), w gotówce, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, w Santander Bank Polska S.A., Oddział Kępno – nr rachunku 65-1090-1144-0000-0000-1400-3711, do końca 19 sierpnia 2022 roku (decyduje data wpływu na konto urzędu), z dopiskiem: „Kępno, ul. Polna – dz. 2053/1.”. Wpłata po terminie skutkuje niedopuszczeniem do przetargu.

• złożą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2022 roku następujące dokumenty:

- zgłoszenie udziału w przetargu – Wzór 1,

- potwierdzenie wniesienia wadium,

- osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej, powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu – Wzór 2.

2) Wzory wymienionych wyżej oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: / (zakładka: mienie komunalne, katalog: obrót mieniem komunalnym/ podkatalog: 2022) lub w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie przy ul. Kościuszki 9.

3) Wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. 2, należy składać w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie przy ul. Ratuszowej 1 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 2053/1 położonej w przy ul. Polnej w Kępnie”.

4) Uczestnicy przetargu winni w dniu przetargu, przed przystąpieniem do licytacji, przedstawić Komisji Przetargowej:

a) osoby fizyczne: aktualny dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);

b) w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.

5) Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

6) W przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygrała, od zawarcia umowy notarialnej – wadium ulega przepadkowi.

7) Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu, zostanie zwrócone na wskazane konto nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

8) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie.

9) Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn. minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż: 17.500,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

10) Zastrzega się prawo unieważniania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Przetarg zostanie odwołany jeżeli we wskazanym w pkt. 3 terminie i miejscu przetargu obowiązywać będą przepisy, które zakazywać będą jego przeprowadzenia w formie bezpośredniego spotkania osób.

11) Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy, Gmina Kępno nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie – ul. Kościuszki 9 (tel. 62 59 09 475) lub pisząc na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

/- / mgr inż. Piotr Psikus

Opr. D.Dyla


WZÓR 1 - Zgłoszenie udziału w przetargu:


WZÓR 2 - Zgoda współmałżonka:


Kontakt:
Urząd Miasta i Gminy Kępno
tel: 62 590 94 75

Informacje dodatkowe

Ogrodzenie
nie
Media
brak informacji
Dojazd
brak informacji
Okolica
brak informacji

Mapa

Więcej ogłoszeń od Monitor Urzędowy

Kontakt