Logo
WróćDziałka na sprzedażlubuskiegorzowskiKostrzyn nad OdrąDziałka, 16 493 m², Kostrzyn nad Odrą

Działka, 16 493 m², Kostrzyn nad Odrą

4 869 000 zł
Kostrzyn nad Odrą, gorzowski, lubuskie
Działka, 16 493 m², Kostrzyn nad Odrą

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia:
16 493 m²
Typ działki:
pod inwestycję

Opis

OGŁOSZENIE

nr GP.0051.14.2021.AD

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą stosownie do przepisów art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r., poz.1990 j.t. ze zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz.1490 j.t. ze zm.), ogłasza pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

I. Oznaczenie nieruchomości:

Lp: 1

Numer ewidencyjny działki, obręb: 080101_1.0004.417/2; obr.0004 Śródmieście

Powierzchnia nieruchomości w m2: 7.160m2

Numer księgi wieczystej: GW1S/00018584/1

Położenie działki (ulica): Sportowa-Prosta


Lp: 2

Numer ewidencyjny działki, obręb: 080101_1.0004.417/3; obr.0004 Śródmieście

Powierzchnia nieruchomości w m2: 4.221m2

Numer księgi wieczystej: GW1S/00018684/1

Położenie działki (ulica): Prosta


Lp: 3

Numer ewidencyjny działki, obręb: 080101_1.0004.417/4; obr.0004 Śródmieście

Powierzchnia nieruchomości w m2: 2.907m2

Numer księgi wieczystej: GW1S/00018684/1

Położenie działki (ulica): Prosta


Lp: 4

Numer ewidencyjny działki, obręb: 080101_1.0004.417/5; obr.0004 Śródmieście

Powierzchnia nieruchomości w m2: 2.205m2

Numer księgi wieczystej: GW1S/00018684/1

Położenie działki (ulica): Prosta


16.493m2

Księga wieczysta prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Słubicach V Wydział Ksiąg Wieczystych.

II. Opis nieruchomości

1. działki gruntu niezabudowane położone u zbiegu ulicy Sportowej i Prostej,

2. działki posiadają dostęp do drogi publicznej od ul. Prostej .

3. działki posiadają regularny kształt, teren działek płaski;

4. w sąsiedztwie działek znajduje się zabudowa usługowo/przemysłowa i mieszkaniowa wielorodzinna;

5. działki posiadają możliwość przyłączenia do sieci uzbrojenia terenu na warunkach właścicieli sieci;

6. w ewidencji gruntów działki oznaczone są symbolem użytków Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane;

7. w granicach działek przebiegają sieci uzbrojenia: energetyczna, gazowa, wodno-kanalizacyjna i ciepłownicza - kolizje z istniejącym uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu należy rozwiązać i uzgodnić we własnym zakresie, z właścicielami kolizyjnych obiektów i elementów sieci infrastruktury technicznej lub zachować niezbędne odległości wymagane przepisami technicznymi;

8. wszelkie koszty związane z ewentualną koniecznością przełożenia i przebudowy instalacji podziemnych i nadziemnych ponosi nabywca nieruchomość;

9. ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 t.j. ze zm.), postuluje się zachowanie najcenniejszych drzew.

III. Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

1. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi ani zobowiązaniami i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

2. W przypadku wzrostu wartości nieruchomości z tytułu ich dozbrojenia miasto obciąży nabywców nieruchomości opłatami adiacenckimi;

3. Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym Nabywający przejmą nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym.

IV. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie ze zmianą przyjętą Uchwałą Nr XLVI/371/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 04 listopada 2010r. do obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kostrzynie n.O w rejonie ulic: Sportowej, Prostej i Ogrodowej, przyjętego Uchwałą Nr XLIII/350/98 Rady Miejskiej w Kostrzynie n.O z dnia 28 maja 1998r. (opublikowanej w Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 12, poz.69 z dnia 18 maja 1999r.) :

- działki 417/2, 417/3 i 417/4 położone są w granicach terenu oznaczonego symbolem: UC - teren zabudowy wielkopowierzchniowym obiektem handlowym - obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2.

- działka 417/5 położona jest w granicach terenu oznaczonego symbolem: P - teren zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów.

Informacja dodatkowa: obecnie przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sportowa, Prosta II w Kostrzynie nad Odrą, który będzie obejmował zmianę dotychczasowych zapisów planu dla działek objętych przetargiem, na zapis 1.UC - obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2.

Działki przeznaczone są do kompleksowego zagospodarowania jako całość

V. Cena

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 4.869.000,00zł;

(słownie: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100);

W cenie wywoławczej został uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%.

2. Wadium brutto wynosi: 250.000,00zł; (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);

3. Postąpienie: 48.690,00zł; (słownie: czterdzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100);

(postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych)

4. Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu

VI. Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 11 maja 2021r., o godzinie 11:00, w sali narad, II piętro Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą, ul. Graniczna 2

1. Warunkiem udziału w przetargu jest:

1) wpłata wadium w wysokości: 250 000,00zł; (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), na konto Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku Oddział Kostrzyn nad Odrą nr 86 8355 0009 0024 2963 2000 0005; w terminie do dnia: 07 maja 2021r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta,

2) złożenie w sekretariacie Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, II piętro budynku, w terminie do dnia 07 maja 2021r., do godz. 14:00, w zamkniętej kopercie, pisemnej oferty sporządzonej zgodnie z pkt VII;

zaadresowanej Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, opatrzonej napisem: „Oferta na sprzedaż nieruchomości, przetarg Sportowa-Prosta NIE OTWIERAĆ!”

VII. Pisemna oferta powinna zawierać:

1. dane dotyczące: imienia, nazwiska, adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy, numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu/wydruku z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu/wydruku o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej;

2. datę sporządzenia oferty;

3. nr telefonu do kontaktu w zakresie ewentualnych wyjaśnień i oświadczeń zgłoszonych przez oferenta w części jawnej przetargu;

4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami oraz przedmiotem przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

5. oferowaną cenę nabycia (cena winna być wyższa od ceny wywoławczej co najmniej o jedno postąpienie),

6. oświadczenie podatnika VAT;

7. koncepcję architektoniczno - programową planowanego sposobu zagospodarowania nieruchomości w postaci opisowej i graficznej zawierającej minimum plan zagospodarowania oraz wizualizację,

8. planowany termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

VIII. Przetarg składa się z dwóch części: jawnej i niejawnej.

1. W części jawnej przetargu przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując informację o warunkach i przedmiocie sprzedaży, o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży oraz o możliwości zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Komisja przetargowa:

a) podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wpłaty wadium;

b) dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert oraz tożsamość osób, które złożyły oferty;

c) przyjmuje ewentualne wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów;

d) weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu;

e) zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu;

f) zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

2. W części niejawnej komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert wybierając najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert. Komisja Przetargowa przy wyborze oferty kieruje się następującymi kryteriami:

a) ceną ofertową, za ofertę równorzędną uważa się oferty różniące się wartością 10% zaoferowanej ceny sprzedaży nieruchomości;

b) rozwiązaniami przedstawionymi w koncepcji architektoniczno – programowej planowanego sposobu zagospodarowania nieruchomości.

3. W przypadku złożenia równorzędnych najwyższych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty, zawiadamiając oferentów o terminie dodatkowego przetargu.

4. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca;

5. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

6. Przewodniczący Komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

7. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w przetargu.

8. Uczestnicy przetargu mogą w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu (zamknięcia licytacji), zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta.

9. W przypadku niezaskarżenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, właściwy organ podaje do publicznej wiadomości wyniki przetargu, wywieszając na okres 7 dni informację o wynikach przetargu w siedzibie tut. urzędu.

10. Wadium wniesione przez oferenta wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

11. Wadium wniesione przez innych oferentów podlega zwrotowi na wskazane konto, w terminie nie dłuższym, niż 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

12. Oferent, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Zapłata ceny nabycia nieruchomości winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność, na konto Urzędu Miasta w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy przenoszącej własność.

14. Jeżeli nabywca, nie uiści zapłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

15. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w pkt 13, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.

16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości (opłaty notarialne i sądowe).

17.Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017r. poz. 2278 j.t. ze zm.)

18.Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat przetargu:

Małgorzata Kraszewska- Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Obsługi Inwestora, Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą ul. Graniczna 2; pokój nr 27 lub telefonicznie pod numerami 95 727 81 48 lub 607 770 049.

19. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu oraz możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, wskazując uzasadnienie w/w przyczyn.

20. Burmistrz Miasta dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu w oparciu o przepisy § 30a - 30c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz.1490 oraz z 2020r. poz.1698), tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.”.

Oferenci zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego oraz zasad dotyczących sposobu poruszania się na terenie Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą.

Treść ogłoszenia i mapa lokalizacyjna nieruchomości została opublikowana - na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą: - zakładka Przetargi na nieruchomości oraz w zakładce BIP- Gospodarka Przestrzenna – Przetargi na zbycie gruntów- PRZETARGI 2021.


Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

Andrzej Kunt

Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta:

od dnia 09 marca 2021r., do dnia 11 maja 2021r.;

publikacja w BIP: 09 marca 2021r.;

publikacja strona internetowa Urzędu Miasta: 09. marca 2021r.;

publikacja w prasie: Gazeta Wyborcza: .09. marca 2021r.

Strona : : 09 marca 2021r.


Załącznik nr 1

do ogłoszenia o przetargu nr GP.0051.14.2021.AD

Kontakt:
Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą
tel: 95 727 81 51

Mapa

Więcej ogłoszeń od Monitor Urzędowy